eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa AGD dla jednostek UWr - z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-02-10


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa AGD dla jednostek UWr - z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta-rochala@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings.

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa AGD dla jednostek UWr - z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae19e310-97da-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00089765

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-10

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009113/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa sprzętu AGD dla jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045118

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BZP.2710.74.2022.MR

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 328491,05 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 89037,45 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa AGD dla jednostek UWr - z podziałem na części”
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz wniesieniem i instalacją. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanych pomieszczeń, ich instalacji oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.
4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 3a, 3b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z podziałem na części.
5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorach umowy (które stanowią projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do SWZ zgodnie z podziałem na części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

44621100-0 - Grzejniki

39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

39717100-2 - Wentylatory

39254120-4 - Zegary ścienne

4.5.5.) Wartość części: 86293 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa AGD dla jednostek UWr - z podziałem na części”
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz wniesieniem i instalacją. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanych pomieszczeń, ich instalacji oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.
4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 3a, 3b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z podziałem na części.
5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorach umowy (które stanowią projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do SWZ zgodnie z podziałem na części.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

4.5.5.) Wartość części: 2744,45 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 3 uPzp z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 ze zm.).
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieni, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne dla części nr 1:
Zamawiając w części 1 postępowania przeznaczył na realizację zamówienia 106 140,39 zł brutto. W niniejszym postępowaniu Wykonawca: WiMaKS Skwara Sławomir, ul. Wyszyńskiego 2a, 26-300 Opoczno, zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę: 109 087,47 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający, nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w części 1.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 109087,47 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 141401,70 PLN

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 3 uPzp z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 ze zm.). Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówieni, chyba, że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne dla części nr 2:
Zamawiając w części 2 postępowania przeznaczył na realizację zamówienia 3 375,67 zł brutto. W niniejszym postępowaniu Wykonawca: TAS Tomasz Orlikowski, ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300 Kutno, zaoferował wykonanie zamówienia za kwotę: 4 891,71 zł brutto. Cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający, nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia w części 2.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 4891,71 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 5550,99 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.