eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa i wymiana centrali wentylacyjnej N1-W1 obsługującej widownię sceny im. Wojciecha Bogusławskiego w Teatrze Narodowym w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa i wymiana centrali wentylacyjnej N1-W1 obsługującej widownię sceny im. Wojciecha Bogusławskiego w Teatrze Narodowym w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: TEATR NARODOWY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013057317

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Teatralny 3

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-077

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: (22) 69 20 884

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@narodow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bf98e1a7-9b11-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i wymiana centrali wentylacyjnej N1-W1 obsługującej widownię sceny im. Wojciecha Bogusławskiego w Teatrze Narodowym w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bf98e1a7-9b11-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00096222

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00043457/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Dostawa i wymiana centrali wentylacyjnej N1-W1 obsługującej widownię sceny im. Wojciecha Bogusławskiego w Teatrze Narodowym w Warszawie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056039

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 3/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 614706,55 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załącznikach do SWZ:
a) Załączniku nr 1 – „Wielobranżowy projekt wykonawczy na wymianę centrali wentylacyjnej N1-W1 obsługującej widownię główną Teatru Narodowego - Aktualizacja”,
b) Załączniku nr 2 – „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych na wymianę centrali wentylacyjnej N1-W1 obsługującej widownię główną Teatru Narodowego”,
c) Załączniku nr 3 – „Kosztorys ofertowy”,
d) Załączniku nr 4 – „Karta parametrów funkcjonalnych centrali wentylacyjnej N1-W1”.
2) Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga złożenia oferty po odbyciu przez Wykonawcę wizji lokalnej w celu zapoznania się z zakresem prac.
3) Odbycie wizji lokalnej przez każdego Wykonawcę, który złoży swoją ofertę jest obligatoryjnym warunkiem udziału w postępowaniu. Oferta Wykonawcy, który nie odbędzie obowiązkowej wizji lokalnej zostanie odrzucona – zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 Pzp.
4) Termin wizji lokalnej wymaga zgłoszenia i uzgodnienia z Zamawiającym. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w wizji lokalnej, zobowiązani są do przesłania zgłoszenia w tej sprawie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, wskazanego w pkt 10.1.1 SWZ.
5) Wykonawca będzie zobowiązany do udzielenia Zamawiającemu gwarancji jakości – Zamawiający wymaga, aby okres gwarancji wynosił od 24 miesięcy do maksymalnie 60 miesięcy.
6) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia stanowi jedną kategorię zakupową i ze względu na tożsamość przedmiotową w żaden sposób nie utrudnia małym i średnim przedsiębiorcom złożenia oferty. Ponadto podział zamówienia na części wiązałby się z nadmiernymi trudnościami technicznymi, tj. potrzebą skoordynowania działań różnych wykonawców realizujących poszczególne części zamówienia i mógłby zagrozić jego właściwemu wykonaniu. Przedmiot zamówienia nie jest podzielny. Powierzenie tego zadania kilku Wykonawcom nie jest możliwe ze względów technicznych – przedmiot zamówienia ma stanowić jeden zestaw – poszczególne elementy zestawu muszą być ze sobą zintegrowane pod względem kompatybilności, za co Wykonawca bierze odpowiedzialność w ramach udzielonej gwarancji.

4.5.3.) Główny kod CPV: 42520000-7 - Urządzenia wentylacyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W „Karcie parametrów (…)” (Załączniku nr 4 do SWZ) określono wyższe parametry dla zamawianej centrali wentylacyjnej niż zostały te parametry określone w „Wielobranżowym projekcie wykonawczym (…)” (Załączniku nr 1 do SWZ). Ponieważ obydwa ww. dokumenty stanowiły dokumenty zamówienia nie mogły być ze sobą sprzeczne. Ponadto w „Wielobranżowym projekcie wykonawczym (…)” (Załączniku nr 1 do SWZ) określono, że: „Wszystkie wymienione z nazwy urządzenia mogą być zastąpione analogicznymi urządzeniami innych producentów pod warunkiem, że będą miały parametry nie gorsze niż zaproponowane w niniejszym projekcie.” Zatem minimalne parametry jakie zostały wpisane w „Karcie parametrów (…) – w kolumnie „Urządzenie wymagane”” (Załączniku nr 4 do SWZ) powinny być takie same jak minimalne parametry określone w „Wielobranżowym projekcie wykonawczym (…)” (Załączniku nr 1 do SWZ).
Postępowanie zostało obarczone wadą niemożliwą do usunięcia po otwarciu ofert i dlatego zostało unieważnione.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 634508,28 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 952386,42 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.