eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wyszków › "Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Wyszków"



Ogłoszenie z dnia 2023-02-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
„Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Wyszków”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wyszkow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550667994

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Aleja Róż 2

1.5.2.) Miejscowość: Wyszków

1.5.3.) Kod pocztowy: 07-200

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.5.7.) Numer telefonu: 29 742 42 01

1.5.8.) Numer faksu: 29 742 42 09

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@wyszkow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyszkow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://wyszkow.ezamawiajacy.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Wyszków”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d1506fb8-8a80-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00086393

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00004070/05/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.4 Konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy Wyszków

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00010071

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ROZ.271.1.2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 231097,56 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Konserwacja kanalizacji deszczowej w tym; oczyszczanie osadników wpustów ulicznych, oczyszczenie studzienek chłonnych, separatorów, oczyszczanie przewodów kanalizacji deszczowej, uszczelnianie studni, konserwacja cieku wodnego „ Struga” zdroi ulicznych, bieżące utrzymanie i konserwacja przepompowni kanalizacji deszczowej, naprawa przykanalików, wpustów, studni, elementów kanału.

4.5.3.) Główny kod CPV: 90641000-2 - Usługi oczyszczania kanałów ściekowych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 173940,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 187400,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 173940,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Średni przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODAKI WODNO-ŚCIEKOWEJ GEA-NOVA Sp. zo.o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5290009057

7.3.3) Ulica: Leśna

7.3.4) Miejscowość: Płochocin

7.3.5) Kod pocztowy: 05-860

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Podwykonawca - Assman Piotr Pakuła, 05-250 Radzymin, Zwycięska 48: konserwacja kanalizacji deszczowej, konserwacja przepompowni, konserwacja cieku wodnego, wymiana lub uzupełnienie włazów i pokryw studni oraz krat wpustów ulicznych, wymiana żeliwa wpustów ulicznych i pierścienia odciążającego, remont wpustów ulicznych i remont odwodnienia liniowego, naprawa przykanalika, studzienek ulicznych i uszkodzonych elementów kanalizacji deszczowej

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-25

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 173940,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-03-01 do 2023-12-27

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.