eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Mierzeszyn › Usługa cateringowa na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Usługa cateringowa na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 221076905

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warcz, 6

1.5.2.) Miejscowość: Mierzeszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-041

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.7.) Numer telefonu: 587731255

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiatgdanski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: spswarcz.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_gdanski

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa cateringowa na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d5f1bd3c-9bc7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084909

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027990/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Usługa cateringowa dla Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00059204

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.272.01.2023.TP/SPS

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 169875,00 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi cateringowej, polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków na rzecz uczniów Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu, Warcz 6, 83 – 041 Mierzeszyn. Pełen zakres usługi oraz sposób jej świadczenia opisany został w załącznikach do niniejszej SWZ, tj. Opisie przedmiotu zamówienia- załącznik nr 5, Projektowych postanowieniach umowy- załącznik nr 6. Podczas wyceny usługi, Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z pełną dokumentacją, która funkcjonuje jako całość.

4.5.3.) Główny kod CPV: 15894210-6 - Posiłki szkolne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

55322000-3 - Usługi gotowania posiłków

55524000-9 - Usługi dostarczania posiłków do szkół

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 3
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.
Uzasadnicie faktyczne:
Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości 169 875,00 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej oferty wyniosła 217 344,87 zł brutto. Cena złożonej oferty jest wyższa o 47 469,87 zł, od kwoty brutto zabezpieczonej przez Zamawiającego. Biorąc powyższe pod uwagę oraz fakt, iż zamawiający nie dysponuje dodatkowymi środkami na zwiększenie kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty komisja stwierdza, że na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp postępowanie podlega unieważnieniu.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 2

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 217344,87 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 217344,87 PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.