eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tuplice › Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w TuplicachOgłoszenie z dnia 2023-01-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA TUPLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770675

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 27

1.5.2.) Miejscowość: Tuplice

1.5.3.) Kod pocztowy: 68-219

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuplice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: tuplice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28a4fb36-95c5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00036958

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00032847/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa drogi gminnej wraz z parkingami przy ul. 9 Maja w Tuplicach

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-28a4fb36-95c5-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e – Zamówienia:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć
udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-
Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa
Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacja zamieszczona w
zakładce „Centrum Pomocy”.
3) Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia
ani logowania.
4) Sposób komunikowania się za pośrednictwem Platformy e – Zamówienia został opisany pod adresem:
https://media.ezamowienia.gov.pl/pod/2021/10/Komunikacja-w-postepowaniu-5.1.pdf
5) Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB
6) Minimalne wymagania techniczne sprzętu używanego w celu korzystania z Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące
specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
2. Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)
1) Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do
komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
2) Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email: gmina@tuplice.pl
3. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust 1, art. 66 i art. 69 ustawy Pzp
1) Cała komunikacja odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z
Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W przypadku przekazania przez Wykonawcę w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego danych osobowych osoby fizycznej, a w szczególności:
1. Wykonawcy będącego osobą fizyczną,
2. Wykonawcy będącego osobą fizyczną, prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą,
3. Pełnomocnika wykonawcy będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w pełnomocnictwie),
4. Członka organu zarządzającego wykonawcy, będącego osobą fizyczną (np. dane osobowe zamieszczone w informacji z KRK),
5. Osoby fizycznej skierowanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego;

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Tuplicach
(ul. Mickiewicza 27, 68-219 Tuplice);
 w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą państwo kontaktować się
z Inspektorem Danych Osobowych pod adresem e-mail: iod@tuplice.pl
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
nr GKPII.271.1.2023 prowadzonym w trybie podstawowym;
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GKPII.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na jedną część

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Tak

4.1.12.) Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy: 1

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ I - budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach
Przedmiot zamówienia swym zakresem obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem wymaganych zezwoleń, decyzji oraz pozwolenia na budowę, a następnie wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji zadania inwestycyjnego, polegającego na budowie drogi gminnej ul. 9-go Maja, dróg wewnętrznych wraz ze zjazdami, parkingami dla samochodów osobowych i chodnikami z odwodnieniem w/w ciągów komunikacyjnych oraz remontem istniejącej sieci wodociągowej w Tuplicach (działki nr 689, 692, 533/29 obr.0013 Tuplice), w systemie: ''zaprojektuj i wybuduj".

Zakres opracowania dokumentacji projektowej winien zawierać:
- branżę drogową,
- branżę sanitarną.

Zamówienie obejmuje:
 wykonanie mapy do celów projektowych,
 wykonanie koncepcji wraz z akceptacją Zamawiającego,
 opracowanie, jeśli zajdzie taka potrzeba, wymaganych ekspertyz i badań technicznych, w tym badań geotechnicznych,
 uzyskanie w imieniu Inwestora wymaganych uzgodnień, opinii, warunków technicznych oraz decyzji i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę), zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 sporządzenie projektu budowlanego oraz projektu technicznego (wykonawczego) w zakresie niezbędnym do wykonania robót,
 opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania robót budowlanych,
 opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu wraz z ich wdrożeniem,
 wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanego projektu wraz z niezbędnymi dokumentami odbiorowymi
Szczegółowy zakres prac i robót został wyszczególniony w załączniku nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz w Załączniku nr 10a do SWZ – Projektowane postanowienia umowy.

Pomimo dołożenia wszelkich starań, w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) mogą występować nazwy własne, znaki towarowe lub być podane niektóre charakterystyczne dla konkretnego producenta wymiary (parametry). Gdziekolwiek takie zapisy występują, niezależnie od kontekstu w jakim zostały użyte, nie stanowią one elementu opisu przedmiotu zamówienia i tym samym, nie są one wiążące dla Wykonawcy. W szczególności ewentualne nazwy własne lub znaki towarowe nie mogą być odczytywane jako wskazanie preferencji Zamawiającego odnośnie przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały/urządzenia/sprzęt, spełniające wymagania techniczne, jakościowe i użytkowe wyspecyfikowane w OPZ.
Ponadto wszędzie tam, gdzie podano parametry techniczne materiału/urządzenia/sprzętu, należy dobierać takie, których parametry w typoszeregach producentów, są najbliższe tym wyspecyfikowanym, chyba, że w OPZ jednoznacznie wskazano szczególne zasady doboru materiału/urządzeń/sprzętu w oparciu o wyspecyfikowane parametry.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określone w rozdziale 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: GWARANCJA

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

CZĘŚĆ II - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach:

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pod nazwą: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach realizowany z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Do obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy m.in.:
1) przedłożenie Zamawiającemu pisemnej opinii o dokumentacji projektowej na podstawie której ma być realizowana inwestycja w szczególności w zakresie zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych oraz STWiORB,
2) nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanym obejmującymi swym zakresem budowę drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach tj. wykonanie:
- drogi:
• roboty rozbiórkowe i przygotowawcze,
• ewentualną wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
• roboty ziemne,
• nowa konstrukcja dróg oraz parkingów i chodników,
• przebudowę istniejącego i budowę nowych zjazdów na drogę wojewódzką,
• roboty wykończeniowe i porządkowe,
- przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu,
- odwodnienie drogi,
- remont sieci wodociągowej,
- stałą i tymczasową organizację ruchu.
3. Szczegółowy zakres obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego związanych z realizacją przedmiotu zamówienia:
1) pełnienie obowiązku nadzoru inwestorskiego w branży drogowej i sanitarnej w czasie prowadzenia robót budowlanych i w okresie gwarancji,
2) uzgodnienie z wykonawcą robót budowlanych harmonogramu rzeczowo- terminowo-finansowego, przedstawiającego cykl realizacji robót budowlanych i przedłożenie go do akceptacji Zamawiającemu,
3) zatwierdzenie wykonawcy robót budowlanych kart programu zapewnienia jakości na materiały i urządzenia wykorzystywane (używane) do realizacji inwestycji i ich kontrola,
4) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontrolo zgodności jej realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
5) pełnienie funkcji koordynacyjnych,
6) udział w przekazaniu terenu budowy wykonawcy robót budowlanych,
7) przeanalizowanie i zatwierdzenie wykonawcy robót następujących dokumentów:
a) harmonogramu rzeczowo- terminowo- finansowego robót oraz jego późniejsze aktualizacje,
b) projekt organizacji robót,
c) planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ),
8) kontrola procesu realizacji robót budowlanych - przejęcie od wykonawcy opisu procedur prowadzenia robót, stosowania metod, weryfikacja poprawności ich wykonania oraz raportowanie postępów i zagrożeń w ich realizacji,
9) podejmowanie decyzji dotyczących zagadnień technicznych zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami prawa budowlanego oraz umowami o jej realizację w porozumieniu z Zamawiającym,
10) dokonywanie stosownych uzgodnień z projektantami w zakresie możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, uzupełnianie dokumentacji i wyjaśnianie wątpliwości dotyczących realizacji projektu,
11) bieżące analizowanie zagrożeń dla prawidłowej realizacji robót budowlanych wynikłych w trakcie wykonywania robót, analiza ryzyk w zakresach terminowych, technicznych i finansowych oraz ich eliminacja,
12) bieżący nadzór nad robotami budowlanymi w zakresie przewidzianym przepisami ustawy prawo budowlane dla nadzoru inwestorskiego, w szczególności:
a) kontrolowanie jakości wykonanych robót oraz zastosowanych materiałów i urządzeń, ich zgodności z przepisami budowlanymi, obowiązującymi normami i zasadami bezpieczeństwa procesu budowy oraz zasadami wiedzy technicznej, jak również ich zgodności z dokumentacją projektową, ofertą przetargową wykonawcy robót budowlanych oraz zawartą z nim umową,
b) sprawdzenie posiadania przez wykonawcę robót budowlanych odpowiednich dokumentów (atestów, certyfikatów, deklaracji jakości, wyników badań) dotyczących materiałów i urządzeń),
c) kontrolę prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywania w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mających znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,
d) weryfikację obmiarów wykonywanych robót przez wykonawcę robót budowlanych pod względem rzeczownym zgodności z obowiązującymi normami,
e) udział w inwentaryzacji robót w toku przeprowadzanych przez wykonawcę robót budowlanych,
f) czuwanie nad terminowością realizacji umowy na przeprowadzenie robót budowlanych,
g) uczestniczenie we wszelkich odbiorach wykonywanych robót (częściowych, zanikających, ponaprawczych) oraz końcowych i ostatecznym,
h) nadzór nad usuwaniem ewentualnych wad,
i) organizowanie cyklicznych narad koordynacyjnych nie rzadziej niż co 2 tygodnie na terenie budowy lub siedzibie Zamawiającego,
j) rozwiazywanie bieżących problemów technicznych powstających na budowie,
k) informowanie Zamawiającego o powstałej konieczności naliczania kar umownych,
l) wyegzekwowanie od wykonawcy robót i sprawdzenie wszystkich dokumentów niezbędnych do zgłoszenia zakończenia robót,
m) wykonywanie innych czynności inwestorskich uzgodnionych w toku realizacji umowy,
n) przygotowanie i dostarczenie Zamawiającemu wszelkich innych informacji związanych z realizacją robót budowlanych wymaganych zgodnie z prawem budowlanym,
o) kontrolowanie sposoby składania i przechowywania materiałów oraz uporządkowanie miejsc składowania po zakończeniu robót,
p) kontrola nad dokumentami rozliczeniowymi przestawianymi przez wykonawcę robót pod względem merytorycznym,
q) kontrolowanie nadzorowanych robót budowlanych w zakresie porządku i bezpieczeństwa,
r) przyjęcie od wykonawcy nadzorowanych robót budowlanych dokumentacji powykonawczej, sprawdzenie jej kompletności i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie 7 dni od daty jej przyjęcia,
s) potwierdzenie usunięcia wad ujawnionych podczas dokonywania odbioru częściowego i końcowego robót budowlanych,
13) stawienie się w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na niezaplanowane wezwanie, w terminie zadeklarowanym w ofercie.
14) Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia następujących rodzajów odbiorów:
a) częściowych,
b) robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia ich do odbioru przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,
c) końcowego,
d) ostatecznego - przed upływem okresu gwarancji udzielonej przez Wykonawcę robót.
15) Podpisanie przez Zamawiającego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego jest podstawą do końcowego rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy.
16) Do obowiązków Wykonawcy należy udział w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzór i odbiór prac wynikłych w okresie gwarancji, z kontrola terminu ich usunięcia określoną w protokole przeglądu.
17) Wykonawca zobowiązany będzie do opiniowania i wskazywania sposobu rozwiązania wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich wywołanych realizacją nadzorowanego.
Szczegółowy zakres prac podlegających nadzorowi inwestorskiemu został wyszczególniony w Załączniku nr 10b do SWZ – Projektowane postanowienia umowy umowy, w związku z załącznikiem nr 11 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Określone w rozdziale 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin stawienia się inspektora nadzoru w siedzibie Zamawiającego w odpowiedzi na nieplanowane wezwanie

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolności technicznej lub zawodowej:


CZĘŚĆ I – Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach:

Opis spełnienia warunków:
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca:
1. a) wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z należytą starannością oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie którym było wykonanie prac polegające na: budowie i/lub przebudowie i/lub rozbudowie: drogi i/lub parkingów i/lub chodników i/lub ciągów pieszo – jezdnych. Ogólna wartość robót budowlanych dla zadania musi wynosić minimum 2 000 000 zł brutto/każde (słownie: dwa miliony złotych).

oraz
b) wykaże, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
2 dokumentacje projektowe budowy lub przebudowy lub rozbudowie drogi i/lub parkingów i/lub chodników i/lub ciągów pieszo – jezdnych o powierzchni min. 2000 m2/każda.

W przypadku wykazania kilku robót za kwoty mniejsze niż wymagana, kwoty wynikające z poświadczeń/referencji nie będą sumowane w celu potwierdzenia spełnienia postawionego warunku.
Zamawiający informuje, że dopuszcza sumowania robót/usług (pkt. a) i b) w ramach wymaganego warunku wiedzy i doświadczenia tj. polegającego na wykonaniu robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Uwagi:
1. Jeżeli wykonawca wykazuje doświadczenie nabyte w ramach kontraktu (zamówienia/umowy) realizowanego przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), zamawiający nie dopuszcza by wykonawca polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, jeżeli faktycznie i konkretnie nie wykonywał wykazywanego zakresu prac. Zamawiający zastrzega możliwość zwrócenia się do wykonawcy o wyjaśnienia w zakresie faktycznie konkretnie wykonywanego zakresu prac oraz przedstawienia stosownych dowodów np. umowy konsorcjum, z której wynika zakres obowiązków czy wystawionych przez wykonawcę faktur.
2. Zamawiający uzna za spełniony warunek SWZ również w przypadku, gdy doświadczenie wykazane przez wykonawcę obejmuje szerszy zakres robót budowlanych/usług od wymaganych przez zamawiającego.
3. W przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN, dla potrzeb oceny spełniania warunku określonego powyżej, zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, Narodowy Bank Polski nie publikuje średniego kursu danej waluty, za podstawę przeliczenia przyjmuje się średni kurs waluty publikowany pierwszego dnia, po dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, w którym zostanie on opublikowany.

2. wykaże, że dysponuje osobami posiadającymi stosowne do zakresu zamówienia uprawnienia budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021, poz. 2351 ze zm.) tj.:

1) CZĘŚĆ I – Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach:

a) upoważniające do kierowania robotami budowlanymi (Ekspert nr 1) w specjalności drogowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, posiadającego co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika robót drogowych (po uzyskaniu uprawnień).
Ekspert nr 1 powinien posiadać doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu min. dwiema robotami budowlanymi których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa drogi i/lub parkingów i/lub chodników i/lub ciągów pieszo – jezdnych o powierzchni min. 2000 m2/każda.

b) Projektanta – branży drogowej (Ekspert nr 2) – posiadającego co najmniej 3 lat doświadczenia zawodowego w projektowaniu podobnych do niniejszego przedmiotu zamówienia (po uzyskaniu uprawnień), polegające na wykonaniu co najmniej 2 dokumentacji projektowych, których przedmiotem była budowa lub przebudowa lub rozbudowa drogi i/lub parkingów i/lub chodników i/lub ciągów pieszo – jezdnych o powierzchni min. 2000 m2/każda, samodzielnie lub jako członek zespołu projektowego.
Ekspert Nr 2 winien posiadać uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń.

2) Część II – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem: Budowa drogi gminnej wraz z parkingami ul. 9-go Maja w Tuplicach.:

wykaże osoby, które skieruje do realizacji zamówienia, tj.:
a) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadająca
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Inspektora Nadzoru - inspektor wiodący,
b) co najmniej 1 osobą, która pełnić będzie obowiązki Inspektora Nadzoru, posiadająca
uprawnienia budowlane do nadzorowania robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz co najmniej 3 lata doświadczenia (licząc od dnia uzyskania uprawnień) na stanowisku Inspektora Nadzoru.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego [na podstawie art 108 i 109 ustawy pzp], zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art 274 ust 1 ustawy):
1. Do Części I lub Części II - odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej w zakresie art 109 ust. 1 pkt 4 ustawy pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj. [art 274 ust. 1 ustawy pzp]:
1. Do Części I - wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie robót wykonawca winien wskazać informacje w zakresie
określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1.a) SWZ.

2 Do Części I -Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Wykaz należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie usług wykonawca winien wskazać informacje w zakresie
określonym w warunkach z Rozdziału 24 pkt. 2.4.1.b) SWZ.
3. Do Części I lub Części II - wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
Wykaz osób przewidzianych do realizacji zamówienia należy przygotować wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ.
W przedmiotowym wykazie osób wykonawca winien wskazać informacje w zakresie określonym w warunkach z rozdziału 24 pkt. 2.4.2 .

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:
1 OŚWIADCZĘNIA WSTĘPNE [art. 125 ust 1 ustawy pzp].
1.1. oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SWZ,
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składa ich pełnomocnik.
1.2. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 108 ust 1 pkt 1 -6 ustawy pzp - którego wzór stanowo załącznik nr 3 do SWZ.
- w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia składa każdy w wykonawców.

2. ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY [art. 118 ust 3 ustawy pzp] Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

3. OŚWIADCZENIE WYKONAWCÓW WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZELENIE ZAMÓWIENIA (konsorcjum, spółka cywilna itp.)
a) W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

4. PEŁNOMOCNICTWA
pełnomocnictwo może być sporządzone wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.

5. INNE DOKUMENTY
a) Wypełniony i podpisany formularz oferty - którego wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zasady składania oferty przez podmioty występujące wspólnie:
1. Wymagane oświadczenia wskazane w pkt. 3.1 SWZ powinny być złożone przez każdego wykonawcę wspólnie
ubiegającego się o zamówienie.
2. W przypadku, o którym mowa w art 117 ust 2 i 3 stawy pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
(konsorcjum, spółka cywilna itp.) dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub
usługi wykonają poszczególni wykonawcy [art. 117 ust. 4 ustawy pzp] - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.
3. Wykonawcy składający ofertę wspólną zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy w sprawie zamówienia
- patrz: pkt. 3.4 ppkt b) SWZ. Dokument lub dokumenty zawierający ustanowienie Pełnomocnika (wzór pełnomocnictwa
stanowi załącznik nr 7 do SWZ) musi zawierać w szczególności: wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego
dotyczy, wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wskazanie ustanowionego Pełnomocnika i
zakres jego umocowania. Dokument (lub dokumenty) zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w
imieniu wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, przez osoby uprawnione do składania
oświadczeń woli, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji wykonawców. Ustanowienie przedmiotowego
Pełnomocnika może zostać zawarte w umowie o współdziałaniu złożonej wraz z ofertą. Dokument (lub dokumenty)
zawierający ustanowienie Pełnomocnika musi zostać złożony wraz z ofertą w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej
kopii, Do dokumentu (lub dokumentów) zawierającego ustanowienie Pełnomocnika należy załączyć dokumenty
potwierdzające, że osoba udzielająca pełnomocnictwa była upoważniona do reprezentowania wykonawców w chwili
udzielania pełnomocnictwa (co można wykazać w szczególności przez załączenie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu Rejestru Przedsiębiorców pobieranej na podstawie art 4 ust. 4aa ustawy
z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sadowym (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z pózn. zm.) albo
zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy o
swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r. (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 584, z późn. zm.).
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniana przez upełnomocnionego.
4. Oferta wspólna składana przez dwóch lub więcej wykonawców, powinna spełniać następujące wymagania:
a) Dokumenty, dotyczące własnej firmy, takie jak np.: oświadczenie o braku podstaw wykluczenia, składa każdy z
wykonawców składających ofertę wspólną we własnym imieniu.
b) Dokumenty wspólne takie jak np.: formularz ofertowy, dokumenty podmiotowe i przedmiotowe składa pełnomocnik
wykonawców w imieniu wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określone dla Części I w załączniku nr 10a do SWZ - projektowane postanowienia umowy - w § 16 oraz dla Części II w załączniku nr 10b do SWZ - projektowane postanowienia umowy - w § 10

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-03

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Przedmiot umowy jest realizowany z dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.