eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jasień › Przebudowa drogi gminnej nr 101235F - ul. Jana Pawła II i drogi gminnej nr 101214F - Ul. Kościuszki w Jasieniu wraz z infrastrukturą - ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ - ETAP IOgłoszenie z dnia 2023-02-09


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej nr 101235F – ul. Jana Pawła II i drogi gminnej nr 101214F – Ul. Kościuszki w Jasieniu wraz z infrastrukturą – ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ – ETAP I

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA JASIEŃ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000528712

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. XX-lecia 20

1.4.2.) Miejscowość: Jasień

1.4.3.) Kod pocztowy: 68-320

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@jasien.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jasien.com.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087494

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00062469

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający dokonuje stosownych zmian w SWZ w tym zakresie (w rozdziale 24 pkt. 2 ppkt. 4 a), który otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
W okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest:

1) wykonał co najmniej 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg, chodników lub placów, lub parkingów o nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej. Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 2.000 000 zł brutto/każda.
2) wykonał co najmniej 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego mówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg, chodników lub placów, lub parkingów z kostek kamiennych (granitowych i bazaltowych). Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 2.000 000 zł brutto/każda.
Lub
1) wykonał co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg, chodników lub placów, lub parkingów z kostek kamiennych (granitowych i bazaltowych). Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 2.000 000 zł brutto/każda.”
Niniejsze odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy stają się integralną częścią SWZ. W związku z faktem, że odpowiedzi mogą wpływać na opis przedmiotu zamówienia, Zamawiający stosownie do dyspozycji art. 271 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin składania ofert, termin otwarcia ofert, termin związania ofertą wg poniższego:

Było:
8.1.) Termin składania ofert: 13.02.2023 r., godz. 10:00
8.3.) Termin otwarcia ofert: 13.02.2023 r. 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 14.03.2023 r.

Jest:
8.1.) Termin składania ofert: 17.02.2023 r., godz.10:00
8.3.) Termin otwarcia ofert: 17.02.2023 r., godz. 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 18.03.2023 r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 18 SWZ i Rozdziale 10 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej, jeśli wykaże on, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
a) W okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego mówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg, chodników lub placów, lub parkingów o nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej. Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 2.000 000 zł brutto/każda.
b) Dysponowanie osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia kierowania robotami budowlanymi)
w specjalności:
- drogowej – min. 1 osoba,
- konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń – min. 1 osoba;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – min. 1 osoba;
- instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych – min. 1 osoba;

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w Rozdziale 18 SWZ i Rozdziale 10 SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej, jeśli wykaże on, że posiada odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej zamawiający żąda przedstawienia dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że
a) W okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest:

1) wykonał co najmniej 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg, chodników lub placów, lub parkingów o nawierzchni asfaltowej lub z kostki brukowej. Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 2.000 000 zł brutto/każda.
2) wykonał co najmniej 1 (jedno) zadanie polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego mówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg, chodników lub placów, lub parkingów z kostek kamiennych (granitowych i bazaltowych). Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 2.000 000 zł brutto/każda.
Lub
1) wykonał co najmniej 2 (dwa) zadania polegające na wykonaniu robót budowlanych odpowiadających swoim rodzajem i zakresem robocie stanowiącej przedmiot niniejszego zamówienia, to jest w zakresie których były wykonane prace polegające na: budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie dróg, chodników lub placów, lub parkingów z kostek kamiennych (granitowych i bazaltowych). Ogólna wartość robót budowlanych dla każdego zadania musi wynosić minimum 2.000 000 zł brutto/każda.”

b) Dysponowanie osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że będzie dysponował co najmniej jedną osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (uprawnienia kierowania robotami budowlanymi)
w specjalności:
- drogowej – min. 1 osoba,
- konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń – min. 1 osoba;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń – min. 1 osoba;
- instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń sanitarnych – min. 1 osoba;

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-13 10:00

Po zmianie:
2023-02-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-13 10:30

Po zmianie:
2023-02-17 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-14

Po zmianie:
2023-03-18

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.