eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO PukininOgłoszenie z dnia 2023-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ZGO AQUARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 100441327

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Katowicka 20

1.5.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.5.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 46 814 24 24

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biuro@zgoaquarium.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zgoaquarium.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9a61ed1d-97e4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie ZGO Pukinin

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9a61ed1d-97e4-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00098188

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00048140

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP/01/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 340047,60 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa strefy przyjęcia odpadów w sortowni na terenie Zakładu ZGO Pukinin. Konstrukcja strefy przyjęcia odpadów wykonana będzie w postaci ściany oporowej z betonowych bloków. Wysokość projektowanej ściany oporowej 5,20 m. Ściana posadowiona będzie na istniejącej konstrukcji posadzki hali namiotowej.
2) Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji, obowiązującymi przepisami i normami, zasadami sztuki budowlanej, wiedzy technicznej oraz przy zachowaniu przepisów BHP, a oddany obiekt musi spełniać wszystkie warunki gwarantujące jego użytkowanie zgodnie z celem jakiemu ma służyć. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiono w SWZ oraz załącznikach do SWZ m.in. w załączniku nr 12 tj. projekt architektoniczno-budowlany, załączniku nr 11 tj. projekt zagospodarowania działki, załączniku nr 14 tj. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz załączniku nr 15 tj. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty. Ponadto roboty budowlane objęte umową mają być wykonane zgodnie z wydaną przez Starostę Rawskiego decyzją o pozwolenia na budowę Nr 313/2022 z dnia 05.12.2022 r., stanowiącą załącznik nr 13 do SWZ.
3) Zamawiający dokonuje zmiany określonej w dokumentacji projektowej klasy odporności ogniowej konstrukcji budowlanej z REI120 na REI240.
4) Na etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy są zobowiązani do szczegółowego zapoznania się ze SWZ, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz terenem budowy, aby wnieść ewentualne zapytania i uwagi przed terminem składania ofert i podpisaniem umowy na realizację zadania.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

45223200-8 - Roboty konstrukcyjne

45223800-4 - Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ zaoferowana cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła tylko jedna oferta na kwotę 440.687,69 zł netto / 542.045,86 zł brutto, natomiast Zamawiający na realizację zamówienia oszacował kwotę 340.047,60 zł netto / 418.258,55 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny złożonej oferty.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 440687,69 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 440687,69 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.