eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w m. Głobino na dz. nr 251 wraz z budową linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego ze stanowiskami słupowymi oświetlenia drogowego.Ogłoszenie z dnia 2022-03-21


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w m. Głobino na dz. nr 251 wraz z budową linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego ze stanowiskami słupowymi oświetlenia drogowego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Słupsk

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 770979855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sportowa

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: michalm@gminaslupsk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gminaslupsk.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/ug_slupsk/proceedings

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w m. Głobino na dz. nr 251 wraz z budową linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego ze stanowiskami słupowymi oświetlenia drogowego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-21cae868-7d0f-11ec-83b1-bea871b78b5b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00091900

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-21

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00020958/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa chodnika wraz z oświetleniem wzdłuż ulicy Pogodnej w Głobinie (od istniejącego chodnika w kierunku ulicy Cichej)

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00032426/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.5.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 281461,09 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G w m. Głobino na dz. nr 251 wraz z budową linii kablowej 0,4kV oświetlenia drogowego ze stanowiskami słupowymi oświetlenia drogowego. - wg dokumentacji technicznych opracowanych przez TELI Maciej Grabosz - Karnicki
Zakres Zadania to:
- budowa chodnika z kostki betonowej brukowej typu prostokątnego gr. 8 cm (kolor szary) wzdłuż drogi powiatowej nr 1177G o szerokości 2,0 m i długości około 89 mb (zgodnie z załączona dokumentacja odcinek oznaczony jako AB i CD)
- wycinka kolidującego z inwestycją drzewa wraz z usunięciem karczy i zasypaniem dołu piaskiem (Zamawiający informuje, iż Wykonawca zobowiązany będzie do wycinki drzewa kolidującego z planowaną inwestycją oraz utylizacji pozyskanej gałęziówki i uporządkowania terenu. Wycięte drzewo staje się własnością Wykonawcy),
- nasadzenie 2 sztuk drzewa gatunku jesion wyniosły w miejscach wskazanych przez Zamawiającego o obwodach pni na wysokości 100 cm – minimum 8 cm – drzewa należy opalikować,
- wykonanie na długości odcinka AB chodnika muru oporowego z prefabrykatu żelbetowego L100x80 gr. 15 cm na podsypce piaskowej gr. 40 cm,
- wykonanie na długości odcinka AB chodnika balustrady dla pieszych U11a,
- uzupełnienie szczeliny pomiędzy chodnikiem a jezdnią masą mineralno – bitumiczną,
- wykonanie i zatwierdzenie w odpowiednich instytucjach projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót,
- wykonanie stałej organizacji ruchu,
- budowa linii kablowej oświetlenia drogowego (YAKXS 4x25 mm2 0,4 kV) wraz ze stanowiskami słupowymi (6 słupów oświetleniowych stalowych o wysokości 8m na fundamentach, oprawy LED o mocy 56W),
- regulacja wysokościowa urządzeń (Zamawiający oczekuje regulacji urządzeń infrastruktury z elementów całych, niepopękanych),
- do zadań Wykonawcy należy również :
a) Zgłoszenie rozpoczęcie prac budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Słupskim (dotyczy budowy linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego ze stanowiskami słupowymi oświetlenia drogowego),
- pobranie i zarejestrowanie dziennik budowy (dotyczy budowy linii kablowej 0,4 kV oświetlenia drogowego ze stanowiskami słupowymi oświetlenia drogowego),
- wystąpienie do zarządcy drogi (Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku) z informacją o terminie rozpoczęcia robót i z wnioskiem o przekazanie pasa drogowego i uzyskanie jego odbioru po zakończeniu prac
- Wykonawca dostarczy w formie cyfrowej (na płycie CD) dokumentację zdjęciową z robót ulegających zakryciu oraz zanikających przed ich wykonaniem oraz po wykonaniu wszystkich robót. Zdjęcia powinny być oznaczone znacznikami: daty, czasu,
- wykonanie i zarejestrowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – 5 egz.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 172950,58 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 253503 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 253503 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: P.H.U LOREK Piotr Lorek

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8392872459

7.3.3) Ulica: ul.Z.Augusta 41

7.3.4) Miejscowość: Słupsk

7.3.5) Kod pocztowy: 76-200

7.3.6.) Województwo: pomorskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-03-04

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 172950,58 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.