eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Prace remontowe w Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) w Chile dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Prace remontowe w Obserwatorium Cerro Armazones (OCA)
w Chile dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CENTRUM ASTRONOMICZNE IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000326339

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bartycka 18

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-716

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@camk.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.camk.edu.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/camk/public/postepowanie?postepowanie=39279515

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


nauka

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Prace remontowe w Obserwatorium Cerro Armazones (OCA)
w Chile dla Centrum Astronomicznego im. M. Kopernika PAN w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9cea1581-7ad6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087410

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 13/DAG/R/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac remontowych na terenie Obserwatorium Cerro Armazones (OCA) w Chile, polegających na wykonaniu w budynkach w OCA:
1) ocieplenia ścian i sufitów;
2) zbudowania systemu wentylacji;
3) malowania ścian wewnętrznych i sufitu;
4) wymianie podłóg;
5) remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej.
Zamówienie obejmuje zakup materiałów, transport do OCA w Chile oraz wykonanie opisanych prac na miejscu w OCA. Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45262690-4 - Remont starych budynków

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 5 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust 2 ustawy Pzp, informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania z uwagi na ziszczenie się okoliczności o których mowa w art. 255 pkt 5 ustawy Pzp tj. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
UZASADNIENIE
W toku postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia podczas prac związanych z planowanym montażem kopuły teleskopu wykryto liczne uszkodzenia mechaniczne pokrycia dachowego budynku, w którym zaplanowano wykonanie prac remontowych objętych zamówieniem. Podkreślić należy, iż ww. uszkodzenia zostały zauważone dopiero po zdjęciu metalowego „dachu przesuwnego” a więc prawdziwy stan techniczny dachu nie był widoczny i znany uprzednio. W konsekwencji związku z tym przeprowadzono bardziej szczegółową kontrolę wizualną dachu, która wykazała, co następuje:
1) liczne uszkodzenia mechaniczne powłoki od drobnych ubytków po gwoździach do większych kilkucentymetrowych rozdarć rozmiar;
2) brak ocieplenia nowego poddasza/ściany ogniowej;
3) liczne przerwy w ciągłości powłoki;
4) pęcherzyki sugerujące rozwarstwienie izolacji od podłoża nośnego;
5) kruszenie się izolacji – drobne pęknięcia i obecność licznych porów;
6) nieprawidłowo wykonane przejścia poziome (widoczny surowy beton);
7) brak odwodnienia z drugiego dachu rozsuwanego;
8) nieprawidłowo wykonane orynnowanie dachu przesuwnego - nieprzyklejone do poddasza.
Skutkiem wystąpienia ww. wad jest także dostanie się wody do budynku. Obecny stan, przy braku stosownej reakcji, zagraża również stanowi wnętrz oraz instalacji elektrycznej budynku.
W konsekwencji Zamawiający jest zmuszony do natychmiastowej inwentaryzacji, przygotowania stosownych dokumentów zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi oraz pozyskaniem nowych środków na ww. nieprzewidzianą inwestycję, w tym przesunięcia środków finansowych z planowanego remontu objętego przedmiotem zamówienia.
Z posiadanej przez Zamawiającego ekspertyzy wynika iż wykonanie remontu objętego przedmiotowym zamówieniem obejmujący w szczególności:
1) ocieplenie ścian wewnętrznych i stropów budynku;
2) budowę systemu wentylacji;
3) malowanie ścian wewnętrznych i sufitu;
4) wymiana podłóg;
5) remont instalacji wodno-kanalizacyjnej;
nie wydaje się być technicznie uzasadniony.
Ze względu na zły stan pokrycia dachowego nie ma obecnie możliwości
przeprowadzenia remontu wewnątrz budynku zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, gdyż skutki wszelkich prac remontowych są zagrożone całkowitym zniszczeniem zaraz po jego wykonaniu.
Zwrócić tutaj należy uwagę iż czas prac remontowych przypadałby na okres
przypadającej pory deszczowej. Dopiero po wykonaniu remontu dachu Zamawiający będzie w stanie określić czy (także ze względów finansowych), a jeśli tak to w jakim zakresie przeprowadzi prace remontowe objęte przedmiotowym zamówieniem. Tym samym powyższy stan faktyczny jest równoznaczny z zaistnieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.