eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Muzeum-Zamku w ŁańcucieOgłoszenie z dnia 2023-02-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz maszyn
i urządzeń eksploatowanych przez Muzeum-Zamku w Łańcucie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@zamek-lancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zamek-lancut.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz maszyn
i urządzeń eksploatowanych przez Muzeum-Zamku w Łańcucie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e167035-a163-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00095637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-15

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073584

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: PZP.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego na potrzeby Muzeum – Zamku w Łańcucie na stacjach paliwowych na terenie całego kraju będących w dyspozycji Wykonawcy, w tym co najmniej 2 stacje paliw w każdym województwie na terenie Polski i co najmniej jedna zlokalizowana w odległości maksimum 7 km od siedziby Zamawiającego (37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) stanową również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09211100-2 - Oleje silnikowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W postępowaniu nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.