eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuplice › Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w TuplicachOgłoszenie z dnia 2023-02-12


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUPLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 27

1.5.2.) Miejscowość: Tuplice

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-219

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuplice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: tuplice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28a4fb36-95c5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28a4fb36-95c5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00091479

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032847/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa drogi gminnej wraz z parkingami przy ul. 9 Maja w Tuplicach

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036958

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKPII.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I - budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach
Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, decyzji oraz pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie drogi gminnej ul. 9-go Maja, dróg wewnętrznych wraz ze zjazdami, parkingami dla samochodów osobowych i chodnikami z odwodnieniem w/w ciągów komunikacyjnych oraz remontem istniejącej sieci wodociągowej w Tuplicach (działki nr 689, 692, 533/29 obr.0013 Tuplice), w systemie: ''zaprojektuj i wybuduj".

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien zawierać:
- branżę drogową,
- branżę sanitarną.

Zamówienie obejmuje:
 wykonanie mapy do celów projektowych,
 wykonanie koncepcji wraz z akceptacją Zamawiającego,
 opracowanie, jeśli zajdzie taka potrzeba, wymaganych ekspertyz i badań technicznych, w tym badań geotechnicznych,
 uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych oraz decyzji i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 sporządzenie projektu budowlanego oraz projektu technicznego (wykonawczego) w zakresie niezbędnym do wykonania robót,
 opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych,
 opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu wraz z ich wdrożeniem,
 wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu wraz z niezbędnymi dokumentami odbiorowymi
Szczegółowy zakres prac i robót został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w Załączniku nr 10a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ.
Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.5.5.) Wartość części: 1707317,07 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach realizowany z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in.:
1) przedłożenie Zamawiającemu pisemnej opinii o dokumentacji projektowej na podstawie której ma być realizowana inwestycja w szczególności w zakresie zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych oraz STWiORB,
2) nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanym obejmującymi swym zakresem budowę drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach tj. wykonanie:
- drogi:
• roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
• ewentualną wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
• roboty ziemne,
• nowa konstrukcja dróg oraz parkingów i chodników,
• przebudowę istniejącego i budowę nowych zjazdów na drogę wojewódzką,
• roboty wykończeniowe i porządkowe,
- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
- odwodnienie drogi,
- remont sieci wodociągowej,
- stałą i tymczasową organizację ruchu.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej w czasie prowadzenia robót budowlanych i w okresie gwarancji,
2) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo-finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu,
3) zatwierdzenie wykonawcy robót budowlanych kart programu zapewnienia jakości na materiały i urządzenia wykorzystywane (używane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,
4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontrolo zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
5) pełnienie funkcji koordynacyjnych,
6) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,
7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów:
a) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robót oraz jego późniejsze aktualizacje,
b) projekt organizacji robót,
c) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
8) kontrola procesu realizacji robót budowlanych - przejęcie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robót, stosowania metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji,
9) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym,
10) dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami w zakresie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupełnianie dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizacji projektu,
11) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych oraz ich eliminacja,
12) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności:
a) kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową,
b) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń),
c) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mających znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
d) weryfikację obmiarów wykonywanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod względem rzeczownym zgodności z obowiązującymi normami,
e) udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót budowlanych,
f) czuwanie nad terminowością realizacji umowy na przeprowadzenie robót budowlanych,
g) uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (częściowych, zanikających, ponaprawczych) oraz końcowych i ostatecznym,
h) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad,
i) organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie na terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego,
j) rozwiazywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie,
k) informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych,
l) wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót,
m) wykonywanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
o) kontrolowanie sposoby składania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót,
p) kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawcę robót pod względem merytorycznym,
q) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,
r) przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,
s) potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych,
13) stawienie się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w terminie zadeklarowanym w ofercie.
14) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących rodzajów odbiorów:
a) częściowych,
b) robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
c) końcowego,
d) ostatecznego - przed upływem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót.
15) Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest podstawą do końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
16) Do obowiązków Wykonawcy należy udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór i odbiór prac wynikłych w okresie gwarancji, z kontrola terminu ich usunięcia określoną w protokole przeglądu.
17) Wykonawca zobowiązany będzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją nadzorowanego.
Szczegółowy zakres prac podlegających nadzorowi inwestorskiemu został wyszczególniony w Załączniku nr 10b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy umowy, w związku z załącznikiem nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.5.3.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.5.5.) Wartość części: 20000 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty w niniejszym postępowaniu przetargowym.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.