eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w ZawierciuOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych dla Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Zawierciański

1.2.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Zawierciu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 27625525200000

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Sienkiewicza 34

1.4.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: 32/4507100

1.4.8.) Numer faksu: 32/6721971

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sod@zawiercie.powiat.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zawiercie.powiat.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082994

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00066994

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do realizacji zadań ustawowych Starosty Powiatowego w Zawierciu związanych z rejestracją pojazdów oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.
Dostarczane tablice rejestracyjne muszą być zgodne ze wzorem i wymaganiami określonymi w przepisach obowiązujących w dniu ich dostawy do siedziby Zamawiającego, w szczególności określonymi w:
- ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz w innych aktach prawnych mających odniesienie do przedmiotu niniejszej umowy.
Tablice rejestracyjne będą dostarczane do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu przy ul. Włodowskiej 21.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) tablice samochodowe: 12 000 szt.
2) tablice motocyklowe: 500 szt.
3) tablice motorowerowe: 100 szt.
4) tablice samochodowe (zielone tło): 40 szt.
5) tablice motocyklowe (zielone tło): 2 szt.
6) tablice motorowerowe (zielone tło): 10 szt.
7) tablice zabytkowe: 30 szt.
8) tablice indywidualne: 30 szt.
9) wtórniki tablic: 500 szt.
10) tablice profesjonalne: 6 szt.
11) tablice tymczasowe samochodowe: 300 szt.
12) tablice tymczasowe motocyklowe: 10 szt.
13) tablice tymczasowe motorowerowe: 10 szt.
14) tablice samochodowe zmniejszone: 30 szt.
Ilości tablic rejestracyjnych wskazane przez Zamawiającego w Rozdz. IV pkt 3 SWZ oraz formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 3 do SWZ) są ilościami przewidywanymi, które zostały przyjęte w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia zamówienia maksymalnie o 25 % jego zakresu.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Ilości i rodzaje tablic każdorazowo zostaną Wykonawcy podane w składanym przez Zamawiającego zamówieniu.
W ramach należnego wynagrodzenia, Wykonawca będzie miał obowiązek odbioru oraz utylizacji wycofanych lub zużytych tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości na dostarczone tablice rejestracyjne na okres 24 miesięcy.
Zamawiający wymaga przestrzegania przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Do wykonywania przedmiotowego zamówienia Wykonawca będzie miał obowiązek zapewnienia udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie użytkowanych pojazdów w udziale określonym w art. 68 ust. 3 tejże ustawy.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do realizacji zadań ustawowych Starosty Powiatowego w Zawierciu związanych z rejestracją pojazdów oraz odbiór i utylizacja tablic rejestracyjnych wycofanych z użytku.
Dostarczane tablice rejestracyjne muszą być zgodne ze wzorem i wymaganiami określonymi w przepisach obowiązujących w dniu ich dostawy do siedziby Zamawiającego, w szczególności określonymi w:
- ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym,
- Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2019r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji profesjonalnych tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz trybu legalizacji profesjonalnych tablic rejestracyjnych,
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 maja 2012r. w sprawie warunków produkcji i sposobu dystrybucji tablic rejestracyjnych i znaków legalizacyjnych oraz w innych aktach prawnych mających odniesienie do przedmiotu niniejszej umowy.
Tablice rejestracyjne będą dostarczane do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu przy ul. Włodowskiej 21.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
1) tablice samochodowe: 12 000 szt.
2) tablice motocyklowe: 500 szt.
3) tablice motorowerowe: 100 szt.
4) tablice samochodowe (zielone tło): 40 szt.
5) tablice motocyklowe (zielone tło): 2 szt.
6) tablice motorowerowe (zielone tło): 10 szt.
7) tablice zabytkowe: 30 szt.
8) tablice indywidualne: 30 szt.
9) wtórniki tablic: 500 szt.
10) tablice profesjonalne: 6 szt.
11) tablice tymczasowe samochodowe: 300 szt.
12) tablice tymczasowe motocyklowe: 10 szt.
13) tablice tymczasowe motorowerowe: 10 szt.
14) tablice samochodowe zmniejszone: 30 szt.
Ilości tablic rejestracyjnych wskazane przez Zamawiającego w Rozdz. IV pkt 3 SWZ oraz formularzu asortymentowo-cenowym (załącznik nr 3 do SWZ) są ilościami przewidywanymi, które zostały przyjęte w celu porównania ofert i wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do możliwości ograniczenia zamówienia maksymalnie o 25 % jego zakresu.
Przedmiot zamówienia będzie realizowany sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. Ilości i rodzaje tablic każdorazowo zostaną Wykonawcy podane w składanym przez Zamawiającego zamówieniu.
W ramach należnego wynagrodzenia, Wykonawca będzie miał obowiązek odbioru oraz utylizacji wycofanych lub zużytych tablic rejestracyjnych w sposób uniemożliwiający ich powtórne wykorzystanie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i trwałości na dostarczone tablice rejestracyjne na okres 24 miesięcy.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-07 09:00

Po zmianie:
2023-02-09 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-07 09:05

Po zmianie:
2023-02-09 09:05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.