eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jabłonowo Pomorskie › "Dostawa i rozładunek mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie"Ogłoszenie z dnia 2022-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Dostawa i rozładunek mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIASTO I GMINA JABŁONOWO POMORSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 28

1.5.2.) Miejscowość: Jabłonowo Pomorskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-330

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 56 69 76 800

1.5.8.) Numer faksu: 56 69 79 001

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.jablonowopomorskie.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Dostawa i rozładunek mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego łamanego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4384b329-a95f-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00093238

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00016447/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa i rozładunek mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego do remontów dróg gminnych Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/jablonowopomorskie/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/jablonowopomorskie/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania określa ust. 8
SWZ, który określa m.in że:
1) Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Środkiem komunikacji elektronicznej, w niniejszym
postępowaniu, jest platforma zakupowa, zwana dalej „Platformą”, dostępna pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/jablonowopomorskie/proceedings oraz formularz (moduł) „Wyślij wiadomość do zamawiającego”
(dostępny na stronie postępowania).
Uwaga - Formularz (moduł) „Wyślij wiadomość do zamawiającego” nie służy do składania ofert.
2) Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na/z adres/-u zamowienia.publiczne@jablonowopomorskie.pl jest
dopuszczalna w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy, np. w przypadku problemów technicznych
związanych z funkcjonowaniem Platformy, w tym prac serwisowych, awarii. Uwaga komunikacja za pośrednictwem poczty
elektronicznej nie dotyczy składania ofert.
3) Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne zostały opisane w „Regulaminie platformazakupowa.pl” (dostępnym pod
adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin), który jest uzupełnieniem „Instrukcji dla wykonawców
platformazakupowa.pl” . Założenie lub posiadanie na Platformie konta użytkownika jest równoznaczne z akceptacją przez
wykonawcę warunków aktualnego regulaminu Platformy.
4) Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy, w tym instrukcja składania ofert znajduje się pod adresem
https://drive.google.com/file/d/1Kd1DttbBeiNWt4q4slS4t76lZVKPbkyD/view .
5) W przypadku pytań dot. zasad korzystania z Platformy, prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta (CWK), które
udziela informacji związanych z: procesem składania ofert, rejestracji oraz innych aspektów technicznych Platformy. CWK dostępne
jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 17.00 pod nr tel. +48221010202 lub cwk@platformazakupowa.pl , z
zastrzeżeniem harmonogramu pracy dostępnym pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/40-kontakt .
6) Wykonawca jest zobowiązany do sporządzania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów
lub oświadczeń zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i
przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452).
7) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r.
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), tj. m.in. .doc,
.odt, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .xml, .ppt, .pdf, .jpg, .zip, .7Z.
Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg ze szczególnym wskazaniem na .pdf, zaś w celu ewentualnej
kompresji danych zamawiający rekomenduje .zip lub .7Z .
8) Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych (oferty, dokumentów) w innych formatach plików, niewskazanych w Rozporządzeniu
o którym mowa powyżej (np. .rar) o ile rozpakowanie oferty oraz odczytanie przesłanych dokumentów nie będzie powodowało po
stronie zamawiającego powstania dodatkowych obowiązków związanych z nabyciem innego oprogramowania niż przewidziane w
załączniku nr 2 do ww. Rozporządzenia oraz nie będzie generowało po stronie zamawiającego żadnych dodatkowych kosztów. (...)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej
„RODO” informuje się, że:
a) administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, (dane kontaktowe Urząd Miasta i Gminy
Jabłonowo Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie). b) Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo
Pomorskie, ul. Główna 28, 87-330 Jabłonowo Pomorskie lub iodo@jablonowopomorskie.pl .
c) Pani / Pana dane będą przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c RODO (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) w celu
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy z dnia
11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych.
d) Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (art. 18, art. 74), jak również inne podmioty
upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym
podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.
e) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez
okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.
f) Posiada Pani/Pan:
• na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
• na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz prawo do
uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, które są niekompletne. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o
udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą oraz
nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników,
• na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa, w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do
przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
RODO.
g) Obowiązek podania przez Panią / Pana danych osobowych Zamawiającemu jest wymogiem związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
h) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): a) prawo do przenoszenia danych osobowych,
b) prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
c) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
d) prawo do usunięcia danych osobowych, przed okresem o którym mowa w ust. 1 pkt 9 lit. e) SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IIPP.271.1.2.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia podstawowego jest sukcesywna dostawa mieszanki kruszywa naturalnego kamiennego
łamanego w szacunkowej ilości 1 800 Mg (ton) o uziarnieniu frakcji 0-31,5 mm w ilości 600 Mg (ton) i frakcji 31,5-63 mm w
ilości 1200 Mg (ton). Mieszankę należy przygotować w proporcji 1:2 wskazanych frakcji.
2) Przedmiotem opcji jest dostawa zwiększonej ilości mieszanki kruszywa, o której mowa w pkt 1). Opcja zostanie
uruchomiona, na podstawie jednostronnej decyzji zamawiającego w formie oświadczenia woli, po wyczerpaniu ilości o której
mowa w pkt 4) i będzie uzależniona od: rzeczywistych potrzeb, sytuacji rynkowej oraz posiadanych środków finansowych
zamawiającego. W przypadku uruchomienia opcji, jej realizacja będzie się odbywała po takiej samej cenie jednostkowej
netto, jak wskazana w ofercie wykonawcy złożonej na realizację zamówienia podstawowego. W związku z powyższym,
skorzystanie z opcji nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla zamawiającego ani z jakimikolwiek
roszczeniami ze strony wykonawcy.
3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówienia podstawowego i opcji, sukcesywnie w ilościach
uzależnionych od rzeczywistych potrzeb, sytuacji rynkowej oraz posiadanych środków finansowych. W związku z czym
wskazane w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej zwanej „SWZ”, ilości mają wyłącznie charakter szacunkowy i mogą
ulec zmianie.
4) Faktyczna minimalna ilość mieszanki kruszywa objęta zamówieniem podstawowym nie przekroczy 1 800 Mg (ton) i będzie stanowiła iloraz limitu posiadanych w bieżącym roku budżetowym środków finansowych zamawiającego,
przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia, oraz ceny jednostkowej brutto za 1 Mg (tonę) mieszanki z
najkorzystniejszej oferty.
5) Maksymalny poziom realizacji umowy z uwzględnieniem prawa opcji wskazuje się na 2 700,00 Mg (ton) mieszanki
kruszywa, o której mowa w pkt 1).
6) Dostarczane w ramach zamówienia kruszywo będzie przeznaczone do remontów gruntowych dróg gminnych
zamawiającego w sołectwach: Budziszewo, Buk Góralski, Buk Pomorski, Bukowiec, Gorzechówko, Górale, Jabłonowo
Zamek, Kamień, Konojady, Lembarg, Mileszewy, Nowa Wieś, Piecewo, Płowęż, Płowężek, Szczepanki.
7) Przez pojęcie „dostawy” każdorazowo należy rozumieć: zakup, załadunek, ważenie, transport, rozładunek, równomierne
rozgarnięcie kruszywa równiarką lub spycharką oraz zagęszczenie nawiezionego kruszywa za pomocą walca lub
zagęszczarki. Rozgarnięcie i zagęszczenie kruszywa musi nastąpić tego samego dnia co rozładunek.
8) Wykonawca będzie realizował dostawy:
a) bezpośrednio na drogach w ww. sołectwach, w celu wypełnienia ubytków nawierzchni dróg gruntowych. Dostawy będą
się odbywały według bieżących potrzeb zamawiającego, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiającego
bezpośrednio na drodze,
b) w pojedynczych przypadkach na wskazany przez zamawiającego plac składowy,
c) samochodami samowyładowczymi o ładowności co najmniej 15 ton. Samochody muszą posiadać ważne badania
techniczne pojazdu i ubezpieczenie OC. Za osoby kierujące oraz stan techniczny pojazdów w całości odpowiada
wykonawca,
d) sukcesywnie, w dni powszednie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od
8.00 do 14.00 (od poniedziałku do piątku) na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu.
9) Zamawiający wymaga, aby wykonawca rozpoczął realizację dostaw zamówienia podstawowego, zgodnie z terminem
wskazanym w formularzu ofertowym.
Poprzez „rozpoczęcie realizacji dostaw” należy rozumieć kolejno następujące po sobie nie rzadziej niż co dwa dni
kalendarzowe transporty kruszywa, liczone od dnia następnego po dniu pierwszej dostawy. Zamawiający wymaga, aby
ilości kruszywa objęte zamówieniem podstawowym przekraczające 70% tego zamówienia, było dostarczone nie później niż
w okresie 30 dni liczonych od dnia ostatniego transportu.
10) Dostawy kruszywa w ramach opcji, muszą się rozpocząć nie później niż wciągu 10 dni kalendarzowych, liczonych od
dnia następnego po dniu przesłania wykonawcy zapotrzebowania przez zamawiającego i muszą się odbywać nie rzadziej
niż co dwa dni do czasu dostarczenia całej zamówionej partii kruszywa.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa ust. 3 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 14212200-2 - Kruszywo

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

14212300-3 - Kamień pokruszony lub rozłupany

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Przedmiotem opcji jest dostawa zwiększonej ilości mieszanki kruszywa, o której mowa w ust. 3 pkt 1) SWZ. Opcja zostanie
uruchomiona, na podstawie jednostronnej decyzji zamawiającego w formie oświadczenia woli, po wyczerpaniu ilości o której
mowa w ust. 3 pkt 4) SWZ i będzie uzależniona od: rzeczywistych potrzeb, sytuacji rynkowej oraz posiadanych środków
finansowych zamawiającego. W przypadku uruchomienia opcji, jej realizacja będzie się odbywała po takiej samej cenie
jednostkowej netto, jak wskazana w ofercie wykonawcy złożonej na realizację zamówienia podstawowego. W związku z
powyższym, skorzystanie z opcji nie będzie wiązało się z żadnymi dodatkowymi kosztami dla zamawiającego ani z
jakimikolwiek roszczeniami ze strony wykonawcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizowania zamówienia podstawowego i opcji, sukcesywnie w ilościach
uzależnionych od rzeczywistych potrzeb, sytuacji rynkowej oraz posiadanych środków finansowych. W związku z czym
wskazane w SWZ, ilości mają wyłącznie charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie.
Faktyczna minimalna ilość mieszanki kruszywa objęta zamówieniem podstawowym nie przekroczy 1 800 Mg (ton) i będzie
stanowiła iloraz limitu posiadanych w bieżącym roku budżetowym środków finansowych zamawiającego, przeznaczonych
na realizację przedmiotu zamówienia, oraz ceny jednostkowej brutto za 1 Mg (tonę) mieszanki z najkorzystniejszej oferty.
Maksymalny poziom realizacji umowy z uwzględnieniem prawa opcji wskazuje się na 2 700,00 Mg (ton) mieszanki
kruszywa, o której mowa w ust. 3 pkt 1) SWZ.
Dostawy kruszywa w ramach opcji, muszą się rozpocząć nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych, liczonych od dnia
następnego po dniu przesłania wykonawcy zapotrzebowania przez zamawiającego i muszą się odbywać nie rzadziej niż co
dwa dni do czasu dostarczenia całej zamówionej partii kruszywa.
Termin wykonania zamówienia podstawowego wynosi 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem że termin ten
może ulec przedłużeniu o kolejne 6 miesięcy, jeżeli zamawiający zdecyduje się na skorzystanie z prawa opcji, o którym
mowa w ust. 3 SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 9 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Ocenie będą podlegały oferty nieodrzucone. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która
uzyska najwyższą łączną liczbę punktów za wszystkie kryteria oceny ofert wg zastosowanego wzoru wskazanego w ust. 16 SWZ.
Końcowy wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej obejmuje:
1) doświadczenie w przedmiocie zamówienia, tj. jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty
dostawę/-y kruszywa naturalnego o wartości pojedynczej umowy nie mniejszej niż 140 000,00 zł brutto. Jeżeli Wykonawca
wykonał zamówienie w walutach obcych Zamawiający przeliczy ich wartość przyjmując średni kurs PLN od tej waluty
podanej przez NBP na dzień opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
oraz
2) dysponowanie w całym okresie realizacji zamówienia następującymi sprawnymi (bezawaryjnymi)
narzędziami/urządzeniami/ wyposażeniem zakładu: samochodem samowyładowczym o ładowności co najmniej 15 ton w
liczbie co najmniej 2 sztuk oraz równiarką lub spycharką w liczbie co najmniej 1 sztuki oraz walcem budowlanym
(drogowym) lub zagęszczarką w liczbie co najmniej 1 sztuki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Na potwierdzenie braku
podstaw wykluczenia każdy z wykonawców oraz odpowiednio wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i
wszystkie podmioty udostępniające wykonawcy zasoby, składa/-ją w ofercie oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP.
Wzory oświadczeń zawarto odpowiednio w załączniku nr 2a i 2b do SWZ.
Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP
zamawiający będzie wymagał:
a) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, tj. art. 108 ust. 1 pkt 1-2 PZP, art. 108 ust. 1 pkt 4-5 PZP,
zamiast podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich
może żądać zamawiający od wykonawcy,
b) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w: art. 108 ust. 1 pkt 3 PZP, art. 108 ust. 1
pkt 6 PZP, art. 109 ust. 1 pkt 8 PZP, 109 ust. 1 pkt 10 PZP.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu
wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, każdy z wykonawców składa w ofercie oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125
ust. 1 PZP składa każdy z wykonawców, w zakresie w jakim każdy z nich wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W
przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.
1 PZP, składa każdy z podmiotów udostępniających zasoby, w zakresie w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzory
oświadczeń zawarto odpowiednio w załączniku nr 2a i 2b do SWZ.
Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP, w
celu wykazania minimalnych zdolności, będzie wymagane przedłożenie podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu
dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i
podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te
dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty
sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie
wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Jeżeli wykonawca powołuje się
na doświadczenie w realizacji dostaw wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz dotyczy dostaw, w których wykonaniu
wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu
bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy. Wzór wykazu dostaw zawarto w załączniku nr 6 do SWZ;
Od wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, na wezwanie zamawiającego o którym mowa w art. 274 ust. 1 PZP, w
celu wykazania minimalnych zdolności, będzie wymagane przedłożenie podmiotowego środka dowodowego w postaci wykazu
narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wzór wykazu narzędzi/urządzeń/wyposażeniu zakładu zawarto w
załączniku nr 7 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że proponowane przez wykonawcę kruszywo dla poszczególnych frakcji
spełnia wymagania i parametry określone w normach:
• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie (dla frakcji 0-31,5 mm)
oraz
• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (dla frakcji 0-31,5 mm oraz dla frakcji 31,5-63 mm). Preferowana wersja normy PN-EN
13242+A1:2010.
Przedmiotowe środki dowodowe należy przedłożyć w formie certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę oceniającą
zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub deklarację właściwości użytkowych lub inny
dokument potwierdzający żądaną jakość kruszywa. Dokument potwierdzający żądaną jakość kruszywa musi wskazywać co
najmniej: oznaczenie wystawcy poświadczenia, dane zlecającego lub producenta, rodzaj badanej frakcji kruszywa
(uziarnienie), oraz informację czy podlegające ocenie kruszywo jest zgodne z wymaganą przez zamawiającego w SWZ
normą.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające, że proponowane przez wykonawcę kruszywo dla poszczególnych frakcji
spełnia wymagania i parametry określone w normach:
• PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie (dla frakcji 0-31,5 mm)
oraz
• PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym (dla frakcji 0-31,5 mm oraz dla frakcji 31,5-63 mm). Preferowana wersja normy PN-EN
13242+A1:2010.
Przedmiotowe środki dowodowe należy przedłożyć w formie certyfikatu wydanego przez niezależną jednostkę oceniającą
zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę lub deklarację właściwości użytkowych lub inny
dokument potwierdzający żądaną jakość kruszywa. Dokument potwierdzający żądaną jakość kruszywa musi wskazywać co
najmniej: oznaczenie wystawcy poświadczenia, dane zlecającego lub producenta, rodzaj badanej frakcji kruszywa
(uziarnienie), oraz informację czy podlegające ocenie kruszywo jest zgodne z wymaganą przez zamawiającego w SWZ
normą.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Formularz ofertowy;
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125
ust. 1 PZP. Wzory oświadczeń zawarto odpowiednio w załączniku nr 2a i załączniku nr 2b do SWZ;
Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego
reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów dokumentów (np. pełną nazwę, NIP, REGON, itp.). Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego
reprezentowania nie wynika z KRS lub CEIDG lub innego właściwego rejestru, zamawiający może żądać od wykonawcy
pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy lub odpowiednio: do
osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oraz osoby działającej w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 PZP lub podwykonawcy
niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby na takich zasadach;
Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty (jeśli dotyczy);
Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia - o ile ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum,
spółki cywilne;
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, na których zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową
lub ekonomiczną wykonawca się powołuje w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeśli
dotyczy). Wzór zobowiązania zawarto w załączniku nr 3 do SWZ;
Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, o którym mowa w art. 117 ust.
4 PZP (jeśli dotyczy). Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 4 do SWZ;
Informacje dot. tajemnicy przedsiębiorstwa wraz z uzasadnieniem spełniania przesłanek określonych w art. 11 ust. 2 ustawy
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (jeśli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunków udziału w
postępowaniu:
a) warunek określony w ust. 12 pkt 2 lit. d) tiret pierwszy SWZ (warunek dotyczący doświadczenia) musi spełnić
samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców,
b) warunek określony w ust. 12 pkt 2 lit. d) tiret drugi SWZ (warunek dotyczący dysponowania
narzędziami/urządzeniami/wyposażeniem zakładu) musi spełnić samodzielnie co najmniej jeden z wykonawców lub
wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia łącznie.
2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają
roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 PZP, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia
zawarto w załączniku nr 4 do SWZ.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1
PZP, składa każdy z wykonawców oddzielnie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie
warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu. Wzór oświadczenia zawarto w załączniku nr 2a do SWZ.
5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego, składając stosowne pełnomocnictwo.
6) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w
odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub
sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących
go z nimi stosunków prawnych.
7) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą
polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do
realizacji których te zdolności są wymagane.
8) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w tym celu składa
wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na
potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 9) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz
z oświadczeniem, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby,
potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w
jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
10) Wymagane jest Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia np. konsorcjum, spółki cywilne oraz Oświadczenie o którym mowa w art. 117
PZP.
11) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju.
Podpisywanie plików różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów z
weryfikacją podpisów.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą
dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 454 i art. 455 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych
oraz nie będą wykraczały poza przedmiot niniejszej umowy.
2. Zmiany umowy mogą być dokonywane w szczególności, gdy:
1) przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia dostaw będą następstwem
okoliczności, za które odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca,
2) zmianę danych, na podstawie których wykonywany będzie przedmiot umowy, lub opóźnienie w dostarczeniu danych dla
Wykonawcy,
3) żądanie przez jednostki uzgadniające, opiniujące lub zatwierdzające w trakcie realizacji dostaw dokumentów lub opinii
nieujętych w przedmiocie niniejszej umowy,
4) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie dostaw,
5) wystąpienie Siły wyższej, niewystępującej w chwili zawarcia niniejszej umowy, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z jej postanowieniami,
6) z uwagi na interes społeczny mieszkańców Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, poprawę bezpieczeństwa warunków
drogowych, przyczyny technologiczne lub inne przyczyny techniczne o obiektywnym charakterze zmierzające do poprawy
nawierzchni dróg gminnych,
7) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych
m.in. ze względu na brak dostępności wymaganej frakcji kruszywa,
8) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty pracami w
zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,
9) innych okoliczności nieznanych w chwili zawarcia niniejszej umowy, o ile zakres ich zmian będzie korzystny dla
Zamawiającego, w tym zastosowane rabaty i upusty.
3. Strony dopuszczają możliwość zmiany umowy w zakresie podwykonawcy, innych podmiotów i osób wskazanych w
ofercie, pod warunkiem wyrażenia zgody Zamawiającego na taką zmianę oraz spełnieniu warunków określonych
odpowiednio w SWZ i w niniejszej umowie. Powyższy zapis dotyczy również zarządcy sukcesyjnego.
4. Warunkiem dokonania zmiany umowy, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez
strony stosownego protokołu wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.
5. Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy na warunkach określonych niniejszą
umową oraz w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie realizacji
przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla prac objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, określonego w umowie, o kwotę równą różnicy w
kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za prace, których do dnia zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-03-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/jablonowopomorskie/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-03-29 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-04-27

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać
przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
Wykonawca, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy, będzie zobowiązany dostarczyć
zamawiającemu, w wyznaczonym przez niego terminie, aktualnie obowiązujący dokument potwierdzający, że Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (polisę OC) związanej z przedmiotem zamówienia, tj. usługami
transportowymi lub dostawami kruszywa lub charakterem prowadzonej działalności gospodarczej, z tytułu szkód na kwotę
ubezpieczenia nie niższą niż wartość ofertowa brutto wykonawcy wraz z dowodem opłacenia składki lub wymaganej do dnia
podpisania umowy ilości rat składki. Dokument należy przedłożyć zamawiającemu nie później niż na dwa dni robocze
zamawiającego, przed terminem podpisania umowy.
Prowadzenie procedury wraz z negocjacjami zawarto w ust. 21 SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.