eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tarnów › Zakup 580 ton węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego "grube": "Orzech I" albo "Orzech II" albo "Orzech", wraz z dowozem do około 494 osób w granicach administracyjnych miasta TarnowaOgłoszenie z dnia 2021-06-18


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00087458 z dnia 2021-06-18

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup 580 ton węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego „grube”: „Orzech I” albo „Orzech II" albo „Orzech”, wraz z dowozem do około 494 osób w granicach administracyjnych miasta Tarnowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 005697431

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Matki Bożej Fatimskiej 9

1.5.2.) Miejscowość: Tarnów

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-100

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 688 20 20

1.5.8.) Numer faksu: 14 688 20 35

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@mops.tarnow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.tarnow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup 580 ton węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego „grube”: „Orzech I” albo „Orzech II" albo „Orzech”, wraz z dowozem do około 494 osób w granicach administracyjnych miasta Tarnowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-019bb37e-d00f-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00087458

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-18

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006367/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa węgla dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal dostępnym pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi oraz Warunkach korzystania z elektronicznych platform usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się, korzystając z miniPortalu, przestrzegać postanowień tego regulaminu.
4. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, al. Matki Bożej Fatimskiej 9, 33- 100 Tarnów,
2) kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Tarnowie pod adresem: iod@mops.tarnow.pl,
3) Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym,
4) dane osobowe mogą zostać ujawnione właściwym organom oraz podmiotom (w tym Wykonawcom oraz każdemu kto jest zainteresowany zgodnie z zasadą jawności postępowania), upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem,
5) Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Prawa zamówień publicznych przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/ Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Prawa zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Prawa zamówień publicznych,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/ Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych ,
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/ Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/ Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
9) nie przysługuje Pani/ Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b), d) lub e) RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DOK- 261-9/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup 580 (pięćset osiemdziesiąt) ton węgla z grupy sortymentu węgla kamiennego „grube” o nazwie: „Orzech I” (wymiar ziarna: 80,00 mm - 40,00 mm) albo „Orzech II” (wymiar ziarna: 50,00 mm - 25,00 mm) albo „Orzech” (wymiar ziarna: 80,0 mm - 25,00 mm), zgodnie z PN - 82/G -97001 (zwanego dalej „węglem”), wraz z dowozem do około 494 osób - klientów Zamawiającego, w granicach administracyjnych miasta Tarnowa.
2. Dostarczany węgiel musi spełniać wymagania w zakresie parametrów węgla kamiennego określone w tabeli nr 2 wymagań jakościowych dla paliw stałych, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Energii z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych (Dz. U. poz. 1890):
- wartość opałowa – minimum 22,00 MJ/kg,
- zawartość siarki całkowitej - maksymalnie 1,7 %,
- zawartość popiołu - maksymalnie 12,00 %,
-zawartość podziarna - maksymalnie 10 %,
- zawartość nadziarna - maksymalnie 10 %,
- zawartość wilgoci całkowitej - maksymalnie 20%.
3. Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2021 r., przy czym węgiel będzie dostarczony przez Wykonawcę w następujących etapach:
1) do 15 października 2021 r.- 290 ( dwieście dziewięćdziesiąt ) ton,
2) do 30 listopada 2021 r.- do 290 (dwieście dziewięćdziesiąt) ton.
4. Wykonawca musi posiadać dokument potwierdzający parametry dostarczanego węgla (np. certyfikat jakości węgla, atest jakości węgla).
5. Minimalna ilość dostarczanego węgla do jednego klienta Zamawiającego wynosi 0,5 tony, maksymalna ilość dostarczonego węgla do jednego klienta Zamawiającego wynosi 2 tony.
6. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć węgiel, o parametrach określonych w ust. 1 i ust. 2 własnym transportem, na własny koszt i ryzyko, klientom wskazanym przez Zamawiającego na liście osób, którym przyznano pomoc w formie zakupu węgla z dowozem.
7. Listy osób będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie. Pierwsza lista osób zostanie przekazana Wykonawcy w terminie do 14 września 2021 r.
8. Wykonawca jest zobowiązany udokumentować dostarczenie węgla do osób wskazanych na liście osób, poprzez sporządzenie potwierdzenia odbioru węgla.
9. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia świadectwa jakości paliw stałych oraz ich przekazywania klientom Zamawiającego oraz Zamawiającemu - zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09111210-5 - Węgiel kamienny

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: parametr węgla: wymiar ziarna (uziarnienie)

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wartość opałowa

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w ust. 2,
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych, na zasadach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
2) uprawnień do prowadzania określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
3) sytuacji finansowej lub ekonomicznej:
Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie,
4) zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował w sposób należyty co najmniej jedną dostawę obejmującą co najmniej 400 (czterysta) ton węgla. Zamawiający w przypadku gdy przedmiotem zamówienia są świadczenia powtarzające się lub ciągłe, dopuszcza nie tylko zamówienie wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku część zamówienia już faktycznie wykonana musi spełniać wymogi określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. obejmować dostawę co najmniej 400 (czterystu) ton węgla.

3. Poleganie na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów:
1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
2) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert powoływać się na zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach tych podmiotów,
3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających te zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego te zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania podmiotu stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
4) dla swej skuteczności zobowiązanie musi zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawioną nie dowodzi udostępniania zasobu przez podmiot trzeci,
5) Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby, zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem Wykonawcy,
6) jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Zamawiający przewiduje także dodatkowe/fakultatywne podstawy (przesłanki) wykluczenia zawarte w art. 109 ust. 1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych i wykluczy z postępowania Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Wraz z ofertą Wykonawca składa następujące oświadczenia:
1) oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 Prawa zamówień publicznych o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym w Rozdziale III ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia,
2) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w Rozdziale III ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby - zgodnie z załącznikiem nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia.


2. Informacja o oświadczeniach składanych przez Wykonawców występujących wspólnie określa Rozdział V Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na odrębne wezwanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia - tj. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane (wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia), oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Dowodami potwierdzającymi czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 2 należy dołączyć do oferty. Forma złożenia pełnomocnictwa została określona w Rozdziale XI ust. 7 Specyfikacji Warunków Zamówienia.
4. Wykonawcy składający ofertę wspólną ponoszą solidarną odpowiedzialność.
5. Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IV ust. 1 pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia składa każdy Wykonawca, warunek musi zostać spełniony przez każdego Wykonawcę indywidualnie.
6. Dokument, o którym mowa w rozdziale IV ust. 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia składa przynajmniej jeden Wykonawca lub osobne dokumenty składa kilku Wykonawców. Warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej - będzie spełniony gdy jego spełnianie potwierdzi indywidualnie przynajmniej jeden Wykonawca lub gdy kilku Wykonawców jego spełnienie potwierdzi łącznie.
7. Wspólnicy spółki cywilnej są Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 2 -3, chyba, że pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki, bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę.
8. Przed zawarciem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, zawierającą co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem realizacji przedmiotu zamówienia,
2) zakres działania poszczególnych stron umowy,
3) czas obowiązywania umowy, który nie może być krótszy niż okres obejmujący realizację zamówienia.
9. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Określono w projektowanych postanowieniach umowy, które stanowią załącznik nr 6 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy:
1. Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne - poza innymi przypadkami określonymi w przepisach Prawa zamówień publicznych, w sytuacji wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2.
2. Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych, przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w przypadku:
1) wystąpienia konieczności zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku zaistnienia okoliczności, które nie leżą po żadnej ze Stron, w szczególności w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dostarczenie węgla, zgodnie z § 3 ust. 4 lub 6 niniejszej umowy - w etapach, o których mowa w § 5 niniejszej umowy,
2) zmiany zakresu prac powierzonych podwykonawcy, o ile powierzenie zostało przewidziane na etapie składania oferty,
3) jeżeli konieczność wprowadzenia zmian spowodowana jest zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ze skutkami z nich wynikającymi,
4) zmiany wynagrodzenia w przypadku wprowadzenia lub ustawowej zmiany stawki podatku VAT (zwiększenie lub zmniejszenie). Przewiduje się możliwość zmiany umowy w zakresie zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia o różnicę między obowiązującą w dniu podpisania umowy stawką podatku VAT a ustawowo wprowadzoną stawką podatku VAT, z dniem jej wprowadzenia w życie,
5) zaistnienia siły wyższej mającej wpływ na realizację umowy (tj. klęski żywiołowej, strajku generalnego lub lokalnego mających bezpośredni wpływ na terminowość dostaw węgla),
6) zmiany statusu podatkowego po stronie Zamawiającego w związku z podatkiem VAT.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1 termin realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-29 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy składać za pośrednictwem „Formularza do złożenia lub wycofania oferty”, dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-29 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-28

2021-06-18 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.