eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Odnowienie maintenance (wsparcie techniczne i aktualizacja programu) dla posiadanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania LOG System lub równoważneOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Odnowienie maintenance (wsparcie techniczne i aktualizacja programu) dla posiadanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania LOG System lub równoważne

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Główny Instytut Górnictwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000023461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Gwarków 1

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-166

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 259 25 47, 32 259 25 87

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ajuraszczyk@gig.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gig.eu

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://bip.gig.eu/przetarg/3376/odnowienie-maintenance-wsparcie-techniczne-i-aktualizacja-programu-dla-posiadanej-przez-zamawiajacego-licencji-oprogramowania-log-system-lub-rownowazne

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Instytut badawczy

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odnowienie maintenance (wsparcie techniczne i aktualizacja programu) dla posiadanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania LOG System lub równoważne

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2d9ca3f9-82c2-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085315

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00514844

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: FZ/5725/AJ/22

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 15154,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Odnowienie maintenance (wsparcie techniczne i aktualizacja programu) dla posiadanej przez Zamawiającego licencji oprogramowania LOG System lub równoważne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

71356300-1 - Usługi wsparcia technicznego

72611000-6 - Usługi w zakresie wsparcia technicznego

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 18634,50 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 18634,50 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 18634,50 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LOG PLUS Sp. z o. o.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8992913706

7.3.3) Ulica: ul. Ślężna 104/16

7.3.4) Miejscowość: Wrocław

7.3.5) Kod pocztowy: 53-111

7.3.6.) Województwo: dolnośląskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Tak

7.4.1.) Informacja o częściach zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani:

Podwykonawca: LOG Systems sp. z o. o., 53-111 Wrocław, ul. Ślężna 104/16, część zamówienia powierzona podwykonawcy: świadczenie usługi wsparcia technicznego i aktualizacji programu LOG System.

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-11

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 18634,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 2 dni

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.