eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGWOgłoszenie z dnia 2023-02-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGW

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 142137128

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konstruktorska 3A

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 02-673

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Elzbieta.Watts@nfosigw.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.nfosigw.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa osoba prawna

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów promocyjnych na potrzeby NFOŚiGW

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55998500-6737-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00088018

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00009544/08/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.9 Dostawa artykułów promocyjnych.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451669/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: AOOZ/24/2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 277235,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły promocyjne VIP na potrzeby NFOŚiGW. W Części 1 przedmiotem zamówienia jest zakup następujących artykułów promocyjnych: zestaw pióro i długopis z bursztynem (100 zest.), filiżanka ze spodkiem (100 szt.), głośnik (100 szt.), szal jedwabny (100 szt.), kryształowy przycisk do papieru (100 szt.), power bank (100 szt.), portfel z power bankiem (100 szt.), posrebrzana pamięć USB z bursztynem (200 szt.), zestaw notes z długopisem (100 zest.), magnetyczny notes z długopisem (100 zest.), srebrne spinki do mankietów z bursztynem (100 kpl.), smartwatch (100 szt.), szklana butelka (150 szt.), ładowarka bezprzewodowa plus stojak na przybory (100 szt.), składana lampa bambusowa
z ładowarką (100 szt.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7.1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39221130-7 - Pojemniki na żywność

19000000-6 - Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

22800000-8 - Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, formularze i inne wyroby piśmiennicze z papieru lub tektury

30192000-1 - Wyroby biurowe

4.5.5.) Wartość części: 210000,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły promocyjne na potrzeby NFOŚiGW. W Części 2 przedmiotem zamówienia jest zakup następujących artykułów promocyjnych: plecak (100 szt.), pojemniki na żywność (100 szt.), głośnik (100 szt.), parasol składany (100 szt.), termos (100 szt.), parasol długi (200 szt.), kubek termiczny (200 szt.)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7.2 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19000000-6 - Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

39221130-7 - Pojemniki na żywność

4.5.5.) Wartość części: 46000,00 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Artykuły reklamowe na potrzeby NFOŚiGW. W Części 3 przedmiotem zamówienia jest zakup następujących artykułów promocyjnych: torba z nasionami ziół (100 szt.), worek ze sznurkiem (200 szt.), zestaw gier (100 szt.), pendrive 32 GB (100 szt.), kubek ceramiczny (100 szt.), torba bawełniana (200 szt.), torba jutowa (200 szt.), zestaw kredek (200 szt.), ręcznik (100 szt.), skakanka (200 szt.), słomki bambusowe (200 zest.), słuchawki (200 szt.).
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 7.3 do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 39294100-0 - Artykuły informacyjne i promocyjne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

39221130-7 - Pojemniki na żywność

19000000-6 - Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

4.5.5.) Wartość części: 21135,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 231055,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 231055,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 231055,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Reklamowa Cieślik-Studio L Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6791026110

7.3.3) Ulica: Kisielewskiego 28

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-708

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 231055,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 dni

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 2 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W toku badania oferty stwierdzono, że oferta złożona przez Wykonawcę - Agencja Reklamowa Cieślik-Studio L Sp. j. ul. Kisielewskiego 28, 31-708 Kraków (Oferta nr 1 w postępowaniu), podlega odrzuceniu, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SWZ.

Zgodnie z pkt. V SWZ, w Części 2 zamówienia, Zamawiający wymagał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych, w odniesieniu do każdego artykułu promocyjnego.
Zgodnie z art. 107 ust. 3 ustawy Pzp, przedmiotowe środki dowodowe (próbki) nie podlegały uzupełnieniu, ze względu na fakt, iż składane były częścią oferty i podlegały ocenie w kryterium „Jakość”.

Wykonawca wraz z ofertą złożył próbki oferowanych artykułów.
W toku oceny oferty stwierdzono, że przedłożony wraz z ofertą termos, ma wysokość 19 cm, natomiast Zamawiający w pkt. 5 Załącznika nr 7.2 do SWZ m.in. wymagał, żeby wysokość termosu wynosiła 23,5 cm (+/-2 cm)
W związku z powyższym, oferowany termos nie spełnia wymagań określonych w SWZ.
Biorąc pod uwagę powyższe, oferta została odrzucona z postępowania na postawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ jej treść nie odpowiada treści SWZ, w wyżej wymienionym zakresie.

Biorąc pod uwagę, że złożona oferta była jedyną ofertą złożoną w Części 2 zamówienia, postępowania w tej Części podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt. 2 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 45510,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 45510,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 45510,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Agencja Reklamowa Cieślik-Studio L Sp.j.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6791026110

7.3.3) Ulica: Kisielewskiego 28

7.3.4) Miejscowość: Kraków

7.3.5) Kod pocztowy: 31-708

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 45510,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 38 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.