eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Markowa › "Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Markowa"Ogłoszenie z dnia 2023-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
"Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Markowa"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MARKOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1399

1.5.2.) Miejscowość: Markowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-120

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 226 53 52

1.5.8.) Numer faksu: 17 226 56 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@markowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://markowa.biuletyn.net

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed3fa8b8-a606-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Markowa"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed3fa8b8-a606-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00095846

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027434/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup i dostarczanie posilków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083181

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie (dowóz) dwudaniowego gorącego posiłku dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej, tj.: osób starszych, samotnych chorych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Markowa w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Przygotowywanie gorących posiłków w formie dwudaniowej, na które składać się musi pierwsze danie – zupa z wkładką mięsną, pieczywo oraz drugie danie.
2) Dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania podopiecznym GOPS w Markowej 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, uznawanych jako dni wolne od pracy, w godzinach 11:00 do 14:00.
2. Szacunkowa wielkość zamówienia tj. maksymalna łączna ilość posiłków w całym okresie świadczenia usługi wynosi 6600 posiłków (ok. 30 posiłków dziennie). Łączna minimalna ilość posiłków w całym okresie świadczenia usługi wynosi 6000 posiłków.
3. Podana przez Zamawiającego liczba posiłków jest liczbą szacunkową i Zamawiający zastrzega, iż w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Podana szacunkowa wielkość zamówienia nie stanowi zatem ostatecznego wymiaru zamówienia i nie może być podstawą do roszczeń z tytułu zrealizowanych posiłków lub być podstawą odmowy zrealizowania zamówienia.
4. Maksymalna szacunkowa wielkość zamówienia może ulec zmianie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie liczby posiłków, w zależności od ilości osób (podopiecznych GOPS) objętych usługą dostarczania ciepłych posiłków w danym okresie.
5. Wykonawca zobowiązany jest zamówione przez Zamawiającego posiłki dostarczyć (dowieźć) dla osób potrzebujących bezpośrednio do miejsca zamieszkania, na terenie całej Gminy Markowa, tj. w Markowej, w Husowie i w Tarnawce.
6. Szacowany kilometraż dowozu dziennie może wynieść ok. 20 km.
7. Zamawiający wymaga aby wydawany posiłek był zapakowany w pojemniki jednorazowe, dzielone z wysoką podziałką uniemożliwiającą mieszanie produktów, zapewniające utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości potraw. Pojemniki wykorzystywane do dostarczania i spożywania posiłków muszą być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dopuszcza się naczyń z oznakami pleśni, z załamaniami, zagięciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
8. Wykonawca wraz z posiłkiem zobowiązany jest dostarczyć zapakowane sztućce. Muszą być one wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia faktycznie wydanych posiłków, poprzez podpis na liście osób uprawnionych do odebrania posiłku w danym miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenia wydanych posiłków Zamawiającemu wraz z fakturą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający w trakcie badania ofert stwierdził, iż wszystkie oferty podlegają odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10 ustawy PZP jako zawierające błędy w obliczeniu ceny lub kosztu.
Zgodnie art. 255 pkt 2 ustawy PZP Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.