eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Stargard › Odbiór odpadów komunalnychOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Stargardzki

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684210

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Skarbowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Stargard

1.5.3.) Kod pocztowy: 73-110

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.5.7.) Numer telefonu: +48 91 4804802/803

1.5.8.) Numer faksu: +48 91 4804801

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@powiatstargardzki.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiatstargardzki.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór odpadów komunalnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fc189c53-a602-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00083112

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00042206/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Odbiór odpadów komunalnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zawarte są w par. 13 SWZ. Adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Niezbędne wymagania techniczne, sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie zakupowej, tj.: a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., d) włączona obsługa JavaScript, e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) platformazakupowa.pl działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8, g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. 2. Podpisy kwalifikowane muszą spełniać wymagania opisane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 910/2014 z dnia 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE. 3. W przypadku wykorzystania formatu podpisu XAdES zewnętrzny, Zam. wymaga dołączenia odpowiedniej ilości plików, tj. podpisywanych plików z danymi oraz plików XAdES. 4. Maksymalny rozmiar jednego pliku przesyłanego za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, wycofania oferty wynosi 150 MB, natomiast przy komunikacji wielkość pliku to maksymalnie 500 MB. 5. Rozszerzenia, formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z zapisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.04.2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. 6. Zalecenia Zam.:1) Zam. rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .docx. xls .xlsx .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf, 2) w celu ewentualnej kompresji danych Zam. rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów: a) .zip, b) .7Z. 3) wśród formatów powszechnych a NIE występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp .numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie. 4) Zam. zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB. 5) W przypadku stosowania przez Wyk. Kwalifikowanego podpisu elektronicznego: a) ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zam. zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na rozszerzenie .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES, b) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć podpisem w formacie XadES o typie zewnętrznym. Wyk. powinien pamiętać, aby plik z podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym, c) Zam. rekomenduje wykorzystanie podpisu z kwalifikowanym znacznikiem czasu. 6) Zam. zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. 7) jeśli Wyk. pakuje dokumenty np. w plik o rozszerzeniu .ZIP zaleca się wcześniejsze podpisanie każdego ze skompresowanych plików. 8) Zam. zaleca, aby nie wprowadzać jakichkolwiek zmian w plikach po podpisaniu ich podpisem kwalifikowanym. Może to skutkować naruszeniem integralności plików co równoważne będzie z koniecznością odrzucenia oferty w postępowaniu. 7. Instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl, znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Stargardzki z siedzibą w Stargardzie, ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard, tel. 91 48 04 802/803,
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Starostwie Powiatowym w Stargardzie jest Pana Tadeusz Ler, z którym można skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych pod adresem, e-mail: iod@powiatstargardzki.pl, pod nr tel. 9148 04 802/803 lub pisemnie na adres siedziby wskazany w ppkt 1),
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym pn. „Odbiór odpadów komunalnych”, Nr WZ.272.3.2023.WJ1
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres obowiązywania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres obowiązywania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje, że:
1) skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą – art. 19. ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych, oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników – art. 76 ustawy – Prawo zamówień publicznych,
2) wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - art. 19 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych danych, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia 2016/679 – art. 74 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych
3) w przypadku, korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – art. 75 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZ.272.3.2023.WJ1

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 403022,44 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych: zmieszanych oraz ulegających biodegradacji w postaci resztek żywności, wytwarzanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego, transporcie oraz przekazywaniu ich do dalszego zagospodarowania.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi dla jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego, zlokalizowanych na terenie miasta Stargardu:
1) Starostwa Powiatowego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1,
2) Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Park 3-go Maja 2,
3) Zespołu Szkół Nr 2 z siedzibą w Stargardzie, Os. Zachód B15a,
4) Zespołu Szkół Nr 5 z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Śniadeckiego 4/6,
5) I Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Staszica 2,
6) II Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Mieszka I 4,
7) Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
8) Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Ceglanej 11,
9) Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Wita Stwosza 1a/1b,
10) Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
11) Bursy Szkolnej z siedzibą w Stargardzie, przy Placu Majdanek 7,
12) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Stargardzie, przy Placu Majdanek 7,
13) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1 (miejsce odbioru odpadów – ul. Andersa 14, Stargard)
14) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, przy ulicy Bogusława IV 21.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje cykliczny odbiór zmieszanych odpadów komunalnych i ich transport do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych bądź instalacji zastępczych oraz transport odebranych odpadów gromadzonych selektywnie do zakładu przetwarzania bądź utylizacji odpadów.
3. Wykonawca na czas realizacji zamówienia wyposaży nieodpłatnie nieruchomości jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w kontenery/ pojemniki / worki do gromadzenia odpadów.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 313896,24 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na zmniejszeniu ilości odpadów/ wywozów pojemników w stosunku do przewidywanej ilości określonej w Załączniku nr 1 do SWZ, w zależności od potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Ze względu na specyfikę zamówienia, a mianowicie z powodu niemożności przewidzenia faktycznej ilości odpadów, która zostanie wytworzona w okresie przyszłych 24 m-cy, Zamawiający przewiduje zastosowanie zawężającego prawa opcji, polegającego na zapewnieniu, iż w okresie obowiązywania umowy minimalna ilość odpadów, co do których zostanie wykonana usługa wyniesie nie mniej niż 70 % łącznej ilości odpadów/ wywozów pojemników, stanowiącej podstawę oszacowania wynagrodzenia, co oznacza, że minimalna kwota wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% wartości podanej w formularzu ofertowym. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy zapotrzebowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu na wywóz odpadów ulegnie zmianie (zmniejszeniu), w tym w szczególności z przyczyn od nich niezależnych. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w Załączniku Nr 1 do SWZ i wypłatę wynagrodzenia na tą wielkość.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług do tych udzielonych w zamówieniu podstawowym i będzie zgodne z jego przedmiotem. Zamówienie zostanie udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia usług podobnych do tych, objętych przedmiotem zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel. Zakres zamówienia, będzie polegać na odbiorze odpadów komunalnych gromadzonych przez jednostki organizacyjne biorące udział w niniejszym postępowaniu, transporcie oraz przekazywaniu ich do dalszego zagospodarowania:
I część zamówienia:
Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od jednostek organizacyjnych - szacunkowa ilość: do 280 m³.
Odbiór odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w postaci resztek żywności od jednostek organizacyjnych - szacunkowa ilość: do 13 odbiorów.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie w sprawie odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, gromadzonych selektywnie:
a) papieru, tektury, czasopism, gazet, itp. w tym opakowań i papieru zniszczonego w niszczarce,
b) tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych,
c) szkła,
d) ulegających biodegradacji, tj. odpadów zielonych (liście, trawy, itp.), wytwarzanych przez jednostki organizacyjne Powiatu Stargardzkiego, transporcie oraz przekazywaniu ich do dalszego zagospodarowania.
Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi dla jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego, zlokalizowanych na terenie miasta Stargardu:
1) Starostwa Powiatowego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1,
2) Zespołu Szkół Nr 1 z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Park 3-go Maja 2,
3) Zespołu Szkół Nr 2 z siedzibą w Stargardzie, Os. Zachód B15a,
4) Zespołu Szkół Nr 5 z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Śniadeckiego 4/6,
5) I Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Staszica 2,
6) II Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Mieszka I 4,
7) Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
8) Zespołu Szkół Budowlano – Technicznych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Ceglanej 11,
9) Zespołu Szkół Specjalnych z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Wita Stwosza 1a/1b,
10) Powiatowego Urzędu Pracy z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy I Brygady 35,
11) Bursy Szkolnej z siedzibą w Stargardzie, przy Placu Majdanek 7,
12) Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej z siedzibą w Stargardzie, przy Placu Majdanek 7,
13) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Stargardzie, przy ulicy Skarbowej 1 (miejsce odbioru odpadów – ul. Andersa 14, Stargard)
14) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie, przy ulicy Bogusława IV 21.
2. Wykonawca na czas realizacji zamówienia wyposaży nieodpłatnie nieruchomości jednostek organizacyjnych Powiatu Stargardzkiego w pojemniki / worki do gromadzenia odpadów.
Szczegółowy zakres zamówienia zawarty jest w SWZ.

4.2.5.) Wartość części: 89126,20 PLN

4.2.6.) Główny kod CPV: 90500000-2 - Usługi związane z odpadami

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji określonego w art. 441 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polegającego na zmniejszeniu ilości odpadów/ wywozów pojemników w stosunku do przewidywanej ilości określonej w Załączniku nr 1 do SWZ, w zależności od potrzeb jednostek organizacyjnych Powiatu.
2. Ze względu na specyfikę zamówienia, a mianowicie z powodu niemożności przewidzenia faktycznej ilości odpadów, która zostanie wytworzona w okresie przyszłych 24 m-cy, Zamawiający przewiduje zastosowanie zawężającego prawa opcji, polegającego na zapewnieniu, iż w okresie obowiązywania umowy minimalna ilość odpadów, co do których zostanie wykonana usługa wyniesie nie mniej niż 70 % łącznej ilości odpadów/ wywozów pojemników, stanowiącej podstawę oszacowania wynagrodzenia, co oznacza, że minimalna kwota wynagrodzenia z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie 70% wartości podanej w formularzu ofertowym. Skorzystanie z prawa opcji nastąpi w przypadku gdy w trakcie realizacji umowy zapotrzebowanie poszczególnych jednostek organizacyjnych Powiatu na wywóz odpadów ulegnie zmianie (zmniejszeniu), w tym w szczególności z przyczyn od nich niezależnych. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację usługi w wielkościach podanych w Załączniku Nr 1 do SWZ i wypłatę wynagrodzenia na tą wielkość.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Tak

4.2.14.) Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane Zamówienie polegać będzie na powtórzeniu podobnych usług do tych udzielonych w zamówieniu podstawowym i będzie zgodne z jego przedmiotem. Zamówienie zostanie udzielone w przypadku, gdy zaistnieje uzasadniona potrzeba powtórzenia usług podobnych do tych, objętych przedmiotem zamówienia oraz zapewnione zostaną środki finansowe na ten cel. Zakres zamówienia, polegać będzie na odbiorze odpadów komunalnych gromadzonych przez jednostki organizacyjne biorące udział w niniejszym postępowaniu, transporcie oraz przekazywaniu ich do dalszego zagospodarowania:
II część zamówienia:
Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie od jednostek organizacyjnych - szacunkowa ilość:
1) tworzywa sztuczne – do 22 odbiorów,
2) papier – do 35 odbiorów,
3) odpady ulegające biodegradacji (zielone) - do 233 worków.

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie n/w kryteriów oceny ofert.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Czas reakcji na zgłoszenie w sprawie odbioru odpadów

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin rozpatrzenia reklamacji

4.3.6.) Waga: 20,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów;
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Opis sposobu dokonywania oceny warunków/ minimalne poziomy zdolności:
1) za spełnienie warunku posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, Zamawiający uzna posiadanie przez Wykonawcę uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie odbierania i transportu odpadów.
• W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, warunek niniejszy zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
2) za spełnienie warunku dysponowania odpowiednimi zdolnościami technicznymi lub zawodowymi Zamawiający uzna:
a) wykazanie przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie:
aa) dla I części zamówienia: wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę podobną do przedmiotu zamówienia. Za usługę podobną Zamawiający uzna wykonanie lub wykonywanie usługi polegającej na świadczeniu w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy na rzecz jednego Zleceniodawcy usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych zmieszanych, transporcie i przekazywaniu ich do dalszego zagospodarowania,
ab) dla II części zamówienia: wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę podobną do przedmiotu zamówienia. Za usługę podobną Zamawiający uzna wykonanie lub wykonywanie usługi polegającej na świadczeniu w sposób ciągły, przez okres co najmniej 12 miesięcy na rzecz jednego Zleceniodawcy usługi polegającej na odbiorze odpadów komunalnych gromadzonych selektywnie, transporcie i przekazywaniu ich do dalszego zagospodarowania.
Zamawiający wymaga załączenia dowodów, że usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
• W przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia przez Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający żąda, aby powyższy warunek zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie) spełniał co najmniej jeden z członków konsorcjum. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych spośród Wykonawców, którzy wykonywać będą usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
b) dysponowanie przez Wykonawcę wyposażeniem umożliwiającym odbieranie odpadów, w ilości co najmniej:
ba) dla I części zamówienia:
• dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
• jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej,
• jednego pojazdu przystosowanego do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (odpadów ulegających biodegradacji w postaci resztek żywności),
bb) dla II części zamówienia:
• jednego pojazdu przystosowanego do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
bc) w przypadku składania oferty na I i II część zamówienia:
• dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
• dwóch pojazdów przystosowanych do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,
• jednego pojazdu do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej.
Wszystkie pojazdy będące w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale
i czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, dopuszczone do ruchu, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, należy złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe: 1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. 2. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesięcy przed ich złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą lub jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być wystawione nie wcześniej niż trzy miesiące przed ich złożeniem. 4. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. 5. Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 1, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących posiadania wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, należy złożyć dokumenty:
1) potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Stargard, o którym mowa w art. 9b i następnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
b) zezwolenie na transport odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia bądź potwierdzenie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 252 ustawy o odpadach.
Na podstawie art. 233 ust. 1 ustawy o odpadach, zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpi w terminie wcześniejszym.
Do czasu utworzenia rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1, transportujący odpady są obowiązani do uzyskania zezwolenia na transport odpadów lub wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 33 ust. 5 ustawy, o której mowa w art. 252 na podstawie przepisów dotychczasowych.
2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu dotyczących zdolności technicznych lub zawodowych, należy złożyć następujące podmiotowe środki dowodowe:
1) wykaz usług (tj. opisanych w § 8 pkt 2 ppkt 2 lit a SWZ),wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów określających, że te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) wykaz wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia (opisanych w § 8 pkt 2 ppkt 2 lit. b) SWZ) wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami, tj. wykaz posiadanego wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komunalnych (pojazdów).
Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Oferta składana przez dwóch lub więcej Wykonawców występujących wspólnie (oferta wspólna) powinna spełniać wymagania opisane w niniejszym punkcie SWZ.
3. Do oferty wspólnej należy załączyć pełnomocnictwo dla podmiotu uprawnionego do występowania w postępowaniu w imieniu Wykonawców.
4. Przed zawarciem umowy o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy występujący wspólnie winni przedłożyć Zamawiającemu umowę (kopię) regulującą współpracę Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą, co najmniej:
1) zobowiązanie do realizacji wspólnego przedsięwzięcia gospodarczego obejmującego swoim zakresem przedmiot zamówienia,
2) sposób reprezentacji wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną, w tym wskazanie osób uprawnionych do podpisania umowy oraz do bezpośredniego kontaktowania się i współdziałania z Zamawiającym,
3) czas obowiązywania tej umowy, który nie może być krótszy, niż termin obejmujący realizację zamówienia.
5. Oferta wspólna powinna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
6. Wymagane dokumenty składane wraz z ofertą:
1) każdy z Wykonawców występujących wspólnie winien złożyć dokumenty określone w Rozdziale II § 10 pkt 2 ppkt 1,
2) określone w Rozdziale II § 10 pkt 1, pkt 2 ppkt 2 – 6 – dokumenty, należy złożyć wspólnie.
7. Wymagane dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy:
1) określone w Rozdziale II § 11 pkt 1 ppkt 1 – dokumenty składa co najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie, który posiada wymagane uprawnienia i zrealizuje usługi,
2) określone w Rozdziale II § 11 pkt 1 ppkt 2 lit. a i b – dokumenty, należy złożyć wspólnie,
3) każdy z Wykonawców występujących wspólnie winien złożyć dokumenty określone w Rozdziale II § 11 pkt 1 ppkt 3.
8. Wykonawcy działający wspólnie - pełnomocnictwa:
1) Do niniejszego pełnomocnictwa stosuje się w szczególności przepisy Rozdziału 2 Działu VI Tytułu IV Księgi I ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
2) Pełnomocnikiem może być jeden z Wykonawców działających wspólnie lub osoba trzecia.
3) Jeżeli pełnomocnikiem pozostałych Wykonawców jest Wykonawca będący osobą prawną to może on działać zgodnie z ujawnionymi w dokumentach rejestrowych zasadami reprezentacji.
9. W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający może żądać od Wykonawcy odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru.
10. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
11. Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa powyżej, Zamawiający może żądać od Wykonawcy pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.
12. Przepis pkt 11 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Postanowienia zawartej umowy nie mogą być zmieniane w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wskazanych w art. 455 ust. 1 pkt 2-4 oraz ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy, w przypadku:
1) zmiany formy organizacyjnej lub przekształcenia podmiotu (stron umowy),
2) Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia ilości odpadów wytworzonych przez poszczególne jednostki organizacyjne, wskazanej w załączniku nr 1 do umowy, z tym zastrzeżeniem, że zmiana ta nie wpłynie na zwiększenie łącznej ilości odpadów, o której mowa w §2 ust. 1 i ust. 2 umowy generalnej. Zmiana będzie dokonywana poprzez zmianę załączników nr 1 do umów szczegółowych, bez konieczności renegocjowania warunków Umowy,
3) zaprzestania na wniosek Zamawiającego świadczenia usługi dla poszczególnych punktów odbioru ujętych w Załączniku nr 1, na warunkach określonych w umowie, co nie stanowi rozwiązania całej Umowy. Sytuacja taka może nastąpić, m.in. np. w przypadku zbycia lub oddania nieruchomości we władanie zależne,
4) w przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w Załączniku nr 1, skutkujących koniecznością zwiększenia liczby pojemników ujętych w wykazie, bądź zamiany pojemników na większe (objętych przedmiotem zamówienia), Wykonawca zobowiązany będzie do wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki, bądź dostarczenia większych, wymaganych pojemników,
5) w przypadku zmian w wykazie, o którym mowa w Załączniku nr 1, skutkujących koniecznością zmniejszenia liczby pojemników ujętych w wykazie, bądź zamiany pojemników na mniejsze (objętych przedmiotem zamówienia), Wykonawca zobowiązany będzie do odebrania pojemnika / pojemników z nieruchomości, bądź dostarczenia mniejszych pojemników,
6) zmiany lokalizacji punktu odbioru odpadów, obejmującej teren miasta Stargardu. Zmiana ta nastąpi w przypadku, gdy dana jednostka organizacyjna Powiatu Stargardzkiego zmieni adres siedziby. Wykonawca w takim przypadku zobowiązany będzie do przewozu pojemnika na odpady na teren nowej siedziby.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w sytuacji, gdy w trakcie realizacji umowy zajdą następujące zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. z 2020, poz. 1342 t. j.),
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia.
Zasady zmiany wynagrodzenia opisane zostały w postanowieniach umownych.
4. Na podstawie art. 439 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów związanych z realizacją zamówienia. Zmiana może zostać wprowadzona najwcześniej po upływie 12 miesięcy od dnia obowiązywania umowy. Zasady zmiany wynagrodzenia opisane zostały w postanowieniach umownych. W sytuacji, gdy jest bezspornym, że powyższe zmiany mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, następuje zmiana postanowień umowy dotyczących wynagrodzenia Wykonawcy.
5. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych.
6. Zmiany umowy w formie aneksu nie wymagają zmiany przepisów i dokumentów, na które powołuje się Umowa, o ile zapisy Umowy nie pozostają w sprzeczności z tymi przepisami i dokumentami.
Szczegółowe informacje zawarte są w SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/powiatstargardzki

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Oświadczenia i dokumenty składane wraz z Ofertą (Wykonawca składa ofertę na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SWZ, w tym formularzu cenowym – załącznik nr. 2.1 – I część zamówienia oraz załącznik 2.2 – II część zamówienia):
1) aktualne na dzień składania ofert Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3 oraz jeżeli dotyczy załącznik nr 3.1 do SWZ.
Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
2) wykaz części zamówienia, jakie będą powierzone Podwykonawcom – załącznik nr 6 do SWZ – jeżeli dotyczy,
3) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby lub inny podmiotowy środek dowodowy, zgodnie z §12 pkt 2 ppkt 1 SWZ – jeżeli dotyczy,
4) oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 ustawy – załącznik nr 7 do SWZ- jeżeli dotyczy,
5) upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji Wykonawcy, w przypadku, gdy ofertę podpisują osoby inne niż wymienione w wypisie z właściwego rejestru bądź innym dokumencie dopuszczającym Wykonawcę do obrotu prawnego,
6) pełnomocnictwo dla podmiotu występującego w postępowaniu w imieniu grupy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

2. Łączna wartość szacunkowa zamówienia wynosi 403 022,44 zł netto, w tym:
1) wartość szacunkowa przedmiotowego zamówienia podstawowego – 366 384,04 zł netto, w tym:
a) wartość szacunkowa I części zamówienia – 285 360,22 zł netto,
b) wartość szacunkowa II części zamówienia – 81 023,82 zł netto,
2) wartość szacunkowa zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych wynosi 36 638,40 zł netto (I część zamówienia – 28 536,02 zł netto, II część zamówienia – 8 102,38 zł netto).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.