eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa AGD dla jednostek UWr - z podziałem na częściOgłoszenie z dnia 2023-01-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa AGD dla jednostek UWr - z podziałem na części

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001301

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Uniwersytecki 1

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-137

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: marta-rochala@uwr.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.uwr.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa AGD dla jednostek UWr - z podziałem na części

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ae19e310-97da-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00045118

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00009113/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.8 Dostawa sprzętu AGD dla jednostek Uniwersytetu Wrocławskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings.

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Wym tech i org wysyłania i
odbierania
dok. elektr., elektr kopii dok. i ośw. oraz inf przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Instr dla użytk dostępnych pod
adresem:https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
2.Zam, zgodnie z RPRMz dnia30.12.2020r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania inf oraz wymagań tech dla dok elektr
oraz środków kom elektr w post o udzielenieZPlub konkursie(Dz. U. z 2020r. poz. 2452),określa niezbędne wymagania
sprzętowoaplikacyjne
umożliwiające pracę na Platf,tj.:
a)stały dostęp do sieci Int o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s
b)komputer klasy PClubMAC o następującej konfiguracji: pamięć min.2GB Ram, procesor IntelIV2GHZ lub jego nowsza wersja,
jeden z systemów operacyjnych-MS Windows 7,MacOsx104,Linux,lub ich nowsze wersje,
c)zainstalowana dowolna, inna przeglądarka int niż InternetExplorer
d)włączona obsługaJavaScript
e)zainstalowany programAdobeAcrobatReader lub inny obsługujący format plików.pdf,
3.Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS1.3.
4.Oznaczenie czasu odb danych przez platf zakupową stanowi datę oraz dokładny czas(hh:mm:ss)gen wg.czasu lokalnego serwera
synchronizowanego z zegaremGUM.
5. Wyk, przystępując do post o udzielenieZP:
a)akceptuje warunki korzystania z Platf określone w Reg zam na stronie int Platf w zakładce„Regulamin"oraz uznaje go za wiążący,
b)zapoznał i stosuje się do Instr składania ofert/wniosków dostępnej na Platf
6. Maks rozm jednego pliku przesyłanego za pośr dedykowanych formularzy do:złożenia, zmiany, wycofania oferty wynosi150MB
natomiast przy kom wielkość pliku to maks500MB.
7. Zam nie ponosi odp za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instr korzystania z Platf, w szczeg za sytuację, gdy Zam zapozna się
z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert. Taka oferta zostanie uznana przez Zam za ofertę handlową i nie będzie brana
pod uwagę w post, ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art.221UPZP.
8.Zam inf, że instr korzystania z Platf dotyczące w szczeg logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert
oraz innych czynności podejmowanych w post przy użyciu Platf znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wyk" na stronie int pod adr:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
9.Wsparcia techn udziela jej dostawca:Centrum Wsparcia Klienta Platf: platformazakupowa.pl;tel. 22 101 02 02;e-mail:
cwk@platformazakupowa.pl.
10.We wszelkiej koresp związanej z post Zam i Wyk posługują się nr post: BZP.2710.74.2022.MR
11. Komunikacja między Zam a Wyk w szczeg w zakresie przesłania:
a)Zam wniosków o wyjaśnienie treściSWZ
b)odp na wezwanie Zam do złożenia podmiotowych środków dowodowych
c)odp na wezwanie Zam do złożenia/poprawienia/uzupełnienia ośw, o którym mowa w art.125ust.1, podmiotowych środków
dowodowych, innych dok lub ośw. składanych w post
d)odp na wezwanie Zam do złożenia wyjaśnień dot treści ośw, o którym mowa w art.125ust.1 lub złożonych podmiotowych środków
dowodowych lub innych dok lub ośw składanych w post
e)odp na wezwanie Zam do złożenia wyjaśnień dot. treści przedmiotowych środków dowodowych
f)odp na inne wezwania Zam wynikające z uPzpg)wniosków, inf, ośw Wyk
h)odwołania/inne;
odbywa się za pośr Platf i formularza: „Wyślij wiadomość do Zam”
12.Za datę przekazania ośw, wniosków, zawiadomień oraz inf przyjmuje się datę ich przesłania za pośr Platf poprzez „Wyślij
wiadomość do zam”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zam.
13.Zam będzie przekazywał Wyk inf za pośr Platf
. Inf dotyczące odp na pytania, zmianySWZ, zmiany terminu składania i otwarcia
ofert Zam będzie zamieszczał na platformie w sekcji„Komunikaty”. Koresp, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem
jest konkretny Wyk, będzie przekazywana za pośr Platf do konkretnego Wyk.
14. Wyk jako podmiot prof ma obowiązek spr kom. i wiad. bezp na Platf przesłanych przez Zam, gdyż system powiadomień może
ulec awarii lub powiad może trafić do SPAM

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UEL 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO” oraz art. 19 uPzp, Zamawiający – Uniwersytet Wrocławski - informuje, że:
• administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, reprezentowany
przez Rektora;
• o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych podawanych w związku z realizacją procedur udzielania zamówień
publicznych decyduje Uniwersytet jako Administrator danych;
• Administrator wyznaczył osobę pełniącą zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych i można kontaktować się poprzez adres
email: iod@uwr.edu.pl;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wyłonienia wykonawcy w
przedmiotowym postępowaniu o zamówienie publiczne przeprowadzane zgodnie z uPzp oraz w pozostałych celach określonych w
uPzp;
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp; ponadto dane osobowe mogą zostać przekazane na zasadach wynikających z ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynosi odpowiednio:
- zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
- jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa w art. 125 ust 4 lit d) w zw z art. 140
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 i wynikających z umów o dofinansowanie projektów
finansowanych ze środków pochodzących z UE;
- okres przechowywania wynika również z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
• obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z uPzp, związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jest warunkiem zawarcia umowy o zamówienie publiczne; konsekwencją
nieudostępnienia do przetwarzania danych osobowych będzie odrzucenie złożonej oferty
• w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22
RODO;
• Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego (poza UE) /organizacji międzynarodowej na zasadach
określonych w uPzp. Może Pan/ Pani uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego na zasadach
wynikających z uPzp;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): • posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- w przypadku, gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
- wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
• nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jeżeli na etapie realizacji umowy nastąpi taka konieczność Zamawiający będzie wymagał podpisania umowy powierzenia danych
osobowych.
3. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony
prawnej, o których mowa w dziale IX uPzp, do upływu terminu na ich wniesienie;
4. W przypadku, gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, spowoduje ograniczenie
przetwarzania danych osobowych zawartych
w protokole postępowania lub załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
5. Udostępnienie ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO,
zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia;
6. W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których
mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji,
mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
7. Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych
osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
8. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez zamawiającego w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których
mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.2710.74.2022.MR

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 328491,05 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 89037,45 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa AGD dla jednostek UWr - z podziałem na części”
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz wniesieniem i instalacją. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanych pomieszczeń, ich instalacji oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.
4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 3a, 3b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z podziałem na części.
5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorach umowy (które stanowią projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do SWZ zgodnie z podziałem na części.

4.2.5.) Wartość części: 86293 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39710000-2 - Elektryczny sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

44621100-0 - Grzejniki

39711362-4 - Kuchenki mikrofalowe

39711100-0 - Chłodziarki i zamrażarki

39717100-2 - Wentylatory

39254120-4 - Zegary ścienne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C)– 60%;
Kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi (G) -20%
Kryterium 3: Termin realizacji zamówienia (T) - 20%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.

2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:

W = C+G+T
gdzie:
W - oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
G - oznacza wartość punktową w kryterium okres gwarancji i rękojmi;
T - oznacza wartość punktową w kryterium Termin realizacji zamówienia;

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:

a) Cena (C):
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 60
gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty
60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

b) Okres gwarancji i rękojmi (G)- max 20 punktów.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:

Okres gwarancji i rękojmi
(liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) Liczba punktów
24 miesiące 0 pkt
36 miesięcy 5 pkt
48 miesięcy 10 pkt
60 miesięcy 20 pkt

c) Termin dostawy zamówienia (T) - max 20 punktów.
Wartość punktowa T, w kryterium Termin dostawy zamówienia zostanie przyznana na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin dostawy zamówienia wynosi do 40 dni kalendarzowych, a minimalny to 20 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia Umowy.

Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Termin dostawy zamówienia Liczba przyznanych punktów
do 40 dni kalendarzowych 0 punktów
do 30 dni kalendarzowych 10 punktów
do 20 dni kalendarzowych 20 punktów

3. Za najkorzystniejszą w części nr 1 zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów.
4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
5. Wartości C, będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Szczegółowy opis sposobu oceny ofert znajduje się w SWZ rozdział XV - część nr 1

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Rodzaj zamówienia: dostawa
2. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa AGD dla jednostek UWr - z podziałem na części”
3. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wraz wniesieniem i instalacją. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przedmiotu zamówienia do wskazanych pomieszczeń, ich instalacji oraz zabrania i wywozu opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia.
4. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 3a, 3b do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia zgodnie z podziałem na części.
5. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się we wzorach umowy (które stanowią projektowane postanowienia umowy w rozumieniu art. 281 ust. 1 pkt 7 uPzp), stanowiącym załącznik nr 4a i 4b do SWZ zgodnie z podziałem na części.

4.2.5.) Wartość części: 2744,45 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 39711310-5 - Elektryczne zaparzacze do kawy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 2 Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
Kryterium 1: Cena (C)– 60%;
Kryterium 2: Okres gwarancji i rękojmi (G) -20%
Kryterium 3: Termin realizacji zamówienia (T) - 20%
Zamawiający dokona oceny ofert, przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę, że 1% = 1pkt.

2. Łączna wartość punktowa oferty wyliczana będzie wg wzoru:

W = C+G+T
gdzie:
W - oznacza sumę punktów za wszystkie kryteria przyznane badanej ofercie
C - oznacza wartość punktową w kryterium Cena;
G - oznacza wartość punktową w kryterium okres gwarancji i rękojmi;
T - oznacza wartość punktową w kryterium Termin realizacji zamówienia;

Maksymalna łączna ilość punktów, jaką może otrzymać oferta Wykonawcy wynosi 100 pkt.

Sposób obliczania wartości punktowej według ww. kryteriów:

a) Cena (C):
Zamawiający dokona oceny ofert w kryterium „cena” w następujący sposób:
Oferta z najniższą ceną (brutto) otrzyma maksymalną liczbę punktów – 60 pkt, a punkty dla pozostałych ofert zostaną wyliczone według wzoru:
C = (Cmin/Cn) x 60
gdzie:
Cmin– [PLN] cena ofertowa brutto - najniższa wśród ocenianych ofert;
Cn– [PLN] cena ofertowa brutto - ocenianej oferty
60 -współczynnik wynikający z przyjętej wagi za dane kryterium

b) Okres gwarancji i rękojmi (G)- max 20 punktów.
Punkty w tym kryterium zostaną przyznane na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) okresu gwarancji. Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:

Okres gwarancji i rękojmi
(liczony od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego) Liczba punktów
24 miesiące 0 pkt
36 miesięcy 5 pkt
48 miesięcy 10 pkt
60 miesięcy 20 pkt

c) Termin dostawy zamówienia (T) - max 20 punktów.
Wartość punktowa T, w kryterium Termin dostawy zamówienia zostanie przyznana na podstawie oferowanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ) przy założeniu, że maksymalny (podstawowy) termin dostawy zamówienia wynosi do 30 dni kalendarzowych, a minimalny to 10 dni kalendarzowych liczonych od daty zawarcia Umowy.

Odpowiednią ilość punktów otrzyma Wykonawca, który zaoferuje:
Termin dostawy zamówienia Liczba przyznanych punktów
do 30 dni kalendarzowych 0 punktów
do 20 dni kalendarzowych 10 punktów
do 10 dni kalendarzowych 20 punktów

3. Za najkorzystniejszą w części nr 2 zostanie uznana oferta z najwyższą liczba punktów.
4. Zamawiający oceni i porówna oferty niepodlegające odrzuceniu, złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu z niniejszego postępowania.
5. Wartości C, będą wyliczane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie.

Szczegółowy opis sposobu oceny ofert znajduje się w SWZ rozdział XV - część nr 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi (G)

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Do oferty każdy Wykonawca dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego – Załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia, spełnienie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zam żąda złożenia następujących przedmiotowych środków dowodowych (PŚD) wraz z ofertą, o których mowa w art.106ust.1uPzp, potw spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zam:
a)W przypadkach, kiedy w OPZ wskazane zostały znaki towarowe, patenty lub pochodzenia, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wyk, oznacza to, że Zam nie może opisać przedmiotu zamówienia (PZ) w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”. Jeśli Zam wskazał marki lub nazwy handlowe określa to klasę prod, będącego PZ i służy ustaleniu standardu, a nie wskazuje na konkretny wyrób czy producenta. Zam wskazuje kryteria stosowane w celu oceny równoważności: za równoważny sprzęt Zam uzna prodspełniający minimalne wymagania jakościowe, eksploatacyjne i techniczne odpowiadające wymaganiom Zam w OPZ. Oznacza to, że prod równoważny musi mieć parametry nie gorsze niż wskazane przez Zam, tzn. przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zam. Wszelkie koszty i czynności związane z potwierdzeniem spełniania przez ofertę równoważną parametrów jakościowych spoczywają na Wyk.
b)W przypadku oferowania produktu o innej nazwie niż wymagana przez Zam, Wyk obowiązany jest wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zam poprzez podanie odpowiednio w załączniku nr3ai3b cech jednoznacznie wskazujących, że zaoferowane produkty są równoważne do wskazanych w OPZ oraz dołączenie do oferty, w szczególności PŚD, o których mowa w art.104107uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w OPZ. W szczególności jako PŚD Zam żąda szczegółowej specyfikacji technicznej producenta produktu potwierdzającej, że oferowany produkt równoważny posiada parametry przynajmniej na poziomie takim jak wymaga Zam. Dokumenty te mają być opisane w sposób nie budzący wątpliwości do jakiego produktu są dedykowane.
c)W sytuacjach, kiedy Zam opisuje PZ poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art.101ust.1pkt2 i ust.3uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wyk, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zam, poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym normy równoważnej do oferowanego produktu oraz dołączenie do oferty, w szczególności PŚD, o których mowa w art.104-107uPzp, udowadniając, że proponowane rozwiązania do norm w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w OPZ. W szczególności Zam, jako PŚD żąda certyfikatów wydawanych przez jednostki wykonujące działania z zakresu oceny zgodności, w tym testy, certyfikaty i kontrolę akredytowaną zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr765/2008 z dn.9 lipca2008r. lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez te jednostki. Przedstawiane Certyfikaty - mają być wystawione przez niezależną jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego
w przypadku Polski jest to PCA. Zam zaakceptuje certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Dokumenty te mają być opisane w sposób niebudzący wątpliwości, do jakiego produktu są dedykowane.
d)Zam akceptuje odpowiednie PŚD inne niż te, o których mowa w ppktc) powyżej, w szczególności dok techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w ppktc) powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wyk, oraz pod warunkiem, że dany Wyk udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy określone w OPZ lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

10.1. Formularza oferty sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SWZ.
10.2. Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 uPzp (Załącznik nr 2).
10.3. Pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę odpowiednio zgodnie z pkt 8 lub 9 rozdziału XII SWZ.
10.4. (jeśli dotyczy) W przypadku oferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca składa w szczególności przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale IV pkt 29 SWZ, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania norm określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
10.5. W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), Wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku – szczegóły opisane w pkt 7 rozdziału XI SWZ – jeżeli dotyczy.
Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w rozdz. VIII ust. II. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

OFERTA WSPÓLNA:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wykonawcy występujący wspólnie (np. spółki cywilne, konsorcja), zgodnie z art. 58 ust. 2 uPzp zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik.
3. Pełnomocnictwo musi być opatrzone przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj.: zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Punkt 8.4 stosuje się.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Jako odrębne Załączniki nr 4a i 4b do SWZ Zamawiający zamieścił wzory umów, które określą warunki realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego zgodnie z podziałem na części.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartych umów w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 uPzp oraz wskazanym we wzorach umów.
3. Zmiana umów wymaga dla ich ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/uniwersytet_wroclawski/proceedings

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-02-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.