eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Knurów › Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Knurów w okresie 28 miesięcy.Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Knurów w okresie 28 miesięcy.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Knurów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276257587

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Dr. Floriana Ogana 5

1.5.2.) Miejscowość: Knurów

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-190

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 235 10 17

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@knurow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.knurow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Knurów w okresie 28 miesięcy.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-276b3918-70a0-11ed-aea3-5a7c432eaced

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087239

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003907/26/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.27 Przygotowanie i obsługa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Knurów w okresie 28 miesięcy.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00470649/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.2.46.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 560000,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i obsługę punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Knurów w okresie 28 miesięcy.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) przygotowanie PSZOK z uwzględnieniem następujących warunków:
a) PSZOK powinien być zlokalizowany w granicach administracyjnych gminy Knurów, a miejsce jego lokalizacji w okresie obowiązywania umowy nie ulegnie zmianie;
b) PSZOK zostanie przygotowany i udostępniony mieszkańcom Knurowa od dnia 01.03.2023 r.;
c) lokalizacja obiektu powinna umożliwiać łatwy dostęp wszystkim mieszkańcom Gminy Knurów oraz swobodny dojazd dla samochodów dostarczających i odbierających odpady, z możliwością zaparkowania pojazdu przy lub na terenie PSZOK;
d) PSZOK powinien uwzględniać pomieszczenia socjalno-magazynowe, utwardzony plac składowy, ogrodzenie, oświetlenie, oraz powinien zostać zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych;
e) PSZOK powinien być wyposażony w dostateczną ilość pojemników/kontenerów dostosowanych do selektywnego gromadzenia poszczególnych rodzajów przyjmowanych odpadów, o których mowa w § 2 pkt. 2 ppkt 2.1 wzoru umowy, oraz wagę najazdową o tonażu umożliwiającym ważenie pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z PSZOK, a także wagę umożliwiającą ważenie mniejszych ilości dostarczonych opadów z dokładnością do 1 kilograma. Wagi muszą posiadać świadectwo legalizacji;
f) PSZOK powinien być wyposażony w telefon ze stałym numerem, komputer z dostępem do internetu oraz czytnik kodów kreskowych, w okresie obowiązywania umowy. Wykonawca jest zobowiązany do korzystania z bezpłatnego, udostępnionego przez Zamawiającego, elektronicznego systemu obsługi PSZOK zwanym dalej e-PSZOK, który działa za pomocą przeglądarki internetowej na komputerach stacjonarnych lub przenośnych (laptopy) z systemem operacyjnym Windows 7 (minimum) i stałym połączeniem z internetem;
g) Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu celem zatwierdzenia Regulamin PSZOK, który następnie Wykonawca opublikuje na swojej stronie internetowej;
h) miejsce przyjmowania odpadów powinno być oznakowane w sposób widoczny oraz posiadać tablicę informacyjną, na której znajduje się Regulamin PSZOK, dane Wykonawcy, wykaz przyjmowanych odpadów;
i) Wykonawca odpowiada za zgodność wszystkich czynności wykonywanych w ramach działalności PSZOK z Regulaminem, o którym mowa w lit. g);
j) Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości punktu PSZOK do przyjmowania odpadów.
k) Zamawiający dokona kontroli sposobu przygotowania przez Wykonawcę PSZOK obejmującej warunki wymienione w § 2 pkt 1 ppkt 1.1. - 1.8. wzoru umowy. Z czynności kontrolnych sporządzony zostanie Protokół. W przypadku zgłoszenia do Protokołu uwag przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości do dnia 24.02.2023 r. Potwierdzenie usunięcia nieprawidłowości nastąpi najpóźniej w dniu 28.02.2023 r. na podstawie przeprowadzonej kontroli i spisanego Protokołu. Jeżeli kontrola wykaże, że Wykonawca nie usunął zgłoszonych zastrzeżeń Zamawiający uzna, że Wykonawca nie dotrzymał terminu o którym mowa w §2 pkt 1 ppkt 1.2 wzoru umowy i przystąpi do naliczenia kar umownych.
l) najpóźniej w dniu zakończenia świadczenia usługi Wykonawca winien przekazać wszystkie odebrane odpady w PSZOK firmie transportującej.
m) Po zakończeniu działalności związanej z prowadzeniem PSZOK Wykonawca teren nieruchomości uporządkuje, wytworzone odpady usunie poprzez unieszkodliwienie lub odzysk i doprowadzi do stanu pierwotnego na własny koszt.
2) wykonywanie m. in. następujących usług w zakresie obsługi PSZOK przez cały okres trwania umowy:
a) przyjmowanie bezpłatnie z nieruchomości zamieszkałych na terenie Knurowa, dla których została złożona w Urzędzie Miasta Knurów deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, następujących rodzajów odpadów z uwzględnieniem §4 pkt 3 wzoru umowy:
a.1) przeterminowanych leków i chemikaliów takich jak: zużyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, aerozole, środki ochrony roślin, farby, lakiery, kwasy, zasady itp. i opakowań po nich;
a.2) niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
a.3) zużytych baterii i akumulatorów;
a.4) kompletnego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
a.5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
a.6) zużytych opon;
a.7) odpadów papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych, odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, zmieszanych odpadów opakowaniowych;
a.8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych w ilości nie większej niż 2 tony na rok kalendarzowy z jednej nieruchomości zamieszkałej lub lokalu mieszkalnego;
a.9) bioodpadów. Z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostowników i prowadzenie kompostowania bioodpadów zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, nie są przyjmowane do PSZOK bioodpady podlegające kompostowaniu.
a.10) odpady tekstyliów i odzieży począwszy od 01.01.2025 r.
b) przekazywanie zebranych odpadów po zapełnieniu pojemników/kontenerów firmie transportującej wskazanej przez Zamawiającego, z częstotliwością zapewniającą utrzymanie czystości i porządku na terenie PSZOK. W przypadku bioodpadów należy uwzględnić, że czas magazynowania jest ograniczony ze względu na zachodzące procesy biodegradacji.
c) udostępnianie PSZOK mieszkańcom gminy Knurów przez cały rok (z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach:
c.1) środy w godzinach od 13:00 do 17:00,
c.2) piątki w godzinach od 15:00 do 18:00,
c.3) soboty w godzinach od 8:00 do 13:00,
c.4) oraz w dniach zadeklarowanych przez Wykonawcę w ofercie.
d) zapewnienie profesjonalnej obsługi PSZOK przez odpowiednio przeszkolonych pracowników odpowiedzialnych za odbiór, ważenie, umieszczanie odpadów w odpowiednich kontenerach i pojemnikach, prowadzenie ewidencji odpadów, przekazywanie odpadów firmie transportującej wskazanej przez Zamawiającego.
e) zbieranie przyjętych odpadów w kontenerach lub pojemnikach z podziałem na poszczególne ich rodzaje. PSZOK powinien zostać podzielony na dwa sektory:
e.1) sektor gromadzenia odpadów innych niż niebezpieczne, w którym zbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, kompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, bioodpady, a także odpady papieru, szkła oraz metalu i tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, odpady tekstyliów i odzieży - począwszy od 01.01.2025 r.
e.2) sektor gromadzenia odpadów niebezpiecznych stanowiący zadaszone i zamknięte pomieszczenie magazynowe, w którym zbierane będą baterie i akumulatory, przeterminowane leki, niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek oraz chemikalia takie jak zużyte oleje, smary i emulsje, rozpuszczalniki, chemia gospodarcza, aerozole, środki ochrony roślin, farby, lakiery, kwasy, zasady itp. i opakowania po nich,
przy czym:
• dopuszcza się, aby odpady, takie jak: meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych były magazynowane bezpośrednio na utwardzonym i odpowiednio zabezpieczonym placu składowym, a odpady przekazywane firmie transportującej powinny znajdować się w kontenerach/pojemnikach,
• stanowiska magazynowania, kontenery lub pojemniki powinny być oznakowane nazwą rodzaju odpadu oraz odpowiadającym mu kodem odpadu, a także powinny zabezpieczać zebrane odpady przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych na jakość zgromadzonych odpadów.
f) Zapewnienie utrzymania w odpowiednim stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym pojemników/kontenerów oraz terenu całego PSZOK.
g) W przypadku zapełnienia pojemnika/kontenera odpadami operator PSZOK zobowiązany jest drogą mailową powiadomić firmę transportującą wskazaną przez Zamawiającego o konieczności odbioru odpadu. Firma transportująca odpady ma 3 dni robocze na realizację odbioru. Wykonawca nie będzie ponosił kosztów związanych z zagospodarowaniem przekazanych odpadów.
h) Każdorazowe przyjęcia odpadów do PSZOK nastąpi po okazaniu indywidualnej elektronicznej karty PSZOK przypisanej do deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
i) Weryfikacji adresów nieruchomości zamieszkałych w systemie e-PSZOK, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostowników i prowadzenie kompostowania, zwolnionych w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których bioodpady nie będą przyjmowane do PSZOK.
j) Przedkładanie Zamawiającemu miesięcznego Protokołu zgodnie z załącznikiem nr 3 do umowy w formie papierowej i elektronicznej.
k) Zamawiający w terminie do 7 dni roboczych akceptuje miesięczny protokół wykonania usługi lub zgłasza do niego pisemne uwagi. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia uwag lub złożenia pisemnych wyjaśnień w terminie 3 dni roboczych. W związku z wniesieniem uwag do protokołu Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu zatwierdzenia miesięcznego protokołu bez uwag.
l) Przekazywanie Zamawiającemu sprawozdania, o którym mowa w art. 9na ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.).
3. Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usług określa wzór umowy stanowiący załącznik do SWZ. Wykonawca obowiązany jest zapoznać się z SWZ i jej załącznikami i zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach w nich opisanych.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

90533000-2 - Usługi gospodarki odpadami

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 0

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 498960,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 498960,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 498960,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PreZero Recycling Południe Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON: 270532443

7.3.3) Ulica: Szybowa 44

7.3.4) Miejscowość: Knurów

7.3.5) Kod pocztowy: 44-193

7.3.6.) Województwo: śląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 498960,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 28 miesiące

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.