eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Przeglądy budowlane i eksploatacyjne budynków na odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica.Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Przeglądy budowlane i eksploatacyjne budynków na
odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ministerstwo Finansów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000002217

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Świętokrzyska 12

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-916

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wzp@mf.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/finanse

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Sprawy gospodarcze i finansowe

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przeglądy budowlane i eksploatacyjne budynków na
odcinku autostrady A4 Wrocław-Sośnica.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1b9bf96f-a3b8-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087420

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://mf.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://mf.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja z Zamawiającym
odbywa się według poniższych zasad:
1.1. z wykorzystaniem Platformy - dostępnej pod adresem internetowym: https://mf.ezamawiajacy.pl:
1.2. korzystanie z Platformy przez Wykonawców w zakresie niniejszego postępowania jest bezpłatne, a w szczególności bezpłatne
jest założenie i posiadanie konta oraz wykonywanie czynności Wykonawcy z zastosowaniem Platformy.
1.3. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy,
określone w Regulaminie dostępnym pod adresem internetowym https://oneplace.marketplanet.pl/regulamin oraz zobowiązuje się
korzystając z Platformy przestrzegać postanowień tego regulaminu.
1.4. sposób korzystania z Platformy jest określony w Instrukcji dla Wykonawcy Platformy dostępnej pod adresem internetowym:
https://mf.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?
MP_module=main&MP_action=publicFilesList&clientName=mf&USER_MENU_HOVER=publicFilesList.
1.5. Wykonawca w celu złożenia oferty w niniejszym postępowaniu musi posiadać konto na Platformie – zaleca się założenie i
sprawdzenie poprawności działania konta z odpowiednim wyprzedzeniem;
1.6. za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii
dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich skutecznego wgrania na platformę na Platformę.
2. Do złożenia oferty za pośrednictwem Platformy konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy aktualnego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu zaufanego lub podpisu osobistego zgodnie z art. 63 ust.
2 ustawy Pzp.
3. Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany lub podpis osobisty nie jest zapewniany przez Platformę.
4. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu
sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji
elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r. poz. 2452) oraz rozporządzeniu
Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych
dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415).
5 Zamawiający informuje, że przewiduje zmianę strony internetowej prowadzonego postępowania. W przypadku, gdy zmiana taka nastąpi przed terminem składania ofert, Zamawiający dokona zmiany ogłoszenia, a w przypadku, gdy zmiana taka nastąpi po terminie składania ofert, Zamawiający o zmianie poinformuje pisemnie wszystkich Wykonawców, którzy złożą oferty.
6. Pozostałe informacje w tym zakresie zawiera SWZ.

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: https://mf.ezamawiajacy.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje w tym zakresie zawiera SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): nie dotyczy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: R/004/23/DPO/G

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie przeglądów budynków budowlanych na autostradzie A4

4.2.6.) Główny kod CPV: 71630000-3 - Usługi kontroli i nadzoru technicznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

7.1.4. dot. zdolności technicznej lub zawodowej: Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej:
7.1.4.1. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,
7.1.4.2. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
7.1.4.3. jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie bez ograniczeń i wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
7.1.4.4. jedną osobą posiadającą kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim – w odniesieniu do przewodów spalinowych i wentylacyjnych lub posiadającą uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności w odniesieniu do przewodów spalinowych i wentylacyjnych, a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Przy czym:
7.1.4.5. Wykonawca może wykazać tę samą osobę dla różnych specjalności. Do spełnienia warunku udziału może zostać wskazana jedna osoba posiadająca łącznie uprawnienia i kwalifikacje określone w pkt 7.1.4.1.-7.1.4.4.
7.1.4.6. Wykonawca na potwierdzenie ww. warunku składa wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 8.1.1 SWZ.
7.1.4.7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać wspólnie spełnianie warunku i dopuszcza się, aby jeden z Wykonawców dysponował częścią osób posiadających uprawnienia lub kwalifikacje określone w pkt 7.1.4.1-7.1.4.4 a pozostali inną częścią osób posiadających ww. uprawnienia lub kwalifikacje.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 8.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w tym oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

8.8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących
zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający może żądać od Wykonawcy prowadzącego działalność
gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego
złożeniem.

8.9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądać na
wezwanie następujących podmiotowych środków dowodowych: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wzywa do
złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w
szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu,

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 8.1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego, w tym oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

8.8. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności do występowania w obrocie gospodarczym, Zamawiający może żądać od Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą lub zawodową dokumentu potwierdzającego, że jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,
prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

8.9. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądać na
wezwanie następujących podmiotowych środków dowodowych: odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3
miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskazał w oświadczeniu,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia muszą wykazać wspólnie spełnianie warunku i dopuszcza
się, aby jeden z Wykonawców dysponował częścią osób posiadających uprawnienia lub kwalifikacje określone w pkt
7.1.4.1.-7.1.4.4 SWZ a pozostali inną częścią osób posiadających ww. uprawnienia lub kwalifikacje.
2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają
usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
3. W przypadku, o którym mowa w pkt 7.2. SWZ, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają
odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-16 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://mf.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-16 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zamawiającym jest Minister Finansów. Ministerstwo Finansów zostało wpisane z uwagi na ograniczenia formularza.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.