eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › "Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i usług serwisowych w zakresie systemów klimatyzacji, wentylacji i kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynkach UMWP w GdańskuOgłoszenie z dnia 2023-02-07

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
„Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i usług serwisowych w zakresie systemów klimatyzacji, wentylacji i kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynkach UMWP w Gdańsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Pomorskie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191674836

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Okopowa 21/27

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-810

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pomorskie.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.bip.pomorskie.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i usług serwisowych w zakresie systemów klimatyzacji, wentylacji i kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynkach UMWP w Gdańsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-47497706-a6bd-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00084471

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00003589/16/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.34 Okresowe przeglądy, konserwacja i serwisowanie systemów klimatyzacji, wentylacji i kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynkach przy ul. Okopowej 19 i 21/27, ul. Augustyńskiego 1 i 2 w Gdańsku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Cześć nr 1 przedmiotu zamówienia finansowana jest z Projektu Pomocy Technicznej na lata 2022-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy zakupowej.
2. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane winny być za pośrednictwem Platformy zakupowej za pomocą formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy zakupowej poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza, awaryjnie, komunikację za pośrednictwem poczty elektronicznej. Adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do kontaktu z Wykonawcami: zamowienia@pomorskie.eu
5. Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej. Informacje,
zawiadomienia, zmiany, odpowiedzi - Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana elektronicznie za pośrednictwem Platformy zakupowej do konkretnego Wykonawcy, na adres mailowy wskazany w ofercie Wykonawcy.
6. Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości przesłanych przez Zamawiającego, bezpośrednio na Platformie zakupowej oraz na poczcie elektronicznie – pod adresem wskazanym w ofercie, gdyż system powiadomień może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
7. Zamawiający wskazuje niezbędne wymagania techniczne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kb/s;
2) przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”.
Ponadto Zamawiający informuję, że występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty lub wniosku
do ilości 10 plików lub spakowanych folderów (pliki można spakować programem do archiwizacji np. 7-Zip) przy maksymalnej wielkości 150 MB.
8. Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) akceptuje warunki korzystania z Platformy zakupowej określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej Platformy
pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
2) zapoznał i stosuje się do aktualnej Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z Instrukcją korzystania z Platformy zakupowej w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony obowiązek narzucony w art. 221 ustawy
Pzp.
10. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy zakupowej, dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy zakupowej znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
11. W zakresie kwestii nieuregulowanych niniejszą SWZ obowiązują przepisy ustawy Pzp oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Województwa Pomorskiego z siedzibą przy ul. Okopowej 21/27, 80-810 Gdańsk, tel. 58 326 87 58 adres e-mail: zamowienia@pomorskie.eu
2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): e-mail:iod@pomorskie.eu
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania i udzieleniu zamówienia, prowadzenia dokumentacji księgowo-podatkowej, archiwizacji danych, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami.
4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest:
1) ustawa z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych;
2) ustawa z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
3) ustawa z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
4) art. 6 pkt.1 lit. c RODO
– przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
5. Odbiorca lub kategorie odbiorców: podmioty upoważnione na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa, w szczególności osoby lub podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania na podstawie art. 18 oraz art. 74–76 ustawy Pzp. Zasada jawności ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególna kategoria danych).
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 7. Posiada Pani/Pan prawo:
1) żądania dostępu do danych; w przypadku gdy wykonanie tego obowiązku, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może, zgodnie z art. 75 ustawy Pzp, żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia;
2) żądania sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych; zgodnie z art. 76 ustawy Pzp wykonanie tego obowiązku nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników;
3) usunięcia danych w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub w inny sposób przetwarzane;
4) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; zgodnie z art. 74 ust. 3 PZP wykonanie tego obowiązku nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Przysługuje Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa.
9. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
11. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.
12. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DAZ-Z.272.14.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i usług serwisowych w zakresie systemów klimatyzacji, wentylacji i kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynkach przy ul. Okopowej 21/27, ul. Augustyńskiego 1 i ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku.
2. Szczegółowy wykaz urządzeń stanowi załącznik do poszczególnych projektów umów (załącznik nr 2 i 3do SWZ - odpowiednio dla 1 i 2 części zamówienia)
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
- Część 1: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i usług serwisowych w zakresie systemów klimatyzacji, wentylacji i kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku
- Część 2: Świadczenie usługi przeglądu oraz serwisu urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną/ne część/części zamówienia.
5. Cześć nr 1 przedmiotu zamówienia finansowana jest z Projektu Pomocy Technicznej na lata 2022-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
6. Zakres Zamówienia:
Dla części 1
1) Wykonanie okresowych przeglądów urządzeń:
- pierwszy przegląd urządzeń do dnia 28 kwietnia 2023 r. dla pozycji od 1 do 214 wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy;
- drugi przegląd urządzeń do dnia 30 października 2023 r. dla pozycji od 1 do 214 wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy;
2) Wykonanie usługi serwisu: w tym serwisu użytkowego, serwisu gwarancyjnego i usługi interwencji awaryjnej zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie.

Dla części 2
- przegląd klimatyzatorów precyzyjnych (2 szt. urządzeń);
- przegląd klimatyzatorów typu SPLIT (6 szt. urządzeń);
- przegląd centrali wentylacyjnej (1 urządzenie);
- przegląd klimatyzatora przenośnego (1 urządzenie);
- usługi serwisu urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy.

Szczegółowy opis zakres zamówienia dla części 1 i 2 został wskazany w Umowach dla tych części, stanowiących załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium oceny ofert.
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto - waga 100%.
1. Cena brutto: 100%
3. Sposób przyznawania punktów:

najniższa zaoferowana cena brutto
Liczba przyznanych punktów = ------------------------------------------- x 100
cena ocenianej oferty

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty zgodnie z powyższym wzorem.
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszej SWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnić inne podatki i opłaty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i usług serwisowych w zakresie systemów klimatyzacji, wentylacji i kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynkach przy ul. Okopowej 21/27, ul. Augustyńskiego 1 i ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku.
2. Szczegółowy wykaz urządzeń stanowi załącznik do poszczególnych projektów umów (załącznik nr 2 i 3do SWZ - odpowiednio dla 1 i 2 części zamówienia)
3. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części:
- Część 1: Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i usług serwisowych w zakresie systemów klimatyzacji, wentylacji i kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynku przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku
- Część 2: Świadczenie usługi przeglądu oraz serwisu urządzeń klimatyzacyjnych zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku.
4. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną/ne część/części zamówienia.
5. Cześć nr 1 przedmiotu zamówienia finansowana jest z Projektu Pomocy Technicznej na lata 2022-2023 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
6. Zakres Zamówienia:
Dla części 1
1) Wykonanie okresowych przeglądów urządzeń:
- pierwszy przegląd urządzeń do dnia 28 kwietnia 2023 r. dla pozycji od 1 do 214 wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy;
- drugi przegląd urządzeń do dnia 30 października 2023 r. dla pozycji od 1 do 214 wskazanych w Załączniku nr 1 do umowy;
2) Wykonanie usługi serwisu: w tym serwisu użytkowego, serwisu gwarancyjnego i usługi interwencji awaryjnej zgodnie z warunkami wskazanymi w umowie.

Dla części 2
- przegląd klimatyzatorów precyzyjnych (2 szt. urządzeń);
- przegląd klimatyzatorów typu SPLIT (6 szt. urządzeń);
- przegląd centrali wentylacyjnej (1 urządzenie);
- przegląd klimatyzatora przenośnego (1 urządzenie);
- usługi serwisu urządzeń wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy.

Szczegółowy opis zakres zamówienia dla części 1 i 2 został wskazany w Umowach dla tych części, stanowiących załącznik do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie kryterium oceny ofert.
2. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty brutto - waga 100%.
1. Cena brutto: 100%
3. Sposób przyznawania punktów:

najniższa zaoferowana cena brutto
Liczba przyznanych punktów = ------------------------------------------- x 100
cena ocenianej oferty

Oferta najkorzystniejsza otrzyma 100 punktów, pozostałe oferty zgodnie z powyższym wzorem.
Wykonawca uwzględniając wszystkie wymogi zawarte w niniejszej SWZ, powinien w cenie brutto ująć wszelkie koszty niezbędne dla prawidłowego i pełnego wykonania przedmiotu zamówienia, uwzględnić inne podatki i opłaty.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego.
2. Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu, w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej:
W zakresie Części nr 1
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje: co najmniej 1 usługę, której przedmiotem było świadczenie usług przeglądu i serwisu klimatyzacji o wartości co najmniej 20 000,00 zł brutto, przy czym wykazana usługa przeglądu i serwisu klimatyzacji obejmować ma w sumie co najmniej 30 urządzeń klimatyzacyjnych, działających w ramach układu HVRF.
W zakresie Części nr 2
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonuje co najmniej 2 usługi, których przedmiotem było świadczenie usług przeglądu i serwisu klimatyzacji o wartości co najmniej 15 000,00 zł brutto każda usługa.
Przez dwie usługi rozumie się usługi wykonane na podstawie różnych umów.
W celu spełnienia warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca na każdą część zamówienia może wykazać tą samą usługę.
Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innego podmiotu, powyższy warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli spełnia go w całości ten podmiot.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, wyżej wymieniony warunek udziału w postępowaniu winien spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.
UWAGA:
W przypadku, gdy za wykonane przez Wykonawcę usługi rozliczenie nastąpiło w walucie innej niż w PLN, Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w niniejszym postępowaniu, zobowiązany jest do przeliczenia wartości wykonanych usług przyjmując średni kurs złotego
w stosunku do walut obcych określony w tabeli kursów średnich walut obcych Narodowego Banku Polskiego - opublikowanych na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia na stronie Zamawiającego.
3. Oceniając zdolność techniczną lub zawodową, Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy - może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Tym samym, Zamawiający dokona weryfikacji wyłącznie na podstawie oświadczenia wstępnego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, tym samym:
1) zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp, zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień
złożenia, następujących podmiotowych środków dowodowych:
a) wykaz usług - na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdz. VIII ust. 2 SWZ, zrealizowanych lub realizowanych, w okresie ostatnich 3 lat licząc wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączenie dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami są:
- referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego, nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów.
(wykaz usług należy przygotować według wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SWZ)
2) jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że uprzednio podmiotowe środki dowodowe nie są już aktualne, Zamawiający
może w każdym czasie wezwać Wykonawcę lub Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia,
3) Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 670 ze zm.), o ile Wykonawca wskazał w
oświadczeniu wstępnym dane umożliwiające dostęp do tych środków. 3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r., składane są zgodnie z przepisami rozporządzenia wydanego na podstawie art. 70 ustawy Pzp.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie żąda złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Dokumenty składane razem z ofertą:
1. Oferta składana jest pod rygorem nieważności w formie elektronicznej podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w formatach: .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Oferta
musi być sporządzona w języku polskim. Do przygotowania oferty zaleca się skorzystanie z Formularza oferty, stanowiącego załącznik Nr 3 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru Formularza oferty, oferta powinna zawierać
wszystkie istotne informacje wymagane we wzorze.
2. Wraz z ofertą należy złożyć:
1) Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - zgodnie z RozdziałemIX ust. 2 SWZ;
2) Pełnomocnictwo - w przypadkach określonych w Rozdziale IX ust. 2 SWZ;
3) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadkach określonych w Rozdziale IX ust. 2 SWZ
4) Zobowiązanie podmiotu trzeciego - w przypadkach określonych w Rozdziale IX ust. 2 SWZ;
4) Zastrzeżenie tajemnicy przedsiębiorstwa - w przypadkach określonych w Rozdziale IX ust. 2 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Oświadczenie składają odrębnie:
- każdy spośród wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum,spółka cywilna). W takimvprzypadku oświadczenie potwierdza brak podstaw wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
2. W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcjum,spółka cywilna) wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego należy załączyć do oferty.
3. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, oraz pełnomocnictwa do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli pełnomocnictwo to nie wynika z treści
tej umowy lub dokumentów załączonych do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

W zakresie części nr 1:
1. Umowa może zostać zmieniona zgodnie z treścią art. 455 ustawy pzp. Wszelkie zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania nieistotnych zmian umowy, natomiast istotne zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mogą dotyczyć:
1) terminu realizacji zamówienia,
2) wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy,
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić w uzasadnionych przypadkach:
1) w zakresie ust. 2 pkt 1 - w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Pod pojęciem siły wyższej Zamawiający rozumie okoliczności, które pomimo zachowania należytej staranności są nieprzewidywalne oraz, którym nie można zapobiec lub przeciwstawić się skutecznie. O braku możliwości dotrzymania terminu Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie
powiadomić Zamawiającego, określając jednocześnie nowy termin realizacji zamówienia,
2) w zakresie ust. 2 pkt 2 - w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług, przy czym wówczas zmianie ulega wyłącznie cena brutto,
3) w zakresie ust. 2 - w przypadku wystąpienia innych niż w pkt 1 niezawinionych przez Wykonawcę okoliczności uniemożliwiających realizację zamówienia zgodnie z ofertą.
4. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedkłada Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.

W zakresie części nr 2:
1. Umowa może zostać zmieniona zgodnie z treścią art. 455 ustawy pzp. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wynajmującego, mogą dotyczyć:
1) zmiany warunków i terminów płatności,
2) zmian parametrów technicznych przedmiotu Umowy,
3) zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w § 9 ust. 1,
3. Zmiany o których mowa w ust. 2, mogą nastąpić jedynie w przypadku:
1) w zakresie ust. 2 pkt 1 - w przypadku zmian powszechnie obowiązujących przepisów w trakcie realizacji Umowy, z wyłączeniem zmian przepisów dotyczących wysokości podatku VAT;
2) w zakresie ust. 2 pkt 2 – w przypadku, gdy przyczyni się to do poprawy jakości zamówienia, przy czym zmiana ta nie spowoduje zwiększenia kosztów realizacji zamówienia;
3) W zakresie ust. 2 pkt 1 i 2 w przypadku wystąpienia „siły wyższej”, w szczególności takiej jak katastrofa naturalna, strajk, pożar, eksplozja, wojna, atak terrorystyczny.
4) W zakresie ust. 2 pkt 3- w zakresie określonym w § 10.
4. Wykonawca wnioskujący o zmianę Umowy, przedłoży Zamawiającemu pisemne uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmian do Umowy.
5. W uzasadnionych przypadkach lista osób, o których mowa w § 3 ust. 4 może być zmieniona (w tym powiększona) w trakcie umowy. Zmiana taka nie będzie powodować konieczności zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 i zostanie dokonania poprzez złożenie pisemnego oświadczenia drugiej Stronie.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/pomorskie

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Wykonawca składa ofertę, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 835).
Wykonawca, w dniu podpisania umowy, złoży aktualne na dzień składania oświadczenia, że:
- nie podlega wykluczeniu w zakresie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
Pełna nazwa postępowania brzmi: „Wykonanie okresowych przeglądów, konserwacji i usług serwisowych w zakresie systemów klimatyzacji, wentylacji i kurtyn powietrznych zainstalowanych w budynkach przy ul. Okopowej 19, ul. Okopowej 21/27, ul. Augustyńskiego 1 i ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku”
Dotyczy SEKCJI 4.2.10) niniejszego ogłoszenia:
Zgodnie z rozdziałem VI SWZ: Termin wykonania zamówienia: 10 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jednak niż dłużej niż do dnia 31.12.2023 r. (dotyczy każdej części zamówienia).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.