eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stary Dzierzgoń › SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARYM DZIERZGONIUOgłoszenie z dnia 2023-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W STARYM DZIERZGONIU

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W STARYM DZIERZGONIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 170172479

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Stary Dzierzgoń 54

1.5.2.) Miejscowość: Stary Dzierzgoń

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-450

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.7.) Numer telefonu: 55 276 14 90

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gzgkstarydzierzgon.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gzgkstarydzierzgon.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-457b6d3c-9caf-11ed-b4ea-f64d350121d2

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

SUKCESYWNE DOSTAWY OLEJU NAPĘDOWEGO
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W STARYM DZIERZGONIU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-457b6d3c-9caf-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00093637

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058071

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GZGK/ZP/2/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Starym Dzierzgoniu” w szacowanej ilości 27 000 litrów.
2. Podana ilość oleju napędowego stanowi przybliżoną ilość przewidzianą do realizacji w czasie trwania umowy. W sytuacjach nieprzewidzianych okoliczności mogących nastąpić w okresie realizacji umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do planowanego zapotrzebowania, w ilościach uzależnionych od rzeczywistych potrzeb. Wartość zamówienia może zostać zmniejszona maksymalnie o 30%. W przypadku zmiany norm i przepisów oferowany olej napędowy musi być zgodny ze zmienionymi normami i przepisami.
Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania. W takim przypadku Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie odpowiadające wartości faktycznie dostarczonego oleju. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie względem Zamawiającego z tytułu niewykorzystania pełnej ilości oleju napędowego.
3. Oferowany olej napędowy musi spełniać wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1680), oraz parametry opisane Polską Normą PN-EN 590, z uwzględnieniem odrębnych parametrów w okresie letnim i zimowym, w zależności od warunków atmosferycznych.
4. Dostawa oleju napędowego będzie odbywać się sukcesywnie w okresie trwania umowy w ilości jednorazowej ok. 3 000 litrów. Przewidywana częstotliwość dostaw to raz na miesiąc.
5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia oleju napędowego w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania zamówienia od zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał zamówień telefonicznie lub drogą elektroniczną każdorazowo określając wielkość dostawy.
6. Przy każdej dostawie wymagane jest dołączenie świadectwa jakości dostarczonej partii oleju napędowego, wystawionego przez producenta. Brak świadectwa jakości może stanowić podstawę do odmowy odbioru danej partii oleju.
7. Dostawy realizowane będą transportem Wykonawcy, (własnymi lub wynajętymi autocysternami – wyposażonymi w pompę lub dystrybutor, spełniający wymagania obowiązującego prawa), na jego koszt i ryzyko do bazy paliw zamawiającego w Starym Dzierzgoniu nr 54; w dniach od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.00 do 14.00.
8. Rozliczenie ilości dostarczonego paliwa będzie odbywać się na podstawie zainstalowanego na cysternie wykonawcy licznika określającego rzeczywista ilość dostarczonego paliwa. Cysterna musi być wyposażona w drukarkę drukującą dokument, który określi rzeczywistą ilość dostarczonego paliwa.
9. Szczegółowy zakres warunków realizacji zamówienia zawiera projektowane postanowienia umowy (wzór umowy) stanowiący załącznik nr 6 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 194610,60 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 194610,60 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 194610,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PHU Martex Sp. z o.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7441810453

7.3.3) Ulica: Komunalna 10

7.3.4) Miejscowość: Iława

7.3.5) Kod pocztowy: 14-200

7.3.6.) Województwo: warmińsko-mazurskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-06

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 194610,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.