eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sosnowiec › Sukcesywna dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem loco baza MZUK Sosnowiec) elementów do kanalizacji w drogownictwieOgłoszenie z dnia 2023-02-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem loco baza MZUK Sosnowiec) elementów do kanalizacji w drogownictwie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Zakład Usług Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27681549000000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plonów 22i

1.5.2.) Miejscowość: Sosnowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-200

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: j.lonska@um.sosnowiec.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.mzuk.sosnowiec.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://umsosnowiec.logintrade.net/zapytania_email,114872,fdd12930becad8d627aacdead548cbfe.html

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywna dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem loco baza MZUK Sosnowiec) elementów do kanalizacji w drogownictwie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-91d6b3e9-9af7-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00097997

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-16

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058274

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: WZP.C.271.1.18.2023.JŁ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem loco baza MZUK Sosnowiec) elementów do kanalizacji w drogownictwie”.
2. Nazwa części 1 zamówienia - Sukcesywna dostawa elementów betonowych i żelbetonowych;
3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 3 do SWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części 1,2 i 3 zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r.
5. Dostawy będą realizowane według zleceń jednostkowych, w terminie:
Dla części 1 zamówienia nie dłuższym niż do 14 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia jednostkowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44470000-5 - Wyroby z żeliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44114220-0 - Rury i osprzęt betonowy

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44114200-4 - Produkty betonowe

44423700-8 - Elementy włazów

44163100-1 - Rury

4.5.5.) Wartość części: 60093,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem loco baza MZUK Sosnowiec) elementów do kanalizacji w drogownictwie”.
2. Nazwa części 2 zamówienia - Sukcesywna dostawa elementów polimerobetonowych;
3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 3 do SWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części 1,2 i 3 zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r.
5. Dostawy będą realizowane według zleceń jednostkowych, w terminie:
Dla części 2 zamówienia nie dłuższym niż do 7 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia jednostkowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44470000-5 - Wyroby z żeliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44114220-0 - Rury i osprzęt betonowy

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44114200-4 - Produkty betonowe

44163100-1 - Rury

44423700-8 - Elementy włazów

4.5.5.) Wartość części: 46632,90 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa (sprzedaż wraz z transportem i rozładunkiem loco baza MZUK Sosnowiec) elementów do kanalizacji w drogownictwie”.
2. Nazwa części 3 zamówienia - Sukcesywna dostawa elementów żeliwnych;
3. Szczegółowe opisy przedmiotu zamówienia dla wszystkich części zamówienia zostały zawarte w załączniku nr 3 do SWZ - Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części 1,2 i 3 zamówienia.
4. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2023 r.
5. Dostawy będą realizowane według zleceń jednostkowych, w terminie:
Dla części 3 zamówienia nie dłuższym niż do 7 dni roboczych od dnia złożenia zlecenia jednostkowego.

4.5.3.) Główny kod CPV: 44470000-5 - Wyroby z żeliwa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

44114220-0 - Rury i osprzęt betonowy

44160000-9 - Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44114200-4 - Produkty betonowe

44423700-8 - Elementy włazów

44163100-1 - Rury

4.5.5.) Wartość części: 97175,56 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
1. Cetel Serwis Sp. z o.o. (ul. Komornicka 16, 62-052 Głuchowo)
w zakresie Części 3 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów żeliwnych.
2. Zakład Budowlano-Betoniarski Andrzej Mizera (ul. Żwirki i Wigury 14, 42-400 Zawiercie)
w zakresie Części 1 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów betonowych i żelbetonowych.
3. Materiały Budowlane REALBUD Sp. z o.o. (ul. Fabryczna 6a, 85-741 Bydgoszcz)
w zakresie Części 2 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów polimerobetonowych.
4. RUREX Sp. z o.o. (ul. Bodycha 8A, 05-816 Opacz)
W zakresie Części 3 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów żeliwnych.

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
tj.: oferty 1-3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) pkt 4) i pkt 6) ustawy Pzp
tj.: oferta 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1).
w związku z czym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 1, części 2 i części 3 zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
1. Cetel Serwis Sp. z o.o. (ul. Komornicka 16, 62-052 Głuchowo)
w zakresie Części 3 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów żeliwnych.
2. Zakład Budowlano-Betoniarski Andrzej Mizera (ul. Żwirki i Wigury 14, 42-400 Zawiercie)
w zakresie Części 1 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów betonowych i żelbetonowych.
3. Materiały Budowlane REALBUD Sp. z o.o. (ul. Fabryczna 6a, 85-741 Bydgoszcz)
w zakresie Części 2 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów polimerobetonowych.
4. RUREX Sp. z o.o. (ul. Bodycha 8A, 05-816 Opacz)
W zakresie Części 3 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów żeliwnych.

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
tj.: oferty 1-3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) pkt 4) i pkt 6) ustawy Pzp
tj.: oferta 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1)
w związku z czym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 1, części 2 i części 3 zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu zostały złożone następujące oferty:
1. Cetel Serwis Sp. z o.o. (ul. Komornicka 16, 62-052 Głuchowo)
w zakresie Części 3 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów żeliwnych.
2. Zakład Budowlano-Betoniarski Andrzej Mizera (ul. Żwirki i Wigury 14, 42-400 Zawiercie)
w zakresie Części 1 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów betonowych i żelbetonowych.
3. Materiały Budowlane REALBUD Sp. z o.o. (ul. Fabryczna 6a, 85-741 Bydgoszcz)
w zakresie Części 2 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów polimerobetonowych.
4. RUREX Sp. z o.o. (ul. Bodycha 8A, 05-816 Opacz)
W zakresie Części 3 zamówienia, przedmiotem której jest: Sukcesywna dostawa elementów żeliwnych.

Wszystkie złożone oferty podlegały odrzuceniu.
tj.: oferty 1-3 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3) pkt 4) i pkt 6) ustawy Pzp
tj.: oferta 4 na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 1)
w związku z czym Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części 1, części 2 i części 3 zgodnie z przesłanką wskazaną w art. 255 pkt 2) ustawy Pzp.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.