eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łańcut › Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Muzeum-Zamku w ŁańcucieOgłoszenie z dnia 2023-01-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz maszyn
i urządzeń eksploatowanych przez Muzeum-Zamku w Łańcucie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277055

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Zamkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: muzeum@zamek-lancut.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zamek-lancut.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do samochodów służbowych oraz maszyn
i urządzeń eksploatowanych przez Muzeum-Zamku w Łańcucie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2e167035-a163-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00073584

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-31

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą Platformy Marketplanet pod adresem:
https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający przewiduje przekazywanie sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji elektronicznie za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem:
https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl/w zakładce „Korespondencja”. W sytuacji awarii Systemu lub przerwy technicznej działania Systemu Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres: przetargi@zamek-lancut.pl (nie dotyczy składania ofert).
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze
do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych na adres e-mail Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres e-mail Zamawiającego. W przypadku skorzystania z Platformy za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wpływu na Platformę.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu
na subdomenie Muzeum-Zamek w Łańcucie; https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl;
2) Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację
w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informację, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. W celu zadania pytania Zamawiającemu, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat
i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ.
5. Treść pytań (bez ujawniania źródła zapytania) wraz z wyjaśnieniami bądź informacje
o dokonaniu modyfikacji SWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Wszystkie informacje szczegółowo określono w SWZ - rozdz. IX

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postepowania, w tym dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty oraz dane osobowe ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych na podstawie art. 128 lub 274 ustawy Pzp.
Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego .
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający informuje, że:
1) Administratorem Pana/-i danych osobowych jest Muzeum - Zamek w Łańcucie, Zamkowa 1, 37-100 Łańcut, e mail: muzeum@zamek-lancut.pl, telefon: (17) 225 20 08
2) W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, za pośrednictwem adresu e-mail:
iod@zamek-lancut.pl lub bezpośrednio w siedzibie Administratora, ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut.
3) Pana/-i dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa, w szczególności ustawy Prawo zamówień publicznych oraz obowiązujących Zamawiającego przepisów o archiwizacji.
4) Celem przetwarzania Pana/-i danych osobowych jest udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wyboru Pana/-i oferty jako najkorzystniejszej również realizacja umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z obowiązującymi
w powyższym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
5) Odbiorcami Pana/-i danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, z zastrzeżeniem, iż dane osobowe dotyczące wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa będą udostępniane wyłącznie w celu korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w Rozdziale XXI niniejszej SWZ i wyłącznie do upływu terminu na ich wniesienie.
6) Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora dostępu do Pana/-i danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, jak również nie może naruszać integralności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz załączników.
7) Przysługuje Panu/-i prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pana/-i danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przy czym wystąpienie z ww. żądaniem nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
8) Nie przysługuje Panu/-i prawo:
 do usunięcia danych osobowych na podstawie art. 17 ust. 3 lit. b), w zw. z art. 17 ust. 3 lit. d) w zw. z art. 17 ust. 3 lit. e) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
9) Pana/-i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem decyzji, w tym profilowaniu.
10) Pani/Pana dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej.
11) Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe nie są przetwarzane w sposób prawidłowy przysługuje Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny, bezgotówkowy zakup paliw płynnych, materiałów eksploatacyjnych oraz akcesoriów samochodowych do samochodów służbowych oraz maszyn i urządzeń eksploatowanych przez Zamawiającego na potrzeby Muzeum – Zamku w Łańcucie na stacjach paliwowych na terenie całego kraju będących w dyspozycji Wykonawcy, w tym co najmniej 2 stacje paliw w każdym województwie na terenie Polski i co najmniej jedna zlokalizowana w odległości maksimum 7 km od siedziby Zamawiającego (37-100 Łańcut, ul. Zamkowa 1).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz szacunkowe ilości zawiera załącznik nr 3 do SWZ (Opis przedmiotu zamówienia). Załącznik nr 2 do SWZ (Projektowane postanowienia umowy) stanową również uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09134100-8 - Olej napędowy

09211100-2 - Oleje silnikowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Cena – waga 100%

Punkty wyliczane są wg następującego wzoru:

CO=CMIN/CB x 100 pkt

gdzie:
C0 – liczba punktów uzyskanych przez ofertę badaną (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku) w kryterium cena
CMIN – najniższa zaproponowana cena wśród ofert niepodlegających odrzuceniu
CB – zaproponowana cena oferty badanej

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca musi posiadać aktualną na dzień składania ofert koncesję na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stosownie do ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.)
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunek jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców posiada uprawnienia i zrealizuje usługę do realizacji której te uprawnienia są wymagane. Nie dopuszcza się polegania na potencjale podmiotu trzeciego przy spełnianiu niniejszego warunku. Tylko podmiot wykazujący warunek będzie bezpośrednio realizował przedmiot zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie przewiduje przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający nie przewiduje przed wyborem oferty najkorzystniejszej wezwania do złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane wraz z ofertą:
1) Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do SWZ.
2) Oświadczenie z art. 125 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SWZ) z niżej określonymi uwagami:
a) jeżeli wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie, oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, składa każdy z wykonawców; oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu
w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu
b) jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na te zasoby
3) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podmiotów udostępniających zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania Zamawiający żąda złożenia: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia wymienionych dokumentów, jeżeli Zamawiający może
je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów w szczególności adres strony www umożliwiającej dostęp do takich dokumentów). W przypadku zaś, gdy umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentu rejestrowego, o którym mowa wyżej – pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączą do oferty oświadczenie (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), z którego będzie wynikało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wszystkie niezbędne informacje określono w dokumentach zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian określono w Załączniku nr 2 (Projektowane postanowienia umowy)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem systemu pod adresem: https://zamek-lancut.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożą oferty będzie większa niż 3 Zamawiający ograniczy liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji. W takiej sytuacji Zamawiający zaprosi do negocjacji 3 (trzech) wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu i którzy złożyli kolejne, niepodlegające odrzuceniu oferty najwyżej ocenione.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.