eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Głogów › Rozbudowa budynku Domu Dziennego Pobytu w m. Głogów przy ul. Słowiańskiej 28 wraz z dostawą dźwigu osobowego platformowegoOgłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Rozbudowa budynku Domu Dziennego Pobytu w m. Głogów przy ul. Słowiańskiej 28 wraz z dostawą dźwigu osobowego platformowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miejska Głogów

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647297

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Rynek 10

1.4.2.) Miejscowość: Głogów

1.4.3.) Kod pocztowy: 67-200

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@glogow.um.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.glogow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00086650

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00061272

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Rozbudowa budynku Domu Dziennego Pobytu w m. Głogów przy ul. Słowiańskiej 28 wraz
z dostawą dźwigu osobowego platformowego w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Charakterystyka
 przebudowa wiatrołapu o powierzchni ok. 5,56m2 wraz z rozbudową budynku
i nadbudową piętra wiatrołapu (1 piętro) o powierzchnię ok. 5,46m2 celem przystosowania pod montaż podnośnika,
 wykonanie nowych i przebudowa otworów zewnętrznych celem dostosowania stolarki okiennej i drzwiowej,
 montaż dźwigu platformowego zewnętrznego z obudową i drzwiami umożliwiającymi obsługę szafy elektroenergetycznej zlokalizowanej na ścianie budynku. Napęd śrubowy. Udźwig do 400kg. Ilość przystanków 3. Wymiar platformy wew. 110x150cm. Zasilanie 3x400V,
 przebudowa schodów zewnętrznych poprzez rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych monolitycznych betonowych,
 remont nawierzchni utwardzonych przy budynku,
 docieplenie ściany bocznej budynku wraz z częścią wejściową,
 wykonanie zasilenia podnośnika i niezbędnych opraw oświetleniowych,
 wymiana studzienki kanalizacji deszczowej oraz włączenie istniejącego przyłącza rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
 montaż instalacji domofonowej,
 przeniesienie zewnętrznego ZK wraz z przebudową przyłącza
 roboty wykończeniowe.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i przekazania Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekt budowlany i techniczny (zwany dalej wykonawczym), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB) oraz przedmiar robót, które są załącznikami do niniejszej SWZ.

Po zmianie:
Rozbudowa budynku Domu Dziennego Pobytu w m. Głogów przy ul. Słowiańskiej 28 wraz
z dostawą dźwigu osobowego platformowego w ramach zadania pn. „Poprawa dostępności do usług Domu Dziennego Pobytu w Głogowie”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Charakterystyka
 przebudowa wiatrołapu o powierzchni ok. 5,56m2 wraz z rozbudową budynku
i nadbudową piętra wiatrołapu (1 piętro) o powierzchnię ok. 5,46m2 celem przystosowania pod montaż podnośnika,
 wykonanie nowych i przebudowa otworów zewnętrznych celem dostosowania stolarki okiennej i drzwiowej,
 montaż dźwigu platformowego zewnętrznego z obudową i drzwiami umożliwiającymi obsługę szafy elektroenergetycznej zlokalizowanej na ścianie budynku. Napęd śrubowy. Udźwig do 400kg. Ilość przystanków 3. Wymiar platformy wew. 110x150cm. Zasilanie 3x400V,
 przebudowa schodów zewnętrznych poprzez rozbiórkę istniejących i wykonanie nowych monolitycznych betonowych,
 remont nawierzchni utwardzonych przy budynku,
 docieplenie ściany bocznej budynku wraz z częścią wejściową,
 wykonanie zasilenia podnośnika i niezbędnych opraw oświetleniowych,
 wymiana studzienki kanalizacji deszczowej oraz włączenie istniejącego przyłącza rur spustowych do kanalizacji deszczowej,
 montaż instalacji domofonowej,
 przeniesienie zewnętrznego ZK wraz z przebudową przyłącza
 roboty wykończeniowe.

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania i przekazania Zamawiającemu pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

„Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, w skład której wchodzą projekt budowlany (projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno-budowlany wraz z załącznikami) i projekt wykonawczy (projekt wykonawczy projekt zagospodarowania terenu i projekt wykonawczy architektoniczno-budowlany), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót budowlanych (dalej STWiORB) oraz przedmiar robót, które są załącznikami do niniejszej SWZ.”.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-10 10:00

Po zmianie:
2023-02-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-10 11:00

Po zmianie:
2023-02-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-03-11

Po zmianie:
2023-03-15

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.