eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Dostawa artykułów żywnościowych (jaj) do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie.Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych (jaj) do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 32 W OLSZTYNIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001215330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stanisława Murzynowskiego 24

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-684

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przedszkole@pm32.olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: pm32.olsztyn.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa artykułów żywnościowych (jaj) do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d0bb5209-a6b2-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00085250

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00055560/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https//zamowienia.olsztyn.eu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https//zamowienia.olsztyn.eu

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: • Komunikacja między Zamawiającym,
a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną przy użyciu platformy zakupowej https://zamowienia.olsztyn.eu/.
• Warunki techniczne korzystania z Platformy PZP
• Wymagania techniczne i organizacyjne do sporządzania, wysyłania i odbierania
korespondencji elektronicznej przy wykorzystaniu Platformy PZP:
• Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
• Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów
operacyjnych - MS Windows 10 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
• Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa najlepiej najnowszej dostępnej wersji obsługująca TLS 1.2 z wyjątkiem Internet
Explorer;
• Włączona obsługa JavaScript;
• Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie *.pdf.;
• Podłączony lub wbudowany do komputera czytnik karty kryptograficznej wydanej przez wystawcę certyfikatu używanego przez
Użytkownika lub aplikacja komputerowa spełniająca funkcje takiego czytnika (tzw. podpis chmurowy).
• Informacje na temat specyfikacji połączenia, formatu przesyłanych danych oraz
szyfrowania i oznaczania czasu przekazania i odbioru danych:
• Dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 150 MB w formatach: doc, .pdf, .zip, .docx, .xls, .xlsx, .rar,
.7zip, .jpg, .jpeg, .png, .txt, .tiff, .xades, .sig oraz inne nformaty dokumentów z wyjątkiem plików wykonywalnych.
• Informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych: plik załączony przez Użytkownika na Platformie PZP i zapisany, widoczny
jest w systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8. Możliwość otworzenia pliku dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu
przez zamawiającego po upływie terminu składania ofert.
• Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę PZP stanowi datę oraz dokładny czas (dd mmmm rrr hh:mm:ss) generowany
według czasu platformy Microsoft Azure, który jestsynchronizowany ze znacznikiem czasu UTC.
• Szczegółowy regulamin korzystania z platformy zamówień publicznych gminy Olsztyn został szczegółowo określony na stronie
file:///C:/Users/3144/Downloads/Regulamin%20korzystania%20z%20platformy%20ZETO%20PZP.pdf
• Instrukcja korzystania dla Wykonawców dostępna jest na stronie: 1file:///C:/Users/3144/Downloads/PZP%20Zeto%20Lublin%20-
%20Instrukcja%20dla%20Wykonawcy-1.pdf

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 2/2023/PM32

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Dostawa artykułów żywnościowych do Przedszkola Miejskiego Nr 32 w Olsztynie.

4.2.6.) Główny kod CPV: 03142500-3 - Jaja

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Poza zmianami umowy dopuszczonymi w art. 455 Ustawy Pzp. dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w następujących przypadkach:
1.1 gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrolą stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki, akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Sprzedawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów;
1.2 zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany cen artykułów związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że:
– minimalny poziom zmiany ceny artykułów, uprawniający strony umowy do żądania zmiany wynagrodzenia wynosi 10 % w stosunku do cen wskazanych w ofercie;
– poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaźnika zmiany cen artykułów ogłoszonego w komunikacie prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
– maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 10% w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 2 ust. 1 umowy.
2. W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w ust. 1 pkt. 1.2. lit. a) niniejszego paragrafu Sprzedawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia po ogłoszeniu komunikatu Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany cen artykułów oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia należnego Sprzedawcy po zmianie Umowy. Zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu.
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy mogą być dokonane w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.