eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Pisz › Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z remontem części pomieszczeńOgłoszenie z dnia 2023-02-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z remontem części pomieszczeń

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT PISKI

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 790671509

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Warszawska 1

1.5.2.) Miejscowość: Pisz

1.5.3.) Kod pocztowy: 12-200

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL623 - Ełcki

1.5.7.) Numer telefonu: 87 4254700

1.5.8.) Numer faksu: 87 4254701

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiat.pisz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiat.pisz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu wraz z remontem części pomieszczeń

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6a335a14-a6f2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085319

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044929/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu przy ulicy Warszawskie 1 wraz z remontem części pomieszczeń

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia (Część 1) realizowany jest w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Piszu”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_piski

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_piski

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja między zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej na stronie internetowej profilu nabywcy:
https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_piski
2. Ofertę (w szczególności Formularz oferty) wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
2) komputer klasy PC lub MAC, dowolny system operacyjny wersji umożliwiającej zainstalowanie dowolnej przeglądarki internetowej
z włączoną obsługą języka JavaScript, akceptującej pliki typu „cookies”,
3) wyświetlacz ekranowy umożliwiający pracę w rozdzielczości nie niższej niż 1024x768 pikseli,
4) zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie .pdf.
5) Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
6) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu
lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
4. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za
pośrednictwem Platformy Zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się
komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
5. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.
Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert zamawiający będzie
zamieszczał w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej do konkretnego wykonawcy.
6. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem zamawiający i wykonawcy posługują się numerem
postępowania określonym przez zamawiającego na pierwszej stronie SWZ tj. Or.272.1.3.2023
7. W sytuacjach awaryjnych może również komunikować się z zamawiającym za pomocą poczty elektronicznej, na adres
marzena.wojcik@powiat.pisz.pl
8. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez wykonawcę za
pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki.
9. Zgodnie z treścią art. 63 ust. 2 Pzp ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp składa się pod rygorem
nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
10. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej profilu
nabywcy, na której zamieszczona jest SWZ, tj. https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_piski
11. Dokumenty w wersji elektronicznej wykonawca sporządza w jednym z formatów:
1) zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: pdf, .doc, .docx, .xlsx, .xls, .jpg (.jpeg))
2) w celu ewentualnej kompresji danych zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: .zip, .7Z
3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar, .gif, .bmp, .numbers, .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie
4) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, zamawiający zaleca, w miarę
możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem typu PAdES.
Szczegółowe informacje w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Piski.
2. W sprawach związanych z ochroną Państwa danych osobowych proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Piszu, 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywający na Zamawiającym – w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do Pzp.
4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 Pzp.
5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.
6. Obowiązek podania przez Państwa danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp.
7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą podlegały profilowaniu, stosowanie do art. 22 RODO.
8. Do Państwa danych osobowych mogą mieć dostęp, wyłącznie na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania Open Nexus Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Bolesława Krzywoustego 3.
9. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do:
1) dostępu do swoich danych osobowych – na podstawie art. 15 RODO,
2) sprostowania lub uzupełnienia swoich danych osobowych – na podstawie art. 16 RODO, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
3) żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia,
4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
10. Nie przysługuje Państwu:
1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
11. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Or.272.1.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Pisz
Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pt. „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, przedsięwzięcie grantowe pn. „Poprawa dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej budynku Starostwa Powiatowego w Piszu” na podstawie umowy o udzielenie grantu nr DSG/0305 z dnia 15.11.2022.

Przedmiotem inwestycji jest budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu. W zakres prac wchodzą roboty budowlane, które przystosują istniejącą część budynku do dobudowy windy zewnętrznej, w tym:
-roboty rozbiórkowe i przygotowawcze – przystosowanie istniejącego budynku (klatka boczna) do budowy windy zewnętrznej,
-roboty betonowe – wykonanie fundamentu i podszybia,
-roboty wykończeniowe wewnętrzne i zewnętrzne wraz z robotami pokrywczymi dachu windy,
-zagospodarowanie terenu przyległego.
Dodatkowo w zakres prac wchodzą:
- nadzór nad montażem windy wraz z rozruchem urządzenia,
- dokumentacja techniczna (odbiorowa) wraz z wymaganymi certyfikatami i dopuszczeniami zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego ,
- odbiór urządzeń przez Jednostkę Notyfikowaną i wydanie Certyfikatów Zgodności,
- uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – dokumentacja odbiorowa prac budowlanych.
I. Podstawowe parametry i kryteria stalowej konstrukcji szybu windy zewnętrznej:
- Konstrukcja stalowa szybu zabezpieczona antykorozyjnie z spawanych kształtowników zamkniętych
II. Podstawowe parametry i kryteria szybu panoramicznego (przeszklonego):
- Okładzina szklana z szyb bezpiecznych przeźroczystych.
- Mocowanie okładziny szklanej bezpośrednio do stalowej konstrukcji szybu np. na rotulach punktowych lub poprzez bezpośrednio wstawianie pakietów we wnęki stalowej konstrukcji szybu.
- Dopuszcza się zastosowanie oszklenia na dodatkowej podkonstrukcji np. aluminiowej.
III. Charakterystyka techniczna windy:
Dane podstawowe:
- Typ dźwigu - elektryczny, bez maszynowni,
- Przeznaczenie - osobowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych ze wszystkimi rodzajami niepełnosprawności,
- Ilość - 1 sztuka,
- Udźwig - 630kg / 8 osób,
- Prędkość jazdy - 1,0 m/s,
- Ilość przystanków - 5 w tym jeden z zewnątrz budynku, pozostałe wewnętrzne
- Wysokość podnoszenia - 8920 mm
Szyb:
- Wymiary wewnętrzne szybu - 1660 mm szerokość x 1890 mm głębokość
- Głębokość podszybia - 1100 mm
- Wysokość nadszybia - 3830 mm
- Konstrukcja podszybia i fundamentu szybu - żelbetowa ze ścianami szerokości 20 cm i płytą fundamentową grubości 30 cm,
- Konstrukcja szybu powyżej terenu - usytuowanie w szybie szklanym konstrukcji stalowej o wymiarach zgodnych z rysunkami rzutów - dostarczana z dźwigiem
- Całkowita wysokość szybu - 13850 mm
Kabina:
- Wymiary kabiny - 1100 mm szerokość z 1400 mm głębokość x 2100 mm wysokość,
- Układ - Przelotowa (na 1 przystanku z zewnątrz), pozostałe dojścia z jednej strony,
- Konstrukcja - wsparta na ramie z profili stalowych, prowadniki ślizgowe, ściany panelowe,
- Wentylacja - grawitacyjna, poprzez otwory w ścianach
- Sufit i oświetlenie - sufit szklany, z automatycznym oświetleniem LED,
- Ściany kabiny - panoramiczna (dwie ściany boczne), pozostałe pełne, struktura kabiny ze stali nierdzewnej, wypełnienie panelami szklanymi
Drzwi kabinowe:
- Wymiary w świetle - 900 x 2000 mm,
- Typ - teleskopowe, 2 panelowe,
- Typ progu od strony wewnętrznej budynku - aluminiowe,
- Typ progu od zewnątrz - aluminiowe z zabezpieczeniem prowadnic przez zabrudzeniami do stosowania na zewnątrz,
- Ilość drzwi kabinowych - drzwi kabinowe i i szybowe przelotowe (przyziemie), pozostałe jednostronne
- Drzwi kabinowe - szklane w ramce stalowej, drzwi szybowe stalowe z blachy nierdzewnej, wszystkie otwierane automatycznie. Drzwi bez wymaganej odporności ogniowej.
- Klasa drzwi - wysokiej jakości do stosowania w budynku użyteczności publicznej. Od strony wyjścia na zewnątrz należy przewidzieć rozwiązania zabezpieczającego przed czynnikami atmosferycznymi
- Dodatkowe funkcje: Zabezpieczenie drzwi zewnętrznych od osób postronnych poprzez montaż stacyjki w kasecie.
Ponadto przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej windę z istniejącej wewnętrznej tablicy rozdzielczej w zakresie objętym projektem technicznym.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji projektowej - Załącznik do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45313100-5 - Instalowanie wind

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt (100%=100pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – Remont pomieszczeń w budynku Starostwa

Przedmiot zamówienia realizowany w ramach środków własnych Powiatu.

Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w budynku Starostwa Powiatowego w Piszu.
Zamierzony zakres prac remontowych:
1. Prace remontowe wykonywane w sali konferencyjnej (poddasze):
- Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia przed pracami malarskimi (jednostki klimatyzacji, telewizor wiszący, oprawy oświetlenia, meble, stolarka okienna itp.),
- Zabezpieczenie istniejącej wykładziny dywanowej przed pracami malarskimi,
- Wymiana drzwi bocznych drewnianych do pokoju starosty na nowe o odporności akustycznej min. 42dB wraz z montażem ościeżnicy przylgowej MDF i obróbką osadzenia,
- Przygotowanie podłoża ścian i sufitów (łukowych) pod prace malarskie - gruntowanie, uzupełniania zarysowań i ubytków w zabudowie z płyt g-k,
- Malowania ścian i sufitów

2. Prace remontowe wykonywane w sekretariacie (poddasze):
- Zabezpieczenie istniejącego wyposażenia przed pracami malarskimi (jednostki klimatyzacji, oprawy oświetlenia, meble, stolarka okienna - okna poddasza itp.),
- Demontaż istniejących paneli drewnianych,
- Wymiana drzwi drewnianych do sekretariatu, pokoju starosty, wicestarosty i członka zarządu o odporności akustycznej min. 42dB wraz z montażem ościeżnicy regulowanej i obróbką osadzenia, ewentualnymi pracami malarskimi w obrębie wymienionej stolarki,
- Wykonanie masy wyrównującej (samopoziomującej) posadzki pomieszczenia,
- Montaż paneli winylowych wraz z listwami,
- Przygotowanie podłoża ścian i sufitów (łukowych) pod prace malarskie - gruntowanie, uzupełniania zarysowań i ubytków w zabudowie z płyt g-k,
- Malowania ścian i sufitów
Pozostałe szczegóły wg dalszej części opracowania oraz dokumentacji technicznej
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Dokumentacji projektowej - Załącznik do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 110 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie kryteriów oceny ofert z ustaloną punktacją do 100 pkt (100%=100pkt)

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

Części 1 zamówienia:
a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na budowie, remoncie lub przebudowie budynku, o wartości minimum
250 000 zł brutto każda, w tym w przynajmniej jednej montowano windę.

b) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w trakcie realizacji zamówienia będzie dysponował minimum jedną osobą na każde z niżej wymienionych stanowisk:
- kierownik budowy branży konstrukcyjno-budowlanej (pełniący jednocześnie rolę kierownika robót) – który będzie wykonywać swoje obowiązki osobiście; posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.
- kierownika robót branży elektrycznej – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zamawiający wymaga od kierowników, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, ważnych zaświadczeń o przynależności do izby samorządu zawodowego.

Części 2 zamówienia:
Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

1) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - według wzoru z Załącznika nr 4 do SWZ – dotyczy CZEŚĆ 1 zamówienia;
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - według wzoru z Załącznika nr 5 do SWZ – dotyczy CZEŚĆ 1 zamówienia.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Inne dokumenty, jakie Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do oferty:
a) wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - wg wzoru z Załącznika nr 1a i/lub 1b do SWZ
b) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych (KRS, CEDiG)
c) pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie (o ile dotyczy)
d) oświadczenie, z którego będzie wynikało, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp - według wzoru z Załącznika nr 6 do SWZ (o ile dotyczy)
e) zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (jeżeli dotyczy)
f) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium (obligatoryjnie w przypadku złożenia wadium w formie innej niż pieniądz) – dotyczy Części 1 zamówienia

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 5 000zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – dotyczy CZĘŚCI 1 zamówienia
Szczegółowe informacje w Dziale XIV SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wspólnych. W takim przypadku oferta musi spełniać następujące wymagania:
1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.
UWAGA: Do oferty należy załączyć dokument, z którego wynika umocowanie. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
2) Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Jeżeli dokument sporządzony został jako dokument w postaci papierowej i opatrzony własnoręcznym podpisem, Wykonawca składa cyfrowe odwzorowanie dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (§7 Rozporządzenia PRM)
3) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
4) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”,
w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika (lidera).
Szczegółowe informacje w SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

dot. Części 1
1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Zamawiającego. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez strony umowy.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 mogą dotyczyć:
a) poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla objętego proponowaną zmianą elementu robót budowlanych lub zmiany technologii na korzystniejszą, nowocześniejszą, niż określona w SWZ,
b) aktualizacji rozwiązań projektowych z uwagi na postęp technologiczny lub zmianę obowiązujących przepisów,
c) wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian, o których mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351 ze zm.) wymagających zgody projektanta,
d) zmiany producenta urządzeń lub wyposażenia,
e) wstrzymania wykonania całości lub części robót na skutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
f) zmiany kierownika budowy i kierowników robót. Warunkiem zmiany będzie posiadanie przez te osoby uprawnień, takich jak wskazane w ofercie.
g) zmiany dopuszczającej do realizacji części zamówienia podwykonawcy w sytuacji nieprzewidzianej, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym,
h) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczącej podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu,
h) zmiany spowodowanej okolicznościami siły wyższej lub powstałej z winy osób trzecich,
i) zmiany w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu zawarcia umowy, w tym zmiany stawki podatku VAT.
j) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności. Powyższe zmiany będą możliwe pod warunkiem potwierdzenia pisemnego przez inspektorów nadzoru w dokumentacji budowy wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę terminu.
cd. Sekcja IX - Pozostałe informacje

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-24 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie i otwarcie ofert odbędzie się przy użyciu Platformy na stronie internetowej profilu nabywcy https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_piski. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Dziale XI SWZ

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-24 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-25

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wizja lokalna – DOTYCZY CZĘŚCI 1 i 2 zamówienia:
1) Zamawiający wymaga odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej oraz sprawdzenia przez Wykonawcę dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u Zamawiającego.
2) W przypadku, gdy oferta zostanie złożona przez Wykonawcę bez odbycia wizji lokalnej Zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18) Pzp.

Zamawiający wymaga zabezpieczenie należytego wykonania umowy dla Części 1 zamówienia.

cd. Sekcja VII.7.4_ Projektowane postanowienia umowy
3. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez przedłużenie terminu zakończenia zamówienia o okres odpowiadający wstrzymaniu lub opóźnieniu robót w przypadku:
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne, wojny), mające bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
b) wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych opisującą przedmiot zamówienia – fakt ten musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,
c) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności,
d) wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany,
e) działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.
4. Zmiana postanowień umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy jest możliwa poprzez zmianę sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku:
a) zmian technologicznych – o ile są korzystne dla Zamawiającego i o ile nie powodują zwiększenia kosztów realizacji inwestycji, pod warunkiem, że są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót, pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
b) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy.
c) konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,
d) zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z jej postanowieniami.
5. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.
dot. Części 2:
1. Wszelkie zmiany umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Dokonanie zmian wymaga podpisania przez strony aneksu do umowy.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków zmiany umowy dot. Cz. 2 zawarto w SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.