eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polanica-Zdrój › Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Polanica-Zdrój w ramach projektu pn. : Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica - Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin", (...)Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Polanica-Zdrój w ramach projektu pn. : Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica – Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin”, (...)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA POLANICA-ZDRÓJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890717941

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jarosława Dąbrowskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Polanica-Zdrój

1.5.3.) Kod pocztowy: 57-320

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.7.) Numer telefonu: (+48-74) 868-06-00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kancelariadskp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.polanica.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Polanica-Zdrój w ramach projektu pn. : Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica – Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin”, (...)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bcc703ec-a71e-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085380

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00006332/10/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica-Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://polanica.logintrade.net

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://polanica.logintrade.net

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pomocą środka komunikacji elektronicznej, tj. platformy do elektronicznej obsługi zamówień publicznych Zamawiającego dostępnej pod adresem: https://polanica.logintrade.net.
2. Wykonawca zobowiązany jest składać wszystkie dokumenty (oferty oraz oświadczenia) pod rygorem nieważności opatrzone
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
3. Środkiem komunikacji elektronicznej, służącym złożeniu oferty przez Wykonawcę, jest jego prawidłowe złożenie na Platformie
dostępnej pod adresem https://polanica.logintrade.net w wierszu oznaczonym tytułem oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym
postępowaniem. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie.
Wykonawca posiadający konto na Platformie zakupowej https://polanica.logintrade.net ma dostęp do możliwości złożenia, zmiany,
wycofania oferty, a także funkcjonalności pozwalających na zadawanie pytań do treści SWZ oraz komunikację z Zamawiającym w
pozostałych obszarach.
5. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu,
opisane zostały w Instrukcji korzystania z Platformy na: https://polanica.logintrade.net/rejestracja/instrukcje.html.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być
zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. w sprawie użycia
środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania
dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
7. Regulamin korzystania z Platformy zakupowej znajduje się pod adresem:
https://polanica.logintrade.net/rejestracja/regulamin.html.
8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej, wskazanych w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UEL119z04.05.2016,str.1), dalej „RODO”, informuję, że:

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta w Polanicy-Zdroju, ul. Dąbrowskiego 3, 57-320 Polanica-Zdrój;
• W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta w Polanicy-Zdroju: e-mail: iod.umpolanica@grupaformat.pl; tel.: 721 805 522;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 lit.c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym;
• Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
• Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust.1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
• Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
• W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.22 RODO;
• Posiada Pan/Pani:
 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
• Nie przysługuje Pani/Panu:
 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CRZP/8/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Polanica – Zdrój w zakresie modernizacji istniejących słupów i opraw
oświetleniowych wraz z niezbędnym osprzętem w ilości 1014 szt. (...) - 1 zadanie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 31527200-8 - Oświetlenie zewnętrzne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

31520000-7 - Lampy i oprawy oświetleniowe

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-09-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w
kryterium „Cena brutto” – C; „Gwarancja” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym tzn.
a) są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (RP) oznacza, że są wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów tzn.
ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA WARUNKU W TYM ZAKRESIE
1.3 sytuacji ekonomicznej lub finansowej tzn.
a) Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
 posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
 jest UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 1.000 000,00 PLN (słownie: jeden milion 00/100 złotych)
1.4 zdolności technicznej lub zawodowej
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał OSOBIŚCIE w sposób należyty co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie oświetlenia drogowego na kwotę nie niższą niż 1.000.000 PLN (jeden milion złotych) każda.
Warunek ten będzie spełniony, jeśli dany wykonawca wykonywał obie roboty. Oznacza to, że w przypadku powoływania się Wykonawcy na zasoby innego podmiotu lub udział w konsorcjum, ten podmiot musi wykazać wykonanie 2 robót. Jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał 1 robotę, a drugi podmiot wykaże także 1 robotę, to warunek nie będzie spełniony.
W przypadku, jeśli Wykonawca będzie w całości polegał na zasobach innego podmiotu (w tym zwłaszcza doświadczenia), zobowiązany będzie do powierzenia temu podmiotowi jako podwykonawcy co najmniej 80% zamówienia.

b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony o ile Wykonawca wykaże, iż dysponuje następującymi osobami, które będą skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:
• Kierownik budowy posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
• co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe jako Kierownik robót elektrycznych i elektroenergetycznych lub Kierownik Budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

c) Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej, jeżeli wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował następującymi narzędziami/urządzeniami technicznymi :
- żurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
- zagęszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m7h.
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dłużycowej,
- samochodu specjalnego linowego z platformą i balkonem,
- samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewożenia kabli.

Za uprawnienia równoważne Zamawiający uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz uznane na zasadach określonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), których zakres uprawnia do pełnienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 3 do SWZ

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych t.j.:.
1) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych (Krajowy Rejestr Sądowy lub Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej), prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem;
2) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
3) Dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego w pkt. VIII.1.3 SWZ;
4) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane - wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ wraz z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym, czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane (bezpośredni INWESTOR), a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,
5) wykazu osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
6) Oświadczenia na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy;
7) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

• Karty techniczne oferowanych opraw wraz z dokumentami:
- Deklaracja zgodności UE
• Karty techniczne oferowanych słupów i wysięgników wraz z:
- Deklaracja właściwości użytkowych
- Certyfikat EN 12767:2019
• Karta techniczna systemu sterowania wraz z dokumentami:
- Deklaracja CE systemu sterowania
- Certyfikat ISO 27001 dostawcy/wykonawcy całego systemu sterowania

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

• Karty techniczne oferowanych opraw wraz z dokumentami:
- Deklaracja zgodności UE
• Karty techniczne oferowanych słupów i wysięgników wraz z:
- Deklaracja właściwości użytkowych
- Certyfikat EN 12767:2019
• Karta techniczna systemu sterowania wraz z dokumentami:
- Deklaracja CE systemu sterowania
- Certyfikat ISO 27001 dostawcy/wykonawcy całego systemu sterowania
Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą
niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
Postanowień ww. nie stosuje się, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzaniu zgodności z cechami lub
kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub, pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta
podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1)Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
2) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
3)Kosztorys ofertowy
4) Oświadczenie Wykonawcy - Załącznik nr 3 do SWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
1. Wniesienie wadium
1) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 60 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt tysięcy 00/100 zł) przed upływem terminu składania ofert.
2) Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) gwarancjach bankowych;
c) gwarancjach ubezpieczeniowych;
d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).
Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w: Santander Bank Polska S.A. o/Polanica-Zdrój nr rachunku 24 1090 2835 0000 0001 5254 3550 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu nr CRZP/8/2023 na: Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Polanica-Zdrój w ramach realizacji projektu pn. „Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie gmin Polanica – Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, - załącznik nr 3 do SWZ składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie
warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty,
jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze braku konieczności
wykonania części robót budowlanych stanowiących Przedmiot zamówienia – w takim przypadku zmiana dotyczyć będzie
zmniejszenia zakresu Przedmiotu zamówienia oraz obniżenia wysokości należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o wartość
tej części Przedmiotu zamówienia ustaloną na podstawie kosztorysu ofertowego; Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują
żadne roszczenia; w tym prawo do odszkodowania - zmiana następuje poprzez jednostronne oświadczenie woli
Zamawiającego złożone wykonawcy w formie pisemnej.
2) w zakresie dotyczącym zmiany sposobu spełnienia świadczenia w przypadku stwierdzenia konieczności:
a) zmiany materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń oraz technologii wykonania robót w sytuacji gdy wykorzystanie
materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robót stanie się niemożliwe, bądź w przypadku pojawienia się na rynku materiałów, sprzętu, urządzeń lub
technologii nowszej generacji pozwalających na zmniejszenie kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu zamówienia,
b) zrealizowania Przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane
w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu zamówienia lub w przypadkach
będących następstwem usunięcia wad lub konieczności wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
3) w zakresie dotyczącym zmiany osoby pełniącej obowiązki Kierownika Budowy - w takim przypadku Wykonawca jest
obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowana osoba spełnia wymagania w stopniu nie mniejszym niż wymagania
stawiane odpowiednio kierownikowi budowy w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została
zawarta niniejsza umowa,
4) w zakresie dotyczącym zmiany terminu wykonania Przedmiotu zamówienia, przy czym zmiana spowodowana może być
okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od
Zamawiającego jak i od Wykonawcy skutkującymi koniecznością przedłużenia terminu wykonania w przypadku:
a) wstrzymania realizacji Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego,
b) konieczności usunięcia wady lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność usunięcia wady
lub wprowadzenia zmiany w dokumentacji projektowej ma wpływ na termin wykonania,
c) opóźnienia w dokonaniu odbioru z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
d) nadzwyczajnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie Robót budowlanych lub przeprowadzenie
prób i sprawdzeń (np. bardzo silny wiatr, mróz, ulewy z podtopieniami),
e) z powodu siły wyższej zdefiniowanej w § 20 ust. 8, której wystąpienie zostało potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i zostało zaakceptowane przez Zamawiającego,
f) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków geologicznych, terenowych, archeologicznych, wodnych
itp., w szczególności: istnienie podziemnych urządzeń, instalacji lub obiektów infrastrukturalnych; wykopaliska
archeologiczne, jeżeli mają te okoliczności wpływ na termin wykonania Umowy,
g) wstrzymanie budowy przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę np. odkrycie niewypałów i
niewybuchów, zagrożenie wybuchem;
h) będącym następstwem opóźnienia w działaniach organów administracji, z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę w
szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydania przez organy administracji map, uzgodnień,
opinii, decyzji, zezwoleń, itp.;

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://polanica.logintrade.net

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

i) zlecenia wykonania dodatkowych Robót budowlanych, których wykonanie ma wpływ na termin realizacji robót objętych niniejszą Umową;
j) przedłużenia terminu rozliczenia dotacji.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych wyżej termin wykonania Umowy może być przedłużony o czas trwania tych okoliczności.
5) w zakresie dotyczącym zmiany wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku VAT; waloryzacja wynagrodzenia brutto nastąpi automatycznie z dniem wprowadzenia zmiany stawki podatku VAT ( wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian),
b) konieczności wykonania robót zamiennych, o różnicę pomiędzy wartością robót zamiennych a wartością robót, które nie będą wykonywane - podstawą obliczenia kosztów zmiany mającej wpływ na wynagrodzenie wykonawcy stanowić będzie zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy opracowany na podstawie cen jednostkowych i danych wyjściowych do kosztorysowania przyjętych do kosztorysu ofertowego wykonawcy – w przypadku braku właściwych cen wykonawca kalkulując cenę jednostkową przyjmuje ceny materiałów wg cen zakupu i pracy sprzętu wg faktycznie poniesionych kosztów lecz nie wyższe niż średnie ceny materiałów i pracy sprzętu wg dostępnych na rynku publikacji np.: Secocenbud, Orgbud, Wacetob dla rejonu dolnośląskiego, dla kwartału poprzedzającego kwartał, w którym wykonywane są roboty; w takim przypadku istnieje możliwość wprowadzenia dodatkowej zapłaty częściowej (zmiana sposobu płatności na inne terminy, inne wysokości transz, liczbę transz),
6) w zakresie dotyczącym zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) zakresu Robót Budowlanych, które Wykonawca będzie wykonywał za pomocą Podwykonawców,
7) w zakresie dotyczącym zmiany Podwykonawcy lub podmiotu, na którego zasoby Wykonawca się powoływał, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu - w takim przypadku Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca, podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia w wyniku którego została zawarta niniejsza Umowa,
8) w przypadku stwierdzenia, że okoliczności związane z wystąpieniem siły wyższej, w tym także COVID-19 lub działaniami wojennymi, w tym także przy granicach z Polską, lub też nadzwyczajne okoliczności związane z warunkami atmosferycznymi wpływają na należyte wykonanie tej Umowy (zwłaszcza w zakresie terminu wykonania Umowy).
9) w zakresie dotyczącym płatności, Wykonawca może złożyć wniosek o zmianę sposobu płatności na większą liczbę transz, ale nie więcej niż do 8 faktur przejściowych i 1 końcową (łącznie do 9 faktur), z zastrzeżeniem, że faktury przejściowe nie mogą być niższe niż 10% wartości umowy, a faktura końcowa nie może być niższa niż 20%; pozostałe warunki płatności zostaną niezmienne.
2. Strony dopuszczają także możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia (wzrostu lub obniżenia) należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów związanych z realizacją zamówienia, pod warunkiem, że:
1) cena danego materiału budowlanego zmieni się nie mniej niż 15 (piętnaście) % od wartości wskazanej w kosztorysie przedłożonym przez Wykonawcę do oferty lub w przypadku braku w kosztorysie – w stosunku do ceny wskazanej w cenniku Secocenbud dla województwa dolnośląskiego obowiązującgo w dacie złożenia oferty;
2) wynagrodzenie będzie podlegało waloryzacji począwszy od trzeciego pełnego miesiąca kalendarzowego od złożenia nowego kosztorysu, który Wykonawca przedłoży gdy wartość zmiany cen ww. materiałów przekroczy 15 % w stosunku do stawek przyjętych przez Wykonawcę w pierwotnym kosztorysie i utrzyma się przez okres co najmniej 2 miesięcy;

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.