eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gorlice › Dostawy oleju napędowegoOgłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawy oleju napędowego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach

1.3.) Oddział zamawiającego: Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308614

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Węgierska 21

1.5.2.) Miejscowość: Gorlice

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-300

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: morylrafal@szpital.gorlice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpital.gorlice.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawy oleju napędowego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-43d95ddc-a6ba-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00018776/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.4 Paliwo

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-43d95ddc-a6ba-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: - Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która dostępna jest pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

- Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: - Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji”
w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

- Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

- Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

- Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuje, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21, 38-300 Gorlice
- inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu jest IOD adres e-mail rodo@szpital.gorlice.pl
Tel. ( 18) 2026110
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 4/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywne hurtowe dostawy oleju napędowego tj. sprzedaż wraz z transportem przez Wykonawcę bezpośrednio do siedziby Zamawiającego w ilości 60 000 litrów w temperaturze 15º C zwanego dalej olejem napędowym lub paliwem.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134000-7 - Oleje napędowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2023-03-01 do 2024-03-01

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W zakresie:
- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który posiada odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej, jeżeli ich posiadanie jest niezbędne do świadczenia określonych usług w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, co w przypadku wykonawców mających siedzibę na terenie RP oznacza, że posiada koncesję na sprzedaż i obrót paliwami ciekłymi. wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art.. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 2243),

- sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca który wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej w wysokości minimum 500 000 zł.

- zdolności technicznej lub zawodowej tzn. posiada potencjał techniczny do realizacji zamówienia na odpowiednim poziomie jakości.

1. Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże że dysponuje samochodem auto-cysterna wyposażonym w przewoźną instalację pomiarową do wydawania paliwa, posiadającą aktualną legalizację. Cysterna wyposażona jest w urządzenie do wydruku, który musi zawierać datę i godzinę tankowania oraz ilość paliwa. Minimalna pojemność cysterny 5000 litrów. Licznik wskazuje całość zatankowanego paliwa.

2. warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) minimum 2 hurtowych dostaw oleju napędowego o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000.000,00 PLN,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: - Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 8, 9 i 10 SWZ tzw. Oświadczenie Wstępne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i 3a do SWZ).
Oświadczenie Wstępne stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- - W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. koncesję na sprzedaż i obrót paliwami ciekłymi.
2. Opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej w wysokości minimum 500 000 zł.
3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.125 ustawy Pzp Załącznik nr 7
4. Wykaz wykonania minimum 2 dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów , na rzecz których dostawy zostały wykonane lub wykonywane o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000.000,00 PLN wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane,

Pozostałe podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.
- Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: - Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez zamawiającego w pkt. 8, 9 i 10 SWZ tzw. Oświadczenie Wstępne (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 i 3a do SWZ).
Oświadczenie Wstępne stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z Oświadczeniem Wstępnym także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. (załącznik nr 3a).

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1. koncesję na sprzedaż i obrót paliwami ciekłymi.
2. Opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej w wysokości minimum 500 000 zł.
3. Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art.125 ustawy Pzp Załącznik nr 7
4. Wykaz wykonania minimum 2 dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonywania i podmiotów , na rzecz których dostawy zostały wykonane lub wykonywane o wartości łącznej nie mniejszej niż 1 000.000,00 PLN wraz z dowodami określającymi czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami są referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot na rzecz którego dostawy zostały wykonane,

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający żąda przedmiotowych środków dowodowych
Przedmiotowe środki dowodowe o których mowa w niniejszym rozdziale składane są, zgodnie z treścią art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 tekst jednolity) wraz z ofertą:
1. Załącznik nr 2 formularz asortymentowo-cenowy
2. świadectwo jakości oleju napędowego,
3. oświadczenie o dysponowaniu samochodem auto-cysterna wyposażonym w przewoźną instalację pomiarową do wydawania paliwa, posiadającą aktualną legalizację zawierające nr VIN pojazdu lub nr rejestracyjny pojazdu lub zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
4. świadectwo legalizacji pionowej przepływomierza (urządzenia tankującego)
5. oświadczenie Wykonawcy o pochodzeniu oleju napędowego – nazwa producenta.
6. Wydruk ze strony internetowej ceny hurtowej netto producenta za 1000 litrów ( 1 m3) oleju napędowego
7. Indywidualną procedurę Wykonawcy dotyczącą tankowania oleju napędowego z auto-cysterny do zbiornika Zamawiającego.

Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

1. świadectwo jakości oleju napędowego,
2. oświadczenie o dysponowaniu samochodem auto-cysterna wyposażonym w przewoźną instalację pomiarową do wydawania paliwa, posiadającą aktualną legalizację zawierające nr VIN pojazdu lub nr rejestracyjny pojazdu lub zobowiązanie do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia,
3. świadectwo legalizacji pionowej przepływomierza (urządzenia tankującego)
4. oświadczenie Wykonawcy o pochodzeniu oleju napędowego – nazwa producenta.
5. Wydruk ze strony internetowej ceny hurtowej netto producenta za 1000 litrów ( 1 m3) oleju napędowego
6. Indywidualną procedurę Wykonawcy dotyczącą tankowania oleju napędowego z auto-cysterny do zbiornika Zamawiającego.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 3000 zł. Słownie : trzy tysiące złotych

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą.

Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 97 ust.7 ustawy PZP tj.:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 oraz z 2022 r. poz. 807 i 1079).

Jeżeli wadium jest wnoszone w innej formie niż w pieniądzu Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 82 1540 1115 2111 6094 3533 0012 z dopiskiem „wadium w postępowaniu nr 4 / 2023 Dostawy oleju napędowego”. Potwierdzenie wpłaty wadium należy załączyć do oferty.
Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia

Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.

Złożenia wniosku o zwrot wadium powoduje rozwiązanie stosunku prawnego z Wykonawcą wraz z utratą przez niego prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej.

Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie niepieniężnej, wystąpi odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, z przyczyn lezących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu i brak podstaw wykluczenia, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty jako najkorzystniejszej;
2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeśli dotyczy);
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy PZP:
- Pełnomocnikiem może być jeden z wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia (np. pracownik jednego z wykonawców).
- Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych wykonawców jest wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców Oświadczenie Wstępne składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienie brak podstaw do wykluczenia z postępowania powinien wykazać każdy z wykonawców.
- Zgodnie z art. 117 ust. 1 ustawy PZP zamawiający określa szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia określonego w niniejszej SWZ warunków udziału w postępowaniu, mając na uwadze, że jest to uzasadnione charakterem zamówienia i jest proporcjonalne.
a. w odniesieniu do warunków określonych w pkt. 10.1.2. SWZ warunki te musi spełniać jeden z wykonawców działających wspólnie,
b. w odniesieniu do warunków pkt. 10.1.3. SWZ warunki te musi spełniać każdy
z wykonawców wykonawcy oddzielne,
c. w odniesieniu do warunków 10.1.4. SWZ warunki te muszą spełniać wykonawcy łącznie,

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

FORMA UMOWY / ZMIANY UMOWY
- Umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.
- Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- Zamawiający rekomenduje, aby umowa została zawarta w formie pisemnej ale dopuszcza równoważną z formą pisemną tzn. w formie elektronicznej podpisanej podpisem elektronicznym kwalifikowanym.

DOPUSZCZALNE ZMIANY UMOWY KTÓRE ZOSTAŁY PRZEWIDZIANE W DOKUMENTACH ZAMÓWIENIA
- Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm. ) za zgodą obu Stron
i wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z wyjątkiem przypadków umową przewidzianych.
- Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia, niezależnie od wartości tej zmiany, w tym w szczególności zmiany dotyczącej wzajemnych świadczeń stron umowy, w przypadku:
a) zmiany w obowiązujących przepisach prawa mającej wpływ na świadczenie dostaw będących przedmiotem niniejszego postępowania dostosowującej warunki umowy do zmian w przepisach prawa,
b) gdy nowy wykonawca ma zastąpić dotychczasowego wykonawcę w wyniku sukcesji, wstępując w prawa
i obowiązki wykonawcy, w następstwie przejęcia, połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia,
- Wszystkie przypadki, określone w pkt. 33 SWZ, stanowią katalog przewidzianych przez zamawiającego w SWZ zmian umowy, co do których zamawiający oraz wykonawca mogą ustalić warunki dla ich wprowadzenia. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia zgody ani przez zamawiającego ani przez wykonawcę na ich wprowadzenie lub na ustalenie warunków dla ich wprowadzenia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Składanie ofert w niniejszym postępowaniu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem platformy e- Zamówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-17

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.