eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sulęcin › Remont pomieszczeń łaźni budynek nr 15/k.2817 m. WędrzynOgłoszenie z dnia 2022-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont pomieszczeń łaźni budynek nr 15/k.2817 m. Wędrzyn

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 080521018

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 69-211 Wędrzyn

1.4.2.) Miejscowość: Sulęcin

1.4.3.) Kod pocztowy: 69-211

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL431 - Gorzowski

1.4.7.) Numer telefonu: 261676145

1.4.8.) Numer faksu: 261676222

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Wojskowa Jednostka Budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Obrona

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00044886

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-02-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00022122/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Zakres przedmiotu zamówienia podstawowego obejmuje:
 roboty przygotowawcze, demontaże i rozbiórki w zakresie robót zewnętrznych,
 roboty wytyczeniowe,
 roboty ziemne, trawniki,
 wykonanie warstwy mrozoodpornej placu przed łaźnią, chodników i chodników opaskowych,
 podbudowa placu przed łaźnią, chodników oraz chodników opaskowych,
 roboty nawierzchniowe w zakresie placu, chodników i chodników opaskowych,
 ogrodzenie terenu posadowienia centrali wentylacyjnej,
 furtki wejściowe, prefabrykaty żelbetowe elementów ogrodzenia,
 odwodnienia liniowe,
 roboty przygotowawcze, wyburzenia i rozbiórki,
 roboty betonowe i żelbetowe,
 prefabrykaty ceramiczno-żelbetowe,
 konstrukcje stalowe, elementy ze stali chromoniklowej,
 roboty murarskie,
 stolarki i ślusarka drzwiowa,
 stolarka okienna,
 roboty tynkarskie wewnętrzne,
 sufity podwieszone,
 roboty posadzkarskie,
 roboty izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
 oblicowania ścian wewnętrznych,
 roboty malarskie,
 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
 elementy zabudowy z płyt laminatowych,
 roboty izolacyjne, ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu, dachu oraz posadzek na gruncie,
 roboty tynkarskie w zakresie ścian zewnętrznych,
 systemy wycieraczek,
 elementy aranżacji wnętrz,
 roboty kamieniarskie,
 roboty szklarskie,
 instalacja grzewcza,
 instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne,
 instalacje zewnętrzne wodno-kanalizacyjne,
 instalacja wentylacyjna mechaniczna,
 częściowy demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
 demontaż istniejącego złącza kablowego,
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
 montaż złącza kablowego,
 montaż głównej tablicy rozdzielczej,
 montaż instalacji elektrycznej zasilania centrali wentylacyjnej,
 montaż instalacji elektrycznej oświetlenia wewnątrz budynku,
 montaż instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych 230 V,
 montaż instalacji elektrycznej oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego,
 montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego (na elewacji),
 montaż instalacji odgromowej (zwody pionowe i otok),
 montaż instalacji połączeń wyrównawczych,
 wykonanie pomiarów i prób.


Zakres przedmiotu zamówienia przewidzianego art.214 ust.1 pkt.7:
 roboty przygotowawcze, demontaże i rozbiórki w zakresie robót zewnętrznych,
 roboty wytyczeniowe,
 roboty ziemne, trawniki,
 wykonanie warstwy mrozoodpornej placu przed łaźnią, chodników i chodników opaskowych,
 podbudowa placu przed łaźnią, chodników oraz chodników opaskowych,
 roboty nawierzchniowe w zakresie placu, chodników i chodników opaskowych,
 ogrodzenie terenu posadowienia centrali wentylacyjnej,
 furtki wejściowe, prefabrykaty żelbetowe elementów ogrodzenia,
 odwodnienia liniowe,
 roboty przygotowawcze, wyburzenia i rozbiórki,
 roboty betonowe i żelbetowe,
 prefabrykaty ceramiczno-żelbetowe,
 konstrukcje stalowe, elementy ze stali chromoniklowej,
 roboty murarskie,
 stolarki i ślusarka drzwiowa,
 stolarka okienna,
 roboty tynkarskie wewnętrzne,
 sufity podwieszone,
 roboty posadzkarskie,
 roboty izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
 oblicowania ścian wewnętrznych,
 roboty malarskie,
 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
 elementy zabudowy z płyt laminatowych,
 roboty izolacyjne, ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu, dachu oraz posadzek na gruncie,
 roboty tynkarskie w zakresie ścian zewnętrznych,
 systemy wycieraczek,
 elementy aranżacji wnętrz,
 roboty kamieniarskie,
 roboty szklarskie,
 instalacja grzewcza,
 instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne,
 instalacje zewnętrzne wodno-kanalizacyjne,
 instalacja wentylacyjna mechaniczna,
 częściowy demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
 demontaż istniejącego złącza kablowego,
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
 montaż złącza kablowego,
 montaż głównej tablicy rozdzielczej,
 montaż instalacji elektrycznej zasilania centrali wentylacyjnej,
 montaż instalacji elektrycznej oświetlenia wewnątrz budynku,
 montaż instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych 230 V,
 montaż instalacji elektrycznej oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego,
 montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego (na elewacji),
 montaż instalacji odgromowej (zwody pionowe i otok),
 montaż instalacji połączeń wyrównawczych,
 wykonanie pomiarów i prób.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 12 do SWZ oraz przedmiarze robót – załącznik nr 13 do SWZ

Po zmianie:
Zakres przedmiotu zamówienia podstawowego obejmuje:
 roboty przygotowawcze, demontaże i rozbiórki w zakresie robót zewnętrznych,
 roboty wytyczeniowe,
 roboty ziemne, trawniki,
 wykonanie warstwy mrozoodpornej placu przed łaźnią, chodników i chodników opaskowych,
 podbudowa placu przed łaźnią, chodników oraz chodników opaskowych,
 roboty nawierzchniowe w zakresie placu, chodników i chodników opaskowych,
 ogrodzenie terenu posadowienia centrali wentylacyjnej,
 furtki wejściowe, prefabrykaty żelbetowe elementów ogrodzenia,
 odwodnienia liniowe,
 roboty przygotowawcze, wyburzenia i rozbiórki,
 roboty betonowe i żelbetowe,
 prefabrykaty ceramiczno-żelbetowe,
 konstrukcje stalowe, elementy ze stali chromoniklowej,
 roboty murarskie,
 stolarki i ślusarka drzwiowa,
 stolarka okienna,
 roboty tynkarskie wewnętrzne,
 sufity podwieszone,
 roboty posadzkarskie,
 roboty izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
 oblicowania ścian wewnętrznych,
 roboty malarskie,
 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
 elementy zabudowy z płyt laminatowych,
 roboty izolacyjne, ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu, dachu oraz posadzek na gruncie,
 roboty tynkarskie w zakresie ścian zewnętrznych,
 systemy wycieraczek,
 elementy aranżacji wnętrz,
 roboty kamieniarskie,
 roboty szklarskie,
 instalacja grzewcza,
 instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne,
 instalacje zewnętrzne wodno-kanalizacyjne,
 instalacja wentylacyjna mechaniczna,
 częściowy demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
 demontaż istniejącego złącza kablowego,
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
 montaż złącza kablowego,
 montaż głównej tablicy rozdzielczej,
 montaż instalacji elektrycznej zasilania centrali wentylacyjnej,
 montaż instalacji elektrycznej oświetlenia wewnątrz budynku,
 montaż instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych 230 V,
 montaż instalacji elektrycznej oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego,
 montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego (na elewacji),
 montaż instalacji odgromowej (zwody pionowe i otok),
 montaż instalacji połączeń wyrównawczych,
 wykonanie pomiarów i prób.


Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 12 do SWZ oraz przedmiarze robót – załącznik nr 13 do SWZ

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.13. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.14. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zakres przedmiotu zamówienia przewidzianego art.214 ust.1 pkt.7:
 roboty przygotowawcze, demontaże i rozbiórki w zakresie robót zewnętrznych,
 roboty wytyczeniowe,
 roboty ziemne, trawniki,
 wykonanie warstwy mrozoodpornej placu przed łaźnią, chodników i chodników opaskowych,
 podbudowa placu przed łaźnią, chodników oraz chodników opaskowych,
 roboty nawierzchniowe w zakresie placu, chodników i chodników opaskowych,
 ogrodzenie terenu posadowienia centrali wentylacyjnej,
 furtki wejściowe, prefabrykaty żelbetowe elementów ogrodzenia,
 odwodnienia liniowe,
 roboty przygotowawcze, wyburzenia i rozbiórki,
 roboty betonowe i żelbetowe,
 prefabrykaty ceramiczno-żelbetowe,
 konstrukcje stalowe, elementy ze stali chromoniklowej,
 roboty murarskie,
 stolarki i ślusarka drzwiowa,
 stolarka okienna,
 roboty tynkarskie wewnętrzne,
 sufity podwieszone,
 roboty posadzkarskie,
 roboty izolacyjne, izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne,
 oblicowania ścian wewnętrznych,
 roboty malarskie,
 zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych,
 elementy zabudowy z płyt laminatowych,
 roboty izolacyjne, ocieplenie ścian poniżej poziomu terenu, dachu oraz posadzek na gruncie,
 roboty tynkarskie w zakresie ścian zewnętrznych,
 systemy wycieraczek,
 elementy aranżacji wnętrz,
 roboty kamieniarskie,
 roboty szklarskie,
 instalacja grzewcza,
 instalacje sanitarne wodno-kanalizacyjne,
 instalacje zewnętrzne wodno-kanalizacyjne,
 instalacja wentylacyjna mechaniczna,
 częściowy demontaż istniejącej instalacji odgromowej,
 demontaż istniejącego złącza kablowego,
 demontaż istniejącej instalacji elektrycznej,
 montaż złącza kablowego,
 montaż głównej tablicy rozdzielczej,
 montaż instalacji elektrycznej zasilania centrali wentylacyjnej,
 montaż instalacji elektrycznej oświetlenia wewnątrz budynku,
 montaż instalacji elektrycznych gniazd wtyczkowych 230 V,
 montaż instalacji elektrycznej oświetlenia bezpieczeństwa i ewakuacyjnego,
 montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego (na elewacji),
 montaż instalacji odgromowej (zwody pionowe i otok),
 montaż instalacji połączeń wyrównawczych,
 wykonanie pomiarów i prób.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 12 do SWZ oraz przedmiarze robót – załącznik nr 13 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.