eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego pn. "Urban Real Lab - URL 9" na potrzeby badań w projekcie "NICE" realizowanym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.Ogłoszenie z dnia 2023-02-07


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego pn. „Urban Real Lab – URL 9”
na potrzeby badań w projekcie "NICE" realizowanym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Politechnika Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001620

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: G. Narutowicza 11/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-233

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: szp.wilis@pg.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pg.edu.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego pn. „Urban Real Lab – URL 9”
na potrzeby badań w projekcie "NICE" realizowanym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ebac83ef-a6b0-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083777

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Projekt pn. Innovative and enhanced nature-based solutions for sustainable urban water cycle NICE, zadanie nr 035035.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Postępowanie oznacz. jest numer. sprawy (numer. referencyjnym) ZP 1/WILiŚ/2023,
CRZP 23/002/R/23. We wszelkiej korespondencji związanej z nin. postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy powinni posługiwać się tym nr sprawy lub nr ogłoszenia. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywać się będzie drogą elektroniczną za pośredn. platformazakupowa.pl, zwanej dalej Platformą, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings lub poczty elektronicznej. Zaleca się, aby komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywała się tylko na Platformie za pośred. formularza „Wyślij wiadomość”. W sytuacjach awaryjnych, np. w przyp. braku działania Platformy, Strony mogą komunikować się ze sobą także za pomocą poczty elektronicznej. Adres e-mail do komunikacji: szp.wilis@pg.edu.pl. Szczegół. informacje o środkach komunikacji elektr. znajdują się w rozdz. XI SWZ.
Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na platformie zakupowej. 2. Zarejestrowanie i
utrzymanie konta na platformie zakupowej oraz korzystanie z platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa za wyjątkiem Internet Explorer, ze względu na zakończenie z dniem 17 sierpnia 2021 r. wspierania tej przeglądarki przez firmę Microsoft. 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6) Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 4. Udział w przedmiotowym postępowaniu wymaga wyposażenia osób składających w imieniu Wykonawcy ofertę oraz wymagane dokumenty i oświadczenia w kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany lub podpis osobisty. 5. Instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert, zmiany lub wycofania oferty oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje. 6. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XI SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L. z 2016 r. nr 119, str. 1; zm.: Dz. U. UE.L. z 2018 r. Nr 127, str. 2), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Gdańska z siedzibą w 80-233 Gdańsk przy ul. G. Narutowicza 11/12;
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnice Gdańskiej jest mgr inż. Paweł Baniel, tel. +48 58 348-66-29, e-mail: iod@pg.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 1/WILiŚ/2023, CRZP 23/002/D/23 pn. Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego pn. „Urban Real Lab – URL 9” na potrzeby badań w projekcie pt. NICE – Innovative and Enhanced Nature-Based Solutions for Sustainable Urban Water Cycle realizowanym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust.1 oraz art. 74 ustawy Pzp;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 4 lat od dnia zakończenia postępowania, a jeżeli okres trwałości projektu, na rzecz którego dokonywany jest zakup będzie dłuższy, to co najmniej do końca okresu trwałości tego projektu;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Dodatkowo, stosownie do art. 19 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający informuje o ograniczeniach, o których mowa w art. art. 19 ust. 2 i 3 oraz art. 75 ustawy Pzp:
1) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dotyczące go dane osobowe, to Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy dodatkowych informacji precyzujących żądanie (np. nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia);
2) w przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z prawa do ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, to Zamawiający będzie uprawniony do przetwarzania tych danych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP 1/WILiŚ/2023, CRZP 23/002/R/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie stanowiska badawczego URL9 w postaci ogrodu deszczowego wraz z projektem nasadzenia oraz na ich podstawie wykonanie stanowiska badawczego i nasadzenie roślin na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej, lokalizacja: przy wjeździe na teren kampusu od ulicy Traugutta przy budynku C Wydziału Chemicznego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zaprojektowany obiekt będzie służył do prowadzenia badań, w ramach projektu NICE obejmujących możliwości zagospodarowania wód opadowych w miejscu ich powstawania oraz usuwania zanieczyszczeń znajdujących się w spływie powierzchniowym. W przyszłości URL 9 będzie także pełnić funkcję edukacyjną.

2. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno-użytkowy (zwany dalej PFU), stanowiący załącznik nr 4 do SWZ, dając Wykonawcom pełną wiedzę o zamówieniu i umożliwiając złożenie kompletnej oferty.
4. Zakres przedmiotu zamówienia
1) opracowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przedmiotu zamówienia (URL 9 w postaci ogrodu deszczowego) tj.: zaprojektowanie stanowiska badawczego wraz z projektem nasadzeń,
2) dokonanie niezbędnych zgłoszeń, jeżeli są wymagane, warunkujących prawidłową realizację robót,
3) uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji administracyjnych, warunkujących prawidłową realizację robót,
4) wykonanie URL 9 jako ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniami roślin zgodnie z zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową,
5) montaż punktów poboru próbek,
6) utrzymanie i pielęgnacja ogrodu w okresie 12 m-cy od daty podpisania przez Strony Protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.
5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w PFU oraz na podstawie projektowanych postanowień umowy, stanowiących załącznik nr 3 do SWZ.
6. Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi w wymiarze 36 miesięcy na roboty budowlane oraz 12 miesięcy na rośliny, liczonej od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

45112712-9 - Roboty w zakresie kształtowania ogrodów

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71248000-8 - Nadzór nad projektem i dokumentacją

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 154 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: 1) Cena oferty (C), 2)Termin wykonania zamówienia (TWZ) a)Termin wykonania dokumentacji projektowej (TWZP) b) Termin wykonania ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniem roślin (TWZOD).
2. Zamawiający dokona zsumowania punktów przyznanych w kryteriach oceny ofert. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma oferta zostanie obliczona wg wzoru:
CLP = C + TWZ gdzie: CLP – całkowita liczba punktów przyznanych ofercie
C – liczba punktów przyznanych w kryterium cena oferty TWZ – liczba punktów przyznanych w kryterium termin wykonania zamówienia. Maksymalnie oferta może uzyskać 100 pkt. 3. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert znajduje się w rozdziale XXV SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia - podkryterium termin wykonania dokumentacji projektowej-

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania zamówienia - podkryterium termin wykonania ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniem roślin i montażem punktów poboru próbek

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 3 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jeden projekt ogrodu deszczowego lub obiektu małej retencji;
b) w okresie ostatnich 5 lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu ogrodu deszczowego lub obiektu małej retencji.
Szczegółowe informacje o warunkach udziału w postępowaniu znajdują się w rozdziale XVI SWZ.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 273 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
1) wykazu usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do SWZ;
Okres wyrażony w latach liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.
Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami wykaz dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych . Jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do ww. przeliczenia zastosowany będzie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.
Szczegółowa informacja o podmiotowych środkach dowodowych znajduje się w rozdziale XVII SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie wymaga złożenia przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, chyba, że Wykonawca wskazał w ofercie, że Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych i wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
2. Opcjonalnie, pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną.
3. Opcjonalnie, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
4. Opcjonalnie, oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie,
z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni Wykonawcy, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SWZ. Obowiązek złożenia oświadczenia odnosi się również do Wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej.
5. Dokument stanowiący potwierdzenie wniesienia wadium
a) w przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu - Zamawiający zaleca, aby kopię polecenia przelewu lub wydruk z przelewu elektronicznego załączyć do oferty;
b) w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż w pieniądzu - dokument elektroniczny potwierdzający wniesienie wadium.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Każdy Wykonawca zobowiązany jest przed upływem terminu składania ofert zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymywać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.
3. Wadium może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019r. poz. 310, 836 i 1572).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr 91 1240 6292 1111 0011 0582 9419, w Banku PEKAO S.A. II O/Gdańsk, z dopiskiem: „Wadium do ZP 1/WILiŚ/2023, CRZP 23/002/R/23.
Wadium wniesione w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający będzie uważał za skuteczne wniesienie wadium tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
5. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez uprawnionego pracownika gwaranta/poręczyciela.
Szczegółowe wymagania dotyczące wadium Zamawiający określił w rozdziale XXIII SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia.
2) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty wspólnej Wykonawców. Wymagania dotyczące pełnomocnictwa Zamawiający określił w rozdz. XIX ust. 3 pkt 8 SWZ.
Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)
b) oddzielnie przez każdego z Wykonawców (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W treści pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich pełnomocnika.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie i wykonanie umowy.
5) W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia jako najkorzystniejszej, przed zawarciem umowy Wykonawcy składający ofertę wspólną będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu kopię
umowy regulującej ich współpracę. 6) Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi wykazać, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego składa oświadczenie, o którym mowa w rozdziale XV ust. 9 SWZ. 7) Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną. 8) W przypadku podpisania oferty przez wszystkich wspólników spółki cywilnej art. 58 ust 2 ustawy Pzp nie będzie miał
zastosowania. 9) sposób składania dokumentów w ofercie wspólnej:
a) wypełniając formularz oferty, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę” w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;
b) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny
z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako Pełnomocnik. c) dokumenty własne składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. d) dokumenty wspólne takie jak np. formularz oferty, formularz rzeczowo-cenowy, wykaz usług, wykaz osób - składa Pełnomocnik Wykonawców w imieniu wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Każda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Umowa może ulec zmianie na zasadach i w każdym przypadku określonym w art. 454 i 455 ustawy Pzp. Zamawiający nadto przewiduje możliwość zmiany Umowy w okolicznościach określonych poniżej.
3. Strony mogą zmienić Umowę w zakresie terminu wykonania Umowy w razie:
1) wstrzymania lub opóźnienia realizacji robót wskutek siły wyższej – o czas, w którym siła wyższa wstrzymała lub opóźniła realizację robót,
2) konieczności wykonania robót/prac dodatkowych lub zamiennych – o czas konieczny na wykonanie tych robót,
3) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, które obiektywnie z przyczyn technologicznych uniemożliwiają lub poważnie utrudniają prowadzenie robót/prac - o czas występowania takich warunków,
4) przestojów spowodowanych wyłącznie przez Zamawiającego lub inne niż Wykonawca osoby lub podmioty, za których działania lub zaniechanie Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności – o czas oczekiwania na czynność Zamawiającego, wskazanych osób lub podmiotów umożliwiającą zakończenie przestoju,
5) wydania odnoszących się do Przedmiotu Umowy decyzji administracyjnych lub wyroków sądowych lub innych władczych rozstrzygnięć uprawnionych organów lub toczących się ponad terminy ustawowe lub pierwotnie zakładane postępowań administracyjnych lub innego rodzaju procedur odnoszących się do Przedmiotu Umowy, w tym z udziałem innych osób i podmiotów niż organu administracji publicznej – o czas wstrzymania lub przedłużenia realizacji Umowy wynikającej z tych okoliczności,
6) przestojów spowodowanych koniecznością usuwania nieumyślnych uszkodzeń lub kolizji nieoznaczonych lub błędnie oznaczonych w dokumentacji zamówienia - odpowiednio o liczbę dni wstrzymania realizacji umowy wynikającej z tych okoliczności.
4. Niezależnie od uprawnień wynikających z ustawy Pzp Strony mogą zmienić Umowę w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy lub zasad płatności tego wynagrodzenia w razie konieczności wykonania robót/prac dodatkowych lub zamiennych, których konieczność wykonania nie dała się przewidzieć przed złożeniem oferty z uwzględnieniem staranności wymaganej od doświadczonego wykonawcy. Ustalenie zakresu i wartości zmiany następuje w Protokole Konieczności zgodnie z postanowieniami Umowy oraz w razie takiej konieczności w Protokole z Negocjacji.
5. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej Strony, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień umowy, w szczególności w zakresie prawa Zamawiającego do złożenia oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia w przypadkach przewidzianych umową, jak również prawa Zamawiającego do ograniczenia zakresu robót (roboty zaniechane).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-23 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy pod adresakupowa.pl/pn/pg_edu/proceedings na stronie dotyczącej przedmiotowego postępowania.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-23 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-24

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Nazwa postępowania: Zaprojektowanie i wykonanie stanowiska badawczego pn. „Urban Real Lab – URL 9” na potrzeby badań w projekcie pt. NICE – Innovative and Enhanced Nature-Based Solutions for Sustainable Urban Water Cycle realizowanym na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej.
2. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, w stosunku, do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.), zwanej dalej ustawą sankcyjną. Zamawiający dokona weryfikacji Wykonawcy pod kątem podstaw wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy sankcyjnej, w szczególności poprzez analizę treści wykazów określonych w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 765/2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji wobec Ukrainy oraz Rozporządzeniu 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających i listy osób i podmiotów określonych w art. 7 ustawy sankcyjnej czy Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Oświadczenie w tym zakresie zawarto w załącznikach nr 2A, 2B i 2C do SWZ.
3, Termin wykonania zamówienia: maksymalnie 22 tygodnie od dnia zawarcia umowy, w tym: wykonania dokumentacji projektowej-maksymalnie 10 tygodni od dnia zawarcia umowy, wykonanie URL 9 jako ogrodu deszczowego wraz z nasadzeniami roślin i montażem punktów poboru próbek – maksymalnie 12 tygodni od dnia podpisania protokołu odbioru dokumentacji projektowej.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.