eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cieszyn › Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych z remontami cząstkowymi nawierzchni dróg powiatowych w 2023 roku z podziałem na części.Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych
z remontami cząstkowymi nawierzchni dróg powiatowych w 2023 roku
z podziałem na części.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Cieszynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072253400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bobrecka 29

1.5.2.) Miejscowość: Cieszyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 43-400

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: wiz@powiat.cieszyn.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.pzdp.cieszyn.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych
z remontami cząstkowymi nawierzchni dróg powiatowych w 2023 roku
z podziałem na części.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-55d0f9b2-a5f6-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083795

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00057053/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Remonty cząstkowe dróg z podziałem na zadania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-55d0f9b2-a5f6-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz oświadczeń będzie odbywała się w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu portalu e-Zamówienia tj. systemu zapewniającego
obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dostęp do portalu możliwy jest za pośrednictwem strony: https://ezamowienia.gov.pl W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: wiz@powiat.cieszyn.pl lub drogą elektroniczną na portalu e-zamówienia
za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-zamówienia pod adresem https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/ Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-
zamówienia.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PZDP.272.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2023r. z podziałem na części:
Część I: Gminy: Dębowiec, Hażlach, Zebrzydowice.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 322 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp („uzupełniających”) w wysokości do 50% zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót budowlanych będzie dotyczył tych samych asortymentów robót jakie są ujęte w zamówieniu podstawowym. Zamówienie może zostać udzielone z uwzględnieniem cen ofertowych obowiązujących w zamówieniu podstawowym oraz z wymaganym zapewnieniem okresu rękojmi i gwarancji takim samym jak zadeklarowane w zamówieniu podstawowym. Zmówienie zostanie udzielone na podstawie uPzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2023r. z podziałem na części:
Część II: Gminy: Chybie, Skoczów, Strumień oraz miasto Skoczów

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 322 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp („uzupełniających”) w wysokości do 50% zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót budowlanych będzie dotyczył tych samych asortymentów robót jakie są ujęte w zamówieniu podstawowym. Zamówienie może zostać udzielone z uwzględnieniem cen ofertowych obowiązujących w zamówieniu podstawowym oraz z wymaganym zapewnieniem okresu rękojmi i gwarancji takim samym jak zadeklarowane w zamówieniu podstawowym. Zmówienie zostanie udzielone na podstawie uPzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w ramach bieżącego utrzymania dróg robót związanych z remontem cząstkowym nawierzchni dróg powiatowych na terenie Powiatu Cieszyńskiego w 2023r. z podziałem na części:
Część III: Gminy: Brenna, Goleszów, Istebna.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 322 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp („uzupełniających”) w wysokości do 50% zamówienia podstawowego. Ewentualny zakres robót budowlanych będzie dotyczył tych samych asortymentów robót jakie są ujęte w zamówieniu podstawowym. Zamówienie może zostać udzielone z uwzględnieniem cen ofertowych obowiązujących w zamówieniu podstawowym oraz z wymaganym zapewnieniem okresu rękojmi i gwarancji takim samym jak zadeklarowane w zamówieniu podstawowym. Zmówienie zostanie udzielone na podstawie uPzp.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 80

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (zgodnie z art. 114 ustawy Pzp) - Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa (zgodnie z art. 115 ustawy Pzp):
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum:
- dla części I - 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- dla części II - 430.000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych),
- dla części III - 430.000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych).
4. Zdolność techniczna lub zawodowa (zgodnie z art. 113 ustawy Pzp):
a) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę polegającą na remoncie cząstkowym nawierzchni dróg publicznych lub dwóch o łącznej wartości brutto:
- dla części I - 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych),
- dla części II - 430.000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych),
- dla części III - 430.000 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy złotych).

b) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą posiadającymi uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w funkcji kierownika robót, w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich uzyskania, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu możliwych do wykonywania czynności.
Wykonawca dysponuje co najmniej:
Kierownik robót - Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń - Doświadczenie jako kierownik budowy w branży drogowej lub kierownik robót drogowych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane – min. 1 rok
UWAGA:
Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania Przedmiotu Umowy przez osobę wskazaną w Ofercie. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osoby na inną posiadającą co najmniej taką samą wiedzę i kwalifikacje oraz wymagane uprawnienia. O planowanej zmianie osoby lub dodatkowych osobach, przy pomocy których Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy, Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego na piśmie przed dopuszczeniem tej osoby do wykonywania prac.

c) Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej następującym sprzętem:
- sprężarka z osprzętem do czyszczenia szczelin powierzchni przeznaczonych do naprawy – 1 szt.
- płyta wibracyjna – zagęszczarka – 1 szt.
- piła mechaniczna do asfaltu – 1 szt.
- remonter – 1 szt.
- termos do transportu MMA – 1 szt.
- walec stalowy 10t – 1 szt.
- walec stalowy 15t – 1 szt.
- skrapiarka samochodowa – 1 szt.
- skrapiarka ręczna – 1 szt.
- szczotka mechaniczna lub zamiatarka – 1 szt.
- frezarka mechaniczna o szer. min. 1,0m – 1 szt.
- rozkładarka gąsienicowa ze stołem roboczym rozsuwanym szer. min. 6,0m, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy – 1 szt.
UWAGA: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na jedną lub dwie części winien zapewnić minimum jeden komplet w/w sprzętu, natomiast składając ofertę na trzy części winien dysponować minimum dwoma kompletami w/w sprzętu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

17.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium przez Wykonawców w wysokości:
- dla części 1 w wysokości 12.000 zł (słownie: dwanaście tysięcy złotych),
- dla części 2 w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych),
- dla części 3 w wysokości 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy § 15.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-22 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza ofertowego” dostępnego na platformie e- Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ . Sposób złożenia oferty opisany został w https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponentedukacyjny/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-22 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.