eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Dostawa samochodu (mikrobusu) 9 - osobowego - ZP-3/23Ogłoszenie z dnia 2023-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa samochodu (mikrobusu) 9 - osobowego - ZP-3/23

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Kliniczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000298554

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr. Józefa Babińskiego 29

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 30-393

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.wilk@babinski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.babinski.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_babinski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa samochodu (mikrobusu) 9 - osobowego - ZP-3/23

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-5eccac15-a1fe-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00093682

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00014348/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.11 Dostawa samochodu (mikrobusu) 9- osobowego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00074357

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-3/23

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Zakup samochodu (mikrobusu) 9-cio osobowego do przewozu uczestników dla Warsztatu Terapii Zajęciowej Szpitala Klinicznego im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie.
2. Zamawiający wymaga, by dostarczony przedmiot zamówienia - samochód spełniał następujące kryteria:
a) Techniczne określone przez obowiązujące w Polsce przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
b) Posiadał homologację na przewóz dziewięciu osób (1 kierowca + 8 pasażerów).
c) Posiadał w języku polskim instrukcję obsługi, książkę serwisową i gwarancyjną oraz posiadał wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające pojazd do ruchu drogowego na terenie UE.
3. Dostarczony przedmiot zamówienia będzie fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, wyprodukowany w latach 2021-2023, o liczbie miejsc w wersji standardowej 9 łącznie z kierowcą.
4. Zamawiający wymaga obligatoryjnie by dostarczony przedmiot zamówienia spełniał określone poniżej wymagania dotyczące parametrów technicznych, użytkowych i funkcjonalnych, w tym:
- dotyczące silnika: silnik wysokoprężny z zapłonem samoczynnym, diesel z turbodoładowaniem;
- dotyczące układu napędowego: 6 biegowa + bieg wsteczny, układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulacją kolumny kierowniczej, napęd na przednie koła;
- dotyczące nadwozia: nadwozie typu van lub kombi - 9-cio miejscowe, trzy rzędy siedzeń (w pierwszym rzędzie fotel kierowcy i fotel dwuosobowy, drugi i trzeci rząd siedzenia składane), fotele tapicerowane, wszystkie fotele z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, podsufitka dachu na całej długości, nadwozie przeszklone, wszystkie szyby termoizolacyjne, drzwi boczne przesuwane, drzwi tylne otwierane dwuskrzydłowe lub klapa z wycieraczką;
- dotyczące bezpieczeństwa: system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania, system stabilizacji toru jazdy, system alarmowy, immobiliser;
- dotyczące komfortu i funkcjonalności: wszystkie fotele tapicerowane z zagłówkami, fotel kierowcy z regulowaną wysokością, fotel kierowcy z regulowanym oparciem, ogrzewanie w części kierowcy i przestrzeni pasażerskiej, centralny zamek sterowany pilotem, oświetlenie wewnętrzne nad fotelem kierowcy i pasażera, radioodtwarzacz z nagłośnieniem pojazdu, elektrycznie opuszczane szyby w drzwiach przednich;
- dotyczące wyposażenia dodatkowego: koło zapasowe pełnowymiarowe z obręczą stalową.
5. Zamawiający określa w SWZ wymagane minimalne parametry – techniczne, użytkowe i funkcjonalne, jakie musi spełniać dostarczony przedmiot zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami niż minimalne - zgodnie z zapisami SWZ.
6. Ponadto Wykonawca zrealizuje zamówienie zgodnie z zapisami wzoru umowy – załącznika nr 4 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 34115200-8 - Pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.