eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Poznań › Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe.Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.3.) Oddział zamawiającego: Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015817985

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piekary 14/15

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 61-823

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia_publiczne@nfz-poznan.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-poznan.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://nfz-poznan.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Narodowy Fundusz Zdrowia

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0d42dd97-98bd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087446

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00318164/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.5 Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050958

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.261.22.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 133280,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku (Dz. U. nr 142 poz. 835).
2. Zamawiający udziela zamówienia w dwóch częściach:
część 1: 8.300,00 szt. skierowań.
3. Wykonywanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2021 r. poz. 111), z zasadami wiedzy medycznej oraz z zasadami wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający wymaga, aby ocena i kwalifikacja skierowań na leczenie uzdrowiskowe była wykonywana przez lekarzy specjalistów z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej lub z dziedziny rehabilitacji medycznej.
5. Szczegółowy zakres usługi dla każdej części określają zapisy projektu umowy - załącznik nr 1 do SWZ.
6. Wykonawca oraz podwykonawca jest zobowiązany wykonywać umowę osobiście lub w związku z realizacją umowy, zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników realizujących czynności określone w §2 umowy (Załącznik nr 1 SWZ). Wymiar czasu pracy w ramach zatrudnienia na umowę o pracę musi być odpowiedni do czasu realizacji przez pracownika u Zamawiającego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 50500,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Kwalifikowanie i ocena skierowań na leczenie uzdrowiskowe w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 roku (Dz. U. nr 142 poz. 835).
2. Zamawiający udziela zamówienia w dwóch częściach:
część 2: 16.500,00 szt. skierowań.
3. Wykonywanie usługi będącej przedmiotem niniejszego zamówienia odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U. z 2021 r. poz. 111), z zasadami wiedzy medycznej oraz z zasadami wynikających z ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.
4. Zamawiający wymaga, aby ocena i kwalifikacja skierowań na leczenie uzdrowiskowe była wykonywana przez lekarzy specjalistów z dziedziny balneologii i medycyny fizykalnej lub z dziedziny rehabilitacji medycznej.
5. Szczegółowy zakres usługi dla każdej części określają zapisy projektu umowy - załącznik nr 1 do SWZ.
6. Wykonawca oraz podwykonawca jest zobowiązany wykonywać umowę osobiście lub w związku z realizacją umowy, zobowiązany jest zatrudnić na podstawie umowy o pracę wszystkich pracowników realizujących czynności określone w §2 umowy (Załącznik nr 1 SWZ). Wymiar czasu pracy w ramach zatrudnienia na umowę o pracę musi być odpowiedni do czasu realizacji przez pracownika u Zamawiającego obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

4.5.3.) Główny kod CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia

4.5.5.) Wartość części: 82780,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnieniem faktycznym unieważnienia postępowania jest złożenie przez Wykonawcę plików składających się na ofertę w postępowaniu nie poprzez funkcjonalność platformy elektronicznej przeznaczoną do składania ofert lecz przez formularz do korespondencji z Zamawiającym (przeznaczony np. do składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ). Złożenie plików w wadliwy sposób nastąpiło przed upływem terminu otwarcia ofert.
Ten sposób złożenia oferty nie chroni plików przed zapoznaniem się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert. Kontynuowanie postępowania mogłoby prowadzić do naruszenia art. 16 ustawy, w szczególności zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
W związku z tym unieważnienie postępowania jest konieczne

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnieniem faktycznym unieważnienia postępowania jest złożenie przez Wykonawcę plików składających się na ofertę w postępowaniu nie poprzez funkcjonalność platformy elektronicznej przeznaczoną do składania ofert lecz przez formularz do korespondencji z Zamawiającym (przeznaczony np. do składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ). Złożenie plików w wadliwy sposób nastąpiło przed upływem terminu otwarcia ofert.
Ten sposób złożenia oferty nie chroni plików przed zapoznaniem się z jej treścią przed upływem terminu otwarcia ofert. Kontynuowanie postępowania mogłoby prowadzić do naruszenia art. 16 ustawy, w szczególności zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
W związku z tym unieważnienie postępowania jest konieczne

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 0

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 0 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.