eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zamówienie na dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi oraz zestawów do filtrowania dla Zamawiającego.Ogłoszenie z dnia 2021-06-19

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00088246 z dnia 2021-06-19

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zamówienie na dostawę pojemników z tworzyw sztucznych
do pobierania i preparatyki krwi oraz zestawów do filtrowania dla Zamawiającego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015785334

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wołoska 137

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-507

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: 48 22 5082462

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@ckikmswia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ckikmswia.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający

samodzielny publiczny zaklad opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamówienie na dostawę pojemników z tworzyw sztucznych
do pobierania i preparatyki krwi oraz zestawów do filtrowania dla Zamawiającego.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b9fb1eba-d116-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088246

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ckikmswia.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Zamawiający dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji: elektronicznie na adres e-mail: administracja@ckikmswia.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://ckikmswia.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z § 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1320) - zwane dalej „Rozporządzeniem" określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako:
1) dokumenty w formacie „pdf” zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
8. Zamawiający, zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa niezbędne wymagania sprzętowo- aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.:
1) Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) Włączona obsługa JavaScript;
5) Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
9. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające prawidłowe złożenie podpisu elektronicznego:
1) Rekomendowaną przeglądarką do złożenia oferty jest MS Internet Explorer
lub Firefox w wersji wpieranej przez producenta,
2) Uruchomienie oprogramowania do składania podpisu wymaga również zainstalowania Java w wersji 1.8.0_65 lub nowszej, koniecznie w wersji
32-bitowej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługującej szyfrowanie. Konieczne jest również dodanie adresu witryny platformy eZamawiający (ezamawiający.pl) do wyjątków (exception site list) w Javie. Uwaga: wymaga to uprawnień administracyjnych na komputerze,
3) Zainstalowanie dedykowanego komponentu Szafir SDK oraz aplikacji Szafir Host, który odpowiada za obsługę funkcjonalności podpisu elektronicznego
w platformie eZamawiający,
4) Przed uruchomieniem platformy eZamawiający, w pierwszej kolejności należy podłączyć czytnik z kartą kryptograficzną do komputera,
5) Informacje dotyczące odpowiedniego przygotowania stanowiska dostępne są
na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl/przygotuj-stanowisko-pc-wykonujac-ponizsze-kroki
10. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CadES, ASIC, XMLenc.
11. Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.:
12. Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po upływie terminu otwarcia ofert. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego odpowiednim źródłem czasu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informujmy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA z siedzibą w Warszawie (02-507 Warszawa)
przy ul. Wołoskiej 137;
2) w Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA wyznaczono Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym może się Pan/Pani skontaktować
w sprawach ochrony i przetwarzania swoich danych osobowych pod adresem:
e-mail: iodo@ckikmswia.pl lub pisemnie na adres jak w pkt. 1 powyżej;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania na podstawie art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 Ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie dotyczy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2374/05/2021/ZP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 347724,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zestawy do filtrowania KKP z wbudowanym filtrem in - line do usuwania leukocytów z KKP w ilości 420 sztuk

4.2.5.) Wartość części: 31500 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria:

1) Cena - 60%,
2) Termin realizacji dostawy – waga 20 %:
a) do 5 dni roboczych: 20 pkt,
b) od 6 do 10 dni roboczych: 10 pkt,
c) powyżej 10 dni roboczych: 0 pkt.
3) Termin rozpatrzenia reklamacji: 20 %,
a) do 5 dni roboczych: 20 pkt,
b) od 6 do 10 dni roboczych: 10 pkt,
c) powyżej 10 dni roboczych: 0 pkt.

2. Ocena ofert będzie dokonywana zgodnie z następującymi zasadami:

1) Cena – Wartość punktowa ceny jest liczona według wzoru:

Xc = Cn : Cf x 60 %, gdzie:

Xc – wartość punktowa ceny,
Cn – najniższa zaoferowana cena spośród otrzymanych ofert, nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu,
Cf – cena z ocenianej oferty.

2) Termin realizacji dostawy, liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, gdzie:

1 pkt = 1 %.

3) Termin rozpatrzenia reklamacji, liczony od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, gdzie:

1 pkt = 1 %.

4) Całkowita liczba punktów, którą otrzyma dana oferta zostanie obliczona według następującego wzoru:

Lp = C + Td + Tr

gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
Td – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji dostawy”,
Tr – punkty uzyskane w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji”.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po ocenie dokonanej zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 1
przy zastosowaniu wzorów wskazanych w ust. 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojemniki potrójne góra –dół z roztworem wzbogacającym
do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi- w ilości 2016 sztuk.

4.2.5.) Wartość części: 23990,40 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria:

1) Cena - 60%,
2) Termin realizacji dostawy – waga 20 %:
a) do 5 dni roboczych: 20 pkt,
b) od 6 do 10 dni roboczych: 10 pkt,
c) powyżej 10 dni roboczych: 0 pkt.
3) Termin rozpatrzenia reklamacji: 20 %,
a) do 5 dni roboczych: 20 pkt,
b) od 6 do 10 dni roboczych: 10 pkt,
c) powyżej 10 dni roboczych: 0 pkt.

2. Ocena ofert będzie dokonywana zgodnie z następującymi zasadami:

1) Cena – Wartość punktowa ceny jest liczona według wzoru:

Xc = Cn : Cf x 60 %, gdzie:

Xc – wartość punktowa ceny,
Cn – najniższa zaoferowana cena spośród otrzymanych ofert, nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu,
Cf – cena z ocenianej oferty.

2) Termin realizacji dostawy, liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, gdzie:

1 pkt = 1 %.

3) Termin rozpatrzenia reklamacji, liczony od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, gdzie:

1 pkt = 1 %.

4) Całkowita liczba punktów, którą otrzyma dana oferta zostanie obliczona według następującego wzoru:

Lp = C + Td + Tr

gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
Td – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji dostawy”,
Tr – punkty uzyskane w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji”.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po ocenie dokonanej zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 1
przy zastosowaniu wzorów wskazanych w ust. 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Pojemniki poczwórne góra – dół z roztworem wzbogacającym z filtrem in line do KKCz do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi - w ilości 10008 sztuk

4.2.5.) Wartość części: 292233,00 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141620-2 - Zestawy medyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zastosowane zostaną następujące kryteria:

1) Cena - 60%,
2) Termin realizacji dostawy – waga 20 %:
a) do 5 dni roboczych: 20 pkt,
b) od 6 do 10 dni roboczych: 10 pkt,
c) powyżej 10 dni roboczych: 0 pkt.
3) Termin rozpatrzenia reklamacji: 20 %,
a) do 5 dni roboczych: 20 pkt,
b) od 6 do 10 dni roboczych: 10 pkt,
c) powyżej 10 dni roboczych: 0 pkt.

2. Ocena ofert będzie dokonywana zgodnie z następującymi zasadami:

1) Cena – Wartość punktowa ceny jest liczona według wzoru:

Xc = Cn : Cf x 60 %, gdzie:

Xc – wartość punktowa ceny,
Cn – najniższa zaoferowana cena spośród otrzymanych ofert, nie podlegających odrzuceniu, złożonych przez Wykonawców nie podlegających wykluczeniu,
Cf – cena z ocenianej oferty.

2) Termin realizacji dostawy, liczony od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego, gdzie:

1 pkt = 1 %.

3) Termin rozpatrzenia reklamacji, liczony od dnia zgłoszenia reklamacji przez Zamawiającego, gdzie:

1 pkt = 1 %.

4) Całkowita liczba punktów, którą otrzyma dana oferta zostanie obliczona według następującego wzoru:

Lp = C + Td + Tr

gdzie:
L – całkowita liczba punktów,
C – punkty uzyskane w kryterium „Cena”,
Td – punkty uzyskane w kryterium „Termin realizacji dostawy”,
Tr – punkty uzyskane w kryterium „Termin rozpatrzenia reklamacji”.

3. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów po ocenie dokonanej zgodnie z kryteriami określonymi w ust. 1
przy zastosowaniu wzorów wskazanych w ust. 2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji.

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 112 ust. 2 Ustawy w zakresie:
1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
2) d) zdolności technicznej lub zawodowej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) Odpis lub informacja z Krajowego rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej informację w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 Ustawy CEIDG, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz dostaw (według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ) wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, potwierdzający wykonanie lub realizację w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres wykonywania działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w całym tym okresie, co najmniej 2 dostaw
na kwotę minimum 500 000 zł każda;
2) Polisa potwierdzająca, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę wynoszącą minimum 500 000 zł;
3) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – zgodne z załącznikiem nr 1 do SWZ

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) dokument poświadczający dopuszczenie pojemników (produktów) do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (dz. U. z 2010 r., Nr 107, poz. 96);
2) deklaracje zgodności CE.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) ulotki zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika informacje,
2) specyfikacje techniczne pojemników.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 Ustawy, a także
w odniesieniu do następujących postanowień:
1) zmiana terminu dostawy – zmiana może wystąpić na skutek negatywnych okoliczności mających bezpośredni wpływ na organizacje dostawy, trudności transportowe, produkcyjne, celne oraz uwarunkowania społeczne (petycje, protesty, strajki),
2) zmiana danych Wykonawcy lub Zamawiającego (np. zmiana siedziby, nazwy, adresu) związana z wewnętrzną reorganizacją Wykonawcy/Zamawiającego w ramach prowadzonej działalności lub zmiana wynikająca z przekształcenia podmiotowego
po stronie Wykonawcy.
3) zmiana stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa dostępna pod adresem: pod adresem: https://ckikmswia.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-08-29

2021-06-19 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.