eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Markowa › "Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Markowa"Ogłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
"Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Markowa"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MARKOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581809

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 1399

1.5.2.) Miejscowość: Markowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-120

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 226 53 52

1.5.8.) Numer faksu: 17 226 56 57

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@markowa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://markowa.biuletyn.net

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

"Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Markowa"

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ed3fa8b8-a606-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083181

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027434/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Zakup i dostarczanie posilków dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ed3fa8b8-a606-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z platformy e-zamówienia. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówieni publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): zgodnie z zapisami SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): zgodnie z zapisami SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostarczenie (dowóz) dwudaniowego gorącego posiłku dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markowej, tj.: osób starszych, samotnych chorych i niepełnosprawnych na terenie Gminy Markowa w okresie od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Przygotowywanie gorących posiłków w formie dwudaniowej, na które składać się musi pierwsze danie – zupa z wkładką mięsną, pieczywo oraz drugie danie.
2) Dowóz gorących posiłków do miejsca zamieszkania podopiecznym GOPS w Markowej 1 raz dziennie przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, uznawanych jako dni wolne od pracy, w godzinach 11:00 do 14:00.
2. Szacunkowa wielkość zamówienia tj. maksymalna łączna ilość posiłków w całym okresie świadczenia usługi wynosi 6600 posiłków (ok. 30 posiłków dziennie). Łączna minimalna ilość posiłków w całym okresie świadczenia usługi wynosi 6000 posiłków.
3. Podana przez Zamawiającego liczba posiłków jest liczbą szacunkową i Zamawiający zastrzega, iż w czasie obowiązywania umowy może ulec zmianie. Podana szacunkowa wielkość zamówienia nie stanowi zatem ostatecznego wymiaru zamówienia i nie może być podstawą do roszczeń z tytułu zrealizowanych posiłków lub być podstawą odmowy zrealizowania zamówienia.
4. Maksymalna szacunkowa wielkość zamówienia może ulec zmianie poprzez zwiększenie lub zmniejszenie liczby posiłków, w zależności od ilości osób (podopiecznych GOPS) objętych usługą dostarczania ciepłych posiłków w danym okresie.
5. Wykonawca zobowiązany jest zamówione przez Zamawiającego posiłki dostarczyć (dowieźć) dla osób potrzebujących bezpośrednio do miejsca zamieszkania, na terenie całej Gminy Markowa, tj. w Markowej, w Husowie i w Tarnawce.
6. Szacowany kilometraż dowozu dziennie może wynieść ok. 20 km.
7. Zamawiający wymaga aby wydawany posiłek był zapakowany w pojemniki jednorazowe, dzielone z wysoką podziałką uniemożliwiającą mieszanie produktów, zapewniające utrzymanie odpowiedniej temperatury oraz jakości potraw. Pojemniki wykorzystywane do dostarczania i spożywania posiłków muszą być wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Nie dopuszcza się naczyń z oznakami pleśni, z załamaniami, zagięciami i innymi uszkodzeniami mechanicznymi.
8. Wykonawca wraz z posiłkiem zobowiązany jest dostarczyć zapakowane sztućce. Muszą być one wykonane z materiałów przeznaczonych do kontaktów z żywnością zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
9. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania potwierdzenia faktycznie wydanych posiłków, poprzez podpis na liście osób uprawnionych do odebrania posiłku w danym miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć potwierdzenia wydanych posiłków Zamawiającemu wraz z fakturą.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55521200-0 - Usługi dowożenia posiłków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin płatności faktury

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
a) Wykonawca musi wykazać, że posiada stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności związanej z żywieniem oraz lokal (zakład) spełniający wymagania higieniczno-sanitarne dla zakładów produkcyjnych lub wprowadzających do obrotu posiłki, środki spożywcze.
b) Wykonawca musi wykazać, że będzie wykonywał usługę pojazdami samochodowymi przystosowanymi i dopuszczonymi przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego do przewozu żywności (posiłków).
3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
4) Zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Doświadczenie i zdolności techniczne:
- Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wiedzą i doświadczeniem, w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 usługami polegającymi na przygotowaniu i dostarczeniu (dowozie) gorących posiłków na zlecenie jednostek administracji publicznej, w tym przynajmniej 1 usługą polegającą na przygotowaniu i dostarczeniu (dowozie) gorących posiłków dla podopiecznych ośrodków pomocy społecznej.
- Wykonawca musi wykazać również, że posiada zdolności techniczne i zawodowe, tj. posiada lub zapewni samochód przystosowany do przewozu żywności (posiłków).
Samochód ten winny spełniać wymogi bezpieczeństwa, a także posiadać ważne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW),
b) Zasoby ludzkie zdolne do realizacji przedmiotu zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w tym co najmniej:
- posiadające aktualne badania zdrowotne dla celów sanitarno-epidemiologicznych
- posiadającymi zgodnie z obowiązującymi przepisami uprawnienia do prowadzenia pojazdów przewidzianych przez Wykonawcę do transportu posiłków oraz badania zdrowotne dla celów sanitarno-epidemiologicznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 2 do SWZ),
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy), w oparciu o zał. nr 4.
- Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wzór) – załącznik nr 7

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 3 do SWZ)
- Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeśli dotyczy),
w oparciu o wzór stanowiący zał. nr 4;
- Wykaz osób i pojazdów, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wzór) – załącznik nr 5.
- Wykaz wykonanych usług (wzór) – załącznik nr 6.
- Oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia (wzór) – załącznik nr 8

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenie o aktualności informacji, o którym mowa w §3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dn. 23.12.2020r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli oferta wykonawców zostanie wybrana, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Szczegółowy opis znajduje się w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający oświadcza, że przewiduje możliwość zmiany Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy zgodnie z § 11 Projektowanych postanowień umowy - zał. nr 10 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.