eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Końskowola › dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w KońskowoliOgłoszenie z dnia 2022-03-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004204461

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pożowska 8

1.5.2.) Miejscowość: Końskowola

1.5.3.) Kod pocztowy: 24-130

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL815 - Puławski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wodr@wodr.konskowola.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wodr.konskowola.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://lodr-konskowola.ezamawiajacy.pl/pn/lodr-konskowola/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


ośrodek doradztwa rolniczego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6cf96bac-9a27-11ec-baa2-b6d934483bfb

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00084245

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-03-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00064919/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 dostawy środków ochrony roślin i nawozów dla LODR w Końskowoli

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00073242/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawy środków ochrony roślin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w załączniku nr 5a do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 24451000-0 - Pestycydy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24452000-7 - Środki owadobójcze

24453000-4 - Środki chwastobójcze

4.5.5.) Wartość części: 81160,40 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawy nawozów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w załączniku nr 5b do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 24440000-0 - Różne nawozy

4.5.5.) Wartość części: 48682,60 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

dostawy środków ochrony roślin i nawozów do budynku Dyrekcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest w załączniku nr 5c do SWZ

4.5.3.) Główny kod CPV: 24451000-0 - Pestycydy

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

24440000-0 - Różne nawozy

24452000-7 - Środki owadobójcze

24453000-4 - Środki chwastobójcze

4.5.5.) Wartość części: 4300,00 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Część 3

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 1 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

nie złożono żadnej oferty

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.