eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Banie Mazurskie › Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze WielkieOgłoszenie z dnia 2024-02-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Banie Mazurskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671188

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konopnickiej 26

1.5.2.) Miejscowość: Banie Mazurskie

1.5.3.) Kod pocztowy: 19-520

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 876157178

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: a.abramowicz@gminabaniemazurskie.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminabaniemazurskie.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://gminabaniemazurskie.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-35fd89d7-8d37-11ee-b55a-a22b2d7f700e

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00088505

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-02-02

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00046978/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00516936

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: GKIŚ.ZP.271.9.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 452059,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie zlokalizowanej na dz. nr geod. 110/43 obręb Miczuły, prace porządkowe na przyległym cmentarzu oraz wykonanie ogrodzenia terenu zgodnie z programem prac konserwatorskich, projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę oraz pozwoleniem nr 11626/2019 wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich na obiekcie.
Zadanie ma na celu przeprowadzenie robót budowlano- konserwatorskich budynku kaplicy rodowej oraz na cmentarzu w msc. Zakałcze Wielkie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumentacji projektowej zawierającej projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz program prac konserwatorskich, stanowiącym załącznik nr 9 do SWZ. Załączony przedmiar robót -załącznik nr 10 ma charakter pomocniczy ułatwiający Wykonawcy przygotowanie oferty.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71221000-3 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4 - Tynkowanie

45443000-4 - Roboty elewacyjne

45453100-8 - Roboty renowacyjne

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 6

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 6

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 562725 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1453702,12 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 562725 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: WADZYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5342550858

7.3.3) Ulica: Al. Krakowska 37

7.3.4) Miejscowość: Sękocin Nowy

7.3.5) Kod pocztowy: 05-090

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie


SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2024-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 562725 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.