eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › "Usługi remontów ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie Miasta Puck". Z podziałem na cztery części.Ogłoszenie z dnia 2022-03-24


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Usługi remontów ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie Miasta Puck”. Z podziałem na cztery części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA PUCK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675439

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1-go Maja 13

1.5.2.) Miejscowość: Puck

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@miasto.puck.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miastopuck.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-90c736b9-2fdf-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Usługi remontów ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie Miasta Puck”. Z podziałem na cztery części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-90c736b9-2fdf-11ec-a3fb-0a24f8cd532c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00097897

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00002281/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.3 „Usługi remontów ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie Miasta Puck”. Z podziałem na cztery części.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: RGKiM.271.16.2021.WJ

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: Usługi remontów ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Puck.
Podział zadania na cztery części:
Część1: Remonty nawierzchni kamiennych
1. Zakres zamówienia został określony w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, która stanowi załącznik nr 1.1 do Formularza ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami państwowymi i branżowymi.
Dane dotyczące ilości robót wskazanych w tabeli są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że ilości robót określonych w tabeli mogą ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilościowego przedmiotu zamówienia,
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego, gdy środki finansowe i ilościowe nie zostaną w pełni wykorzystane do upływu terminu realizacji umowy.
Jednostkowe ceny ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę w tabeli mogą podlegać waloryzacji według zapisów umowy.

Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wewnętrznych - zestawionych w tabeli pn. „EWIDENCJA DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA PUCK - Załącznik nr 7a do SWZ .

4.5.3.) Główny kod CPV: 98000000-3 - Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.5.) Wartość części: 150000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: Usługi remontów ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Puck.
Podział zadania na cztery części:
Część 2: Naprawa dróg gruntowych
1. Zakres zamówienia został określony w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, która stanowi załącznik nr 1.2 do Formularza ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami państwowymi i branżowymi.
Dane dotyczące ilości robót wskazanych w tabeli są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że ilości robót określonych w tabeli mogą ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilościowego przedmiotu zamówienia,
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego, gdy środki finansowe i ilościowe nie zostaną w pełni wykorzystane do upływu terminu realizacji umowy.
Jednostkowe ceny ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę w tabeli mogą podlegać waloryzacji według zapisów umowy.

Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wewnętrznych - zestawionych w tabeli pn. „EWIDENCJA DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA PUCK - Załącznik nr 7a do SWZ .

4.5.3.) Główny kod CPV: 98000000-3 - Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.5.) Wartość części: 250000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: Usługi remontów ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Puck.
Podział zadania na cztery części:
Część 3: Remonty nawierzchni bitumicznych
1. Zakres zamówienia został określony w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, która stanowi załącznik 1.3 do Formularza ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami państwowymi i branżowymi.
Dane dotyczące ilości robót wskazanych w tabeli są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że ilości robót określonych w tabeli mogą ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilościowego przedmiotu zamówienia,
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego, gdy środki finansowe i ilościowe nie zostaną w pełni wykorzystane do upływu terminu realizacji umowy.
Jednostkowe ceny ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę w tabeli mogą podlegać waloryzacji według zapisów umowy.

Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wewnętrznych - zestawionych w tabeli pn. „EWIDENCJA DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA PUCK - Załącznik nr 7a do SWZ .

4.5.3.) Główny kod CPV: 98000000-3 - Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.5.) Wartość części: 300000,00 PLN

Część 4

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zamówienia pn.: Usługi remontów ulic, dróg gruntowych, chodników, placów i parkingów na terenie miasta Puck.
Podział zadania na cztery części:
Część 4: Remonty nawierzchni z elementów betonowych
1. Zakres zamówienia został określony w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, która stanowi załącznik nr 1.4 do Formularza ofertowego.
2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami państwowymi i branżowymi.
Dane dotyczące ilości robót wskazanych w tabeli są wielkościami szacunkowymi, przyjętymi w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega, że ilości robót określonych w tabeli mogą ulec zmianie. W przypadku zmniejszenia ilościowego przedmiotu zamówienia,
Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego, gdy środki finansowe i ilościowe nie zostaną w pełni wykorzystane do upływu terminu realizacji umowy.
Jednostkowe ceny ryczałtowe wskazane przez Wykonawcę w tabeli mogą podlegać waloryzacji według zapisów umowy.

Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest wykaz dróg gminnych, dróg powiatowych i dróg wewnętrznych - zestawionych w tabeli pn. „EWIDENCJA DRÓG ZARZĄDZANYCH PRZEZ BURMISTRZA MIASTA PUCK - Załącznik nr 7a do SWZ .

4.5.3.) Główny kod CPV: 98000000-3 - Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

50000000-5 - Usługi naprawcze i konserwacyjne

4.5.5.) Wartość części: 1300000,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 5580,51 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5580,51 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 5580,51 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NORDVIK Krzysztof Wróbel i Synowie Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 588 001 48 75

7.3.3) Ulica: ul. Kasztanowa 3

7.3.4) Miejscowość: Reda

7.3.5) Kod pocztowy: 84-240

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 150000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 781,05 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 781,05 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 781,05 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Władysław Ruszewski Usługi Transportowe. Remont Dróg. Prace ziemne

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 587 100 50 90

7.3.3) Ulica: Glinki 2

7.3.4) Miejscowość: Krokowa

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 250000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 1582,10 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1932,23 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 1582,10 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ABRUKO Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 587 020 16 47

7.3.3) Ulica: ul. Gdańska 78

7.3.4) Miejscowość: Władysławowo

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 300000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

Część 4

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 3063,19 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 3721,32 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 3063,19 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: NORDVIK Krzysztof Wróbel i Synowie Sp. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 588 001 48 75

7.3.3) Ulica: ul. Kasztanowa 3

7.3.4) Miejscowość: 84-240 Reda

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-11-10

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 1300000,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2023-12-31

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

-

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.