eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stary Folwark › Dostawa oleju opa這wego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku oraz Punktu Przedszkolnego w Starym FolwarkuOg這szenie z dnia 2023-02-07


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o zam闚ieniu
Dostawy
Dostawa oleju opa這wego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku oraz Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: SZKOx PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W STARYM FOLWARKU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001145137

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: 49

1.5.2.) Miejscowo嗆: Stary Folwark

1.5.3.) Kod pocztowy: 16-402

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL843 - Suwalski

1.5.7.) Numer telefonu: 87 563 77 61

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@staryfolwark.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.staryfolwark.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.7.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju opa這wego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku oraz Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-7c749cba-a707-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer og這szenia: 2023/BZP 00085361

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2023-02-07

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2023/BZP 00078149/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.2.1 Dostawa oleju opa這wego lekkiego do potrzeby Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku i Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku

2.11.) O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si wy陰cznie wykonawcy, o kt鏎ych mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn

Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOST襾NIANIE DOKUMENT紟 ZAM紟IENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c749cba-a707-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiaj帷y zastrzega dost瘼 do dokument闚 zam闚ienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowi您ani s do sk豉dania ofert, wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, o鈍iadcze oraz innych dokument闚 wy陰cznie przy u篡ciu 鈔odk闚 komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o 鈔odkach komunikacji elektronicznej, przy u篡ciu kt鏎ych zamawiaj帷y b璠zie komunikowa si z wykonawcami - adres strony internetowej: W post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia komunikacja pomi璠zy Zamawiaj帷ym a Wykonawcami w szczeg鏊no軼i sk豉danie o鈍iadcze, wniosk闚, zawiadomie oraz przekazywanie informacji odbywa si elektronicznie przy u篡ciu Platformy e-Zam闚ienia, kt鏎a jest dost瘼na pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/ oraz za pomoc poczty elektronicznej wskazanej poni瞠j:
sekretariat@staryfolwark.edu.pl
(nie dotyczy sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu).
Spos鏏 z這瞠nia oraz sk豉dania oferty zosta opisany w pkt. 12 SWZ.
Maksymalny rozmiar plik闚 przes豉nych za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielko嗆 ta dotyczy plik闚 przesy豉nych jako za陰czniki do jednego formularza).
W korespondencji zwi您anej z niniejszym post瘼owaniem Wykonawcy powinni pos逝giwa si nast瘼uj帷ym znakiem post瘼owania : SP.363.1.2023 (nr sprawy) oraz numerem post瘼owania na Platformie ocds-148610-7c749cba-a707-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotycz帷e korespondencji elektronicznej: Korzystanie z Platformy e-Zam闚ienia jest bezp豉tne.
Przegl康anie i pobieranie publicznej tre軼i dokumentacji post瘼owania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zam闚ienia.
Komunikacja w post瘼owaniu, z wy陰czeniem sk豉dania ofert/wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, odbywa si drog elektroniczn za po鈔ednictwem formularzy do komunikacji dost瘼nych w zak豉dce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za po鈔ednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa si w szczeg鏊no軼i przekazywanie wezwa i zawiadomie, zadawanie pyta i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umo磧iwiaj r闚nie do陰czenie za陰cznika do przes豉nej wiadomo軼i (przycisk „dodaj za陰cznik”).
W przypadku za陰cznik闚, kt鏎e s zgodne z ustaw Pzp lub rozporz康zeniem Prezesa Rady Ministr闚 w sprawie wymaga dla dokument闚 elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mog by opatrzone zgodnie z wyborem Wykonawcy/Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielnie zam闚ienia/podmiotu udost瘼niaj帷ego zasoby, podpisem zewn皻rznym lub wewn皻rznym.
W zale積o軼i od rodzaju podpisu i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) dodaje si do przes豉nej wiadomo軼i uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny).
Mo磧iwo嗆 korzystania w post瘼owaniu z „Formularzy do komunikacji” w pe軟ym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-zam闚ienia oraz zalogowania si na Platformie eZam闚ienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” s逝膨cych do zadawania pyta dotycz帷ych tre軼i dokument闚 zam闚ienia wystarczaj帷e jest posiadanie tzw., konta uproszczonego na Platformie e-Zam闚ienia.
Maksymalny 陰czny rozmiar plik闚 stanowi帷ych ofert lub sk豉danych wraz z ofert to 250 MB.
Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania, na kt鏎ej udost瘼niana b璠zie SWZ, zmiany i wyja郾ienia tre軼i SWZ oraz inne dokumenty zam闚ienia bezpo鈔ednio zwi您ane z post瘼owaniem o udzielenie zam闚ienia:
https://ezamowienia.gov.pl/pl/ link do post瘼owania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-7c749cba-a707-11ed-9236-36fed59ea7dd
Do przes豉nia dokument闚 niezb璠ne jest posiadanie kwalifikowalnego podpisu elektronicznego lub podpisu zaufanego lub podpisu osobistego w celu potwierdzenia czynno軼i z這瞠nia oferty.Wa積e zalecenie! W zale積o軼i od formatu kwalifikowalnego podpisu (PAdES, XAdES) i jego typu (zewn皻rzny, wewn皻rzny) Wykonawca do陰cza do Systemu uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewn皻rzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewn皻rzny):
1) dokumenty w formacie „pdf” nale篡 podpisywa tylko formatem PAdES;
2) Zamawiaj帷y dopuszcza podpisanie dokument闚 w formacie innym ni „pdf”, wtedy nale篡 u篡 formatu XAdES.
Minimalne wymagania techniczne dotycz帷e sprz皻u u篡wanego w celu korzystania z us逝g Platformy e-Zam闚ienia oraz informacje dotycz帷e specyfikacji po陰czenia okre郵a Regulamin e-Zam闚ienia.

3.8.) Zamawiaj帷y wymaga sporz康zenia i przedstawienia ofert przy u篡ciu narz璠zi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narz璠zi, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) J瞛yki, w jakich mog by sporz康zane dokumenty sk豉dane w post瘼owaniu:

polski

3.15.) RODO (obowi您ek informacyjny): 23. KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz康zenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os鏏 fizycznych w zwi您ku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawach swobodnego przep造wu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og鏊ne rozporz康zenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, 瞠:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szko豉 Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku - Dyrektor Szko造, Stary Folwark 49, 16-402 Suwa趾i, tel. 87 5637761, email szkola@staryfolwark.edu.pl ;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku jest Pani Katarzyna 真k, tel. 698032972 email, k.zuk.iod@gmail.com ;
3) dane osobowe przetwarzane b璠 w celu zwi您anym z post瘼owaniem o udzielenia zam闚ienia publicznego pn. Dostawa oleju opa這wego lekkiego do potrzeb ogrzewania budynku Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku oraz Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku w trybie podstawowym bez negocjacji;
4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b璠 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, e oraz art. 10 RODO w zwi您ku z zawarciem oraz wykonaniem Umowy, rozliczeniem umowy, realizacj i rozliczeniem dofinansowania, monitoringiem i ewaluacj projektu, sprawozdawczo軼i oraz kontrol organ闚 zewn皻rznych, kt鏎ej Pa雟two s stron w zwi您ku z wype軟ieniem obowi您ku prawnego ci捫帷ego na administratorze oraz w zwi您ku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b璠 osoby lub podmioty, kt鏎ym udost瘼niona zostanie dokumentacja post瘼owania w oparciu o art. 74 ustawy z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. – Prawo zam闚ie publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, przepisy ustawy z dnia 6 wrze郾ia 2001 r. o dost瘼ie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 902 z p騧n. zm.) , przepisy w豉軼iwe dla instytucji kontrolnych wobec Zamawiaj帷ego;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Cd. Rodo
6) Pani/Pana dane osobowe b璠 przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zako鎍zenia post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w spos鏏
gwarantuj帷y jego nienaruszalno嗆, a je瞠li czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca造 czas trwania umowy. Okresy te dotycz r闚nie Wykonawc闚, kt鏎zy z這篡li oferty i nie zosta造 one uznane jako najkorzystniejszej. Okres przechowywania danych mo瞠 zosta ka盥orazowo przed逝穎ny o okres przedawnienia roszcze, je瞠li przetwarzanie danych b璠zie niezb璠ne do dochodzenia roszcze lub do obrony przed takimi roszczeniami przez administratora danych. Ponadto okres przechowywania danych mo瞠 zosta przed逝穎ny na okres potrzebny do przeprowadzenia archiwizacji;
7) obowi您ek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpo鈔ednio Pani/Pana dotycz帷ych jest wymogiem ustawowym okre郵onym w przepisach ustawy Pzp, zwi您anym z udzia貫m w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia publicznego; konsekwencje niepodania okre郵onych danych wynikaj z ustawy Pzp;
8) w odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie b璠 podejmowane w spos鏏 zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
9) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dost瘼u do danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/Pana danych osobowych*;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo 膨dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze瞠niem przypadk闚, o kt鏎ych mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz璠u Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 瞠 przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz帷ych narusza przepisy RODO przy czym skorzystanie z ww. uprawnie nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania o udzielnie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp;
10) nie przys逝guje Pani/Panu:
a) w zwi您ku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni璚ia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o kt鏎ych mowa w art.20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy podstaw prawn przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
* Wyja郾ienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo瞠 skutkowa zmian wyniku post瘼owania
o udzielenie zam闚ienia publicznego ani zmian postanowie umowy w zakresie niezgodnym z ustaw Pzp oraz nie mo瞠 narusza integralno軼i protoko逝 oraz jego za陰cznik闚
** Wyja郾ienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze 鈔odk闚 ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa積e wzgl璠y interesu publicznego Unii Europejskiej lub pa雟twa cz這nkowskiego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Informacje og鏊ne odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia.

4.1.1.) Przed wszcz璚iem post瘼owania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SP.363.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zam闚ienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Tak

4.1.8.) Mo磧iwe jest sk豉danie ofert cz窷ciowych: Nie

4.1.13.) Zamawiaj帷y uwzgl璠nia aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zam闚ienia: Nie

4.2. Informacje szczeg馧owe odnosz帷e si do przedmiotu zam闚ienia:

4.2.2.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

3.1. Przedmiotem zam闚ienia jest sukcesywna dostawa oleju opa這wego lekkiego do cel闚 grzewczych do Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku, Stary Folwark 49, 16-402 Suwa趾i oraz Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku, Stary Folwark 42, 16-402 Suwa趾i. Olej opa這wy powinien spe軟ia wymagania Zamawiaj帷ego, zgodnie z zapisami niniejszej SWZ. Dostarczony olej opa這wy powinien spe軟ia odpowiednie wymagania jako軼iowe i musi charakteryzowa si parametrami nie gorszymi ni poni瞠j wymienione:
1) g瘰to嗆 w temperaturze 15oC (nie wy窺za ni) 860 kg/m3;
2) lepko嗆 kinematyczna w temperaturze 20oC (nie wi瘯sza ni) 6 mm2/s;
3) temperatura p造ni璚ia (nie wy窺za ni) -20 oC;
4) temperatura zap這nu (nie mniejsza ni) 56oC;
5) zawarto嗆 wody (nie wy窺za ni ) 200mg/kg;
6) zawarto嗆 siarki (nie wi璚ej ni) 0,10%;
7) warto嗆 opa這wa (nie mniejsza ni) 42,6 MJ/kg;
8) zawarto嗆 znacznika (nie wy窺za ni) 9 mg/l;
9) barwa czerwona.
3.2. Planowane dostawy: sukcesywnie wed逝g potrzeb Zamawiaj帷ego, planowana 陰czna ilo嗆 26 400 litr闚 oleju opa這wego (tj. 24 000 litr闚 Szko豉 Podstawowa i 2 400 litr闚 Punkt Przedszkolny). Pojemno嗆 zbiornik闚 na olej opa這wy wynosi:
1) Punkt Przedszkolny – 1 000 l;
2) Szko豉 Podstawowa – 10 000 l.
3.3. Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo zmniejszenia zam闚ienia w zale積o軼i od faktycznego zu篡cia oleju opa這wego, kt鏎e uzale積ione b璠zie mi璠zy innymi od warunk闚 pogodowych. Zakres zam闚ienia mo瞠 zosta pomniejszony maksymalnie o 50 % planowanej ilo軼i litr闚 oleju opa這wego.
3.4. Wykonawca zobowi您uje si zrealizowa sukcesywne dostawy oleju opa這wego lekkiego, odpowiednio oznaczonymi i przystosowanymi w豉snymi 鈔odkami transportowymi posiadaj帷ymi wa積e 鈍iadectwa legalizacji licznik闚, z nienaruszonym oplombowaniem, na w豉sny koszt i ryzyko, wraz z za豉dunkiem, roz豉dunkiem opa逝 w miejscu wskazanym przez Zamawiaj帷ego na terenie Szko造 Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Starym Folwarku oraz Punktu Przedszkolnego w Starym Folwarku, zgodnie ze z這穎nym zam闚ieniem. Autocysterny realizuj帷e dostawy musz by wyposa穎ne w pompy wraz z legalizowanym uk豉dem pomiarowo-wydawczym z mo磧iwo軼i odczytu pomiaru.
3.5. Przedmiot zam闚ienia musi odpowiada warunkom okre郵onym w:
1) Obowi您uj帷ej w Polsce normy PN-C-96024:2020-12 lub r闚nowa積ej;
2) Rozporz康zeniu Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymaga jako軼iowych dotycz帷ych zawarto軼i siarki dla olej闚 oraz rodzaj闚 instalacji i warunk闚, w kt鏎ych b璠 stosowane ci篹kie oleje opa這we (Dz.U. z 2016 r. poz. 2008 z p騧n. zm.);
3) Rozporz康zeniu Ministra Finans闚 z dnia 11 wrze郾ia 2019 r. w sprawie znakowania i barwienia wyrob闚 energetycznych (Dz. z 2019 r. poz. 1822 z p騧n. zm.);
4) Ustawie o systemie monitorowania i kontrolowania jako軼i paliw z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. z 2022 r. poz. 1315 z p騧n. zm.) oraz przepisom wykonawczym wydanym na jej podstawie, w szczeg鏊no軼i Rozporz康zeniu Ministra Gospodarki w sprawie wymaga jako軼iowych dla paliw ciek造ch z dnia 9 pa寮ziernika 2015 r. (Dz.U. z 2015 roku poz. 1680 z p騧n. zm.)
3.6. Zamawiaj帷y nie dopuszcza sk豉dania ofert cz窷ciowych. Podzia na cz窷ci spowodowa豚y nadmierne koszty wykonania zam闚ienia oraz powa積e trudno軼i w skoordynowaniu dzia豉 r騜nych Wykonawc闚 co skutkowa這by nieprawid這w realizacj zam闚ienia. Dzielenie zam闚ienia na cz窷ci mog這by skutkowa zwi瘯szeniem nak豉d闚 finansowych po stronie Zamawiaj帷ego w celu realizacji zadania.

3.7. Kody CPV:
G堯wny:
09135100-5 olej opa這wy

3.8. Wymagania jako軼iowe, o kt鏎ych mowa w art. 246 ust. 2 ustawy, Zamawiaj帷y szczeg馧owo opisa w opisie przedmiotu zam闚ienia i za陰cznikach do SWZ. Opis ten wskazuje na wszystkie elementy, kt鏎e maj wp造w na koszty zwi您ane z realizacj przedmiotu zam闚ienia. Dzi瘯i precyzyjnemu opisowi przedmiotu zam闚ienia, jedyna r騜nica b璠zie zaoferowana cena (tzn. przedmiot zam闚ienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezale積ie od tego, kt鏎y z wykonawc闚 go wykona). Ponadto zakup i dostawa oleju opa這wego lekkiego jest dostawa powszechnie dost瘼n o ustalonych standardach jako軼iowych.
3.9. Zamawiaj帷y nie stawia wymaga wynikaj帷ych z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj帷y.

4.2.6.) G堯wny kod CPV: 09135100-5 - Olej opa這wy

4.2.8.) Zam闚ienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 12 miesi帷e

4.2.11.) Zamawiaj帷y przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zam闚ie na podobne us逝gi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Spos鏏 oceny ofert: W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiaj帷y przyj掖 nast瘼uj帷e kryteria oceny ofert przypisuj帷 im odpowiedni wag procentow:
Cena -C 100 %
C = (C minimalna/C badana) x 100 punkt闚, przy czym 1% odpowiada 1 pkt. Maksymalna liczba punkt闚 w kryterium – 100 pkt.
Punkty za kryterium Cena (C) zostan obliczone zgodnie z poni窺zym wzorem:
ㄠczna cena ofertowa (brutto) najta雟zej oferty
C = ----------------------------------------------------------------- x 100 pkt
ㄠczna cena ofertowa (brutto) oferty ocenianej

W kryterium Cena (C), oferta z najni窺z cen otrzyma maksymaln liczb punkt闚 -100 punkt闚- a pozosta貫 oferty po matematycznych przeliczeniu w odniesieniu do najni窺zej ceny odpowiednio mniej. Przy czym 1% odpowiada 1 pkt.

4.3.2.) Spos鏏 okre郵ania wagi kryteri闚 oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wy陰cznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiaj帷y okre郵a aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe lub innowacyjne, 膨da etykiet lub stosuje rachunek koszt闚 cyklu 篡cia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWC紟

5.1.) Zamawiaj帷y przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udzia逝 w post瘼owaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu.

6.1. O udzielenie zam闚ienia mog ubiega si Wykonawcy, kt鏎zy nie podlegaj wykluczeniu, na podstawie art. 108 ust.1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您anych w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie
bezpiecze雟twa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835) i spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu okre郵one w art. 112 pkt 2 ustawy Pzp dotycz帷e:
6.1.1. zdolno軼i do wyst瘼owania w obrocie gospodarczym:
Zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku,
6.1.2. uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚:
Zamawiaj帷y uzna warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca posiada aktualn koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi,
wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki
6.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku,
6.1.4. zdolno軼i technicznej lub zawodowej: Zamawiaj帷y nie stawia szczeg馧owych wymaga w zakresie spe軟iania tego warunku.

5.5.) Zamawiaj帷y wymaga z這瞠nia o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy na odr瑿ne wezwanie obejmuj: odpis lub informacj z Krajowego Rejestru S康owego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia豉lno軼i Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz康zonych nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed jej z這瞠niem, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji;
9.1. Wykonawca maj帷y siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk豉da dokumenty zgodnie z przepisami rozporz康zenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych oraz innych dokument闚 lub o鈍iadcze, jakich mo瞠 膨da Zamawiaj帷y od Wykonawcy.
9.2. Je瞠li Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o kt鏎ych mowa w pkt 8.5.1 SWZ, sk豉da dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj帷e odpowiednio, 瞠 nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i, jego aktywami nie zarz康za likwidator lub s康, nie zawar uk豉du wierzycielami, jego dzia豉lno嗆 gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje si on w innej tego rodzaju sytuacji wynikaj帷ej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszcz璚ia tej procedury.
9.3. Je瞠li w kraju, w kt鏎ym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania, nie wydaje si dokument闚, o kt鏎ych powy瞠j, zast瘼uje si je odpowiednio w ca這軼i lub w cz窷ci dokumentem zawieraj帷ym odpowiednio o鈍iadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os鏏 uprawnionych do jego reprezentacji, lub o鈍iadczenie osoby, kt鏎ej dokument mia dotyczy, z這穎ne pod przysi璕, lub, je瞠li w kraju, w kt鏎ym wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania nie ma przepis闚 o o鈍iadczeniu pod przysi璕, z這穎ne przed organem s康owym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorz康u zawodowego lub gospodarczego, w豉軼iwym ze wzgl璠u na siedzib lub miejsce zamieszkania wykonawcy.
9.4. Dokumenty, o kt鏎ych mowa powy瞠j powinny by wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi璚y przed ich z這瞠niem.
9.5. Podmiotowe 鈔odki dowodowe, przedmiotowe 鈔odki dowodowe oraz inne dokumenty lub o鈍iadczenia, sporz康zone w j瞛yku obcym przekazuje si wraz z t逝maczeniem na j瞛yk polski.

5.7.) Wykaz podmiotowych 鈔odk闚 dowodowych na potwierdzenie spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu: Podmiotowe 鈔odki dowodowe wymagane od Wykonawcy na odr瑿ne wezwanie obejmuj:
koncesj na prowadzenie dzia豉lno軼i gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciek造mi, wydan przez Prezesa Urz璠u Regulacji Energetyki.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAM紟IENIA

6.1.) Zamawiaj帷y wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiaj帷y przewiduje aukcj elektroniczn: Nie

6.4.) Zamawiaj帷y wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiaj帷y wymaga zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotycz帷e sk豉dania oferty przez wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia:

10. WYKONAWCY WSP粌NIE UBIEGAJ。Y SI O ZAM紟IENIE NP. SP茛KI CYWILNE, KONSORCJA
10.1. Wykonawcy mog wsp鏊nie ubiega si o udzielenie zam闚ienia. W takim przypadku, Wykonawcy ustanawiaj pe軟omocnika do reprezentowania ich w post瘼owaniu o udzielenie zam闚ienia albo do reprezentowania w post瘼owaniu i zawarcia umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Pe軟omocnictwo winno by za陰czone do oferty.
10.2. Przepisy dotycz帷e Wykonawcy stosuje si odpowiednio do Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia.
10.3. Je瞠li zosta豉 wybrana oferta Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, Zamawiaj帷y mo瞠 膨da przed zawarciem umowy w sprawie zam闚ienia publicznego kopii umowy reguluj帷ej wsp馧prac tych Wykonawc闚.
10.4. Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o zam闚ienie ponosz solidarn odpowiedzialno嗆 za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy (o ile by這 wymagane).
10.5. Dokument potwierdzaj帷y ustanowienie pe軟omocnika powinien zawiera:
1) wskazanie post瘼owania o zam闚ienie publiczne, kt鏎ego dotyczy;
2) Wykonawc闚 ubiegaj帷ych si wsp鏊nie o udzielenie zam闚ienia;
3) ustanowionego pe軟omocnika oraz
4) zakres jego umocowania.
10.6. Pe軟omocnictwo, sporz康za si w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Je瞠li Pe軟omocnictwo, zosta這 sporz康zone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone w豉snor璚znym podpisem, przekazuje si cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym - mocodawcy, po鈍iadczaj帷ym zgodno嗆 cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.
10.7. W przypadku Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, 瘸den z nich nie mo瞠 podlega wykluczeniu z powodu niespe軟ienia warunk闚, o kt鏎ych mowa art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg鏊nych rozwi您anych w zakresie przeciwdzia豉nia wspieraniu agresji na Ukrain oraz s逝膨cych ochronie bezpiecze雟twa narodowego 1),2) (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
10.8. W odniesieniu do warunku dotycz帷ego uprawnie do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej, jest on spe軟iony, je瞠li co najmniej jeden z Wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielnie zam闚ienia posiada uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub us逝gi, do kt鏎ych realizacji te uprawnienia s wymagane. W takim przypadku Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj odpowiednio do wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu albo do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
10.9. W przypadku, o kt鏎ym mowa w pkt. 10.8, Wykonawcy wsp鏊nie ubiegaj帷y si o udzielenie zam闚ienia do陰czaj do oferty o鈍iadczenie, z kt鏎ego wynika, kt鏎e roboty budowlane, dostawy lub us逝gi wykonaj poszczeg鏊ni Wykonawcy.
10.10. W przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez Wykonawc闚, o鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, sk豉da ka盥y z Wykonawc闚.
10.11. Wszelka korespondencja prowadzona b璠zie z Pe軟omocnikiem.

6.7.) Zamawiaj帷y przewiduje uniewa積ienie post瘼owania, je郵i 鈔odki publiczne, kt鏎e zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia nie zosta造 przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiaj帷y przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiaj帷y przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Istotne postanowienia umowy zawarte zosta造 w Za陰czniku nr 3 do SWZ.
Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany zawartej umowy w stosunku do tre軼i wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454-455 ustawy Pzp oraz wskazanym w Projekcie umowy, stanowi帷ym Za陰cznik nr 3 do SWZ.
Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzania okre郵one zosta造 w pkt. 21 SWZ i w Projekcie umowy ze wzgl璠u na ograniczon ilo嗆 znak闚 nie ma mo磧iwo軼i ich przedstawienia w ca這軼i.

7.5.) Zamawiaj帷y uwzgl璠ni aspekty spo貫czne, 鈔odowiskowe, innowacyjne lub etykiety zwi您ane z realizacj zam闚ienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin sk豉dania ofert: 2023-02-15 16:30

8.2.) Miejsce sk豉dania ofert: Wykonawca sk豉da ofert poprzez Platform e-Zam闚ienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 17:30

8.4.) Termin zwi您ania ofert: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAΒ INFORMACJE

Termin wykonania zam闚ienia: do 12 miesi璚y od dnia podpisania umowy lub do wyczerpania limitu 26400 litr闚 oleju opa這wego.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.