eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oświęcim › "Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem"Ogłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
„Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT OŚWIĘCIMSKI - STAROSTWO POWIATOWE W OŚWIĘCIMIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181652

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. St. Wyspiańskiego 10

1.5.2.) Miejscowość: Oświęcim

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-602

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 33 844 96 00

1.5.8.) Numer faksu: +48 33 844 96 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.powiat.oswiecim.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-36e6fc30-a2d3-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082755

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00001037/17/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Zakup sprzętu komputerowego, serwerowego, informatycznego oraz oprogramowania

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-36e6fc30-a2d3-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z działem VI SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z działem XXIV SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zgodnie z działem XXIV SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: SZP.272.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest (odpowiednio dla danej części: 1-2) dostawa sprzętu
i oprogramowania opisanego w szczegółowej specyfikacji technicznej (zwanej dalej SST i stanowiącej załączniki nr 3 i nr 4 do SWZ) oraz rozładunek i wniesienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce tj. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim). Sprzęt i oprogramowanie przeznaczone jest dla placówek oświatowych Powiatu Oświęcimskiego tj. dla:
Część 1:
• Powiatowego Zespołu Nr 1 Szkół Ogólnokształcących im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu,
• Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu,
• Powiatowego Zespołu Nr 9 Szkół im. Marii Dąbrowskiej w Kętach,
• Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach,
• I Liceum Ogólnokształcącego im. St. Wyspiańskiego w Kętach,
2. Realizacja zamówienia przez Wykonawcę obejmuje również dostarczenie wraz transportem przedmiotu zamówienia:
• nośników instalacyjnych oprogramowania (jeżeli dotyczy),
• instrukcji obsługi w języku polskim/angielskim oraz dokumentacji oprogramowania w języku polskim/angielskim lub innej równoważnej publikacji w języku polskim/angielskim,
• indywidualnych kart gwarancyjnych dla urządzeń (jeżeli producent wymaga tego do uznania gwarancji).
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie zamawiającego (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o terminie dostawy na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. W sytuacji, gdy termin ten nie będzie dogodny dla Zamawiającego wskaże on inny termin, nie później niż 2 dni robocze po terminie wskazanym przez Wykonawcę.
4. Zaoferowany sprzęt/oprogramowanie musi odpowiednio:
• być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, komplety i nieużywany przed dniem dostarczenia,
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy,
• być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, kompletne, nieużywane i nigdy nie aktywowane ani nie integrowane z żadnym kontem, którego właścicielem nie jest Zamawiający, objęte licencjami czasowo nieograniczonymi uprawniającymi Zamawiającego do korzystania z oprogramowania zgodnie z celem umowy,
• pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich,
• posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym być opatrzony w/w stosownymi certyfikatami. W przypadku braku oznakowania sprzętu certyfikatami, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dostarczenia stosownych certyfikatów.
Warunki realizacji zamówienia określają odpowiednio: szczegółowe specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiące załączniki do SWZ.
Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę (Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób) oraz mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów Zamawiający, zgodnie z art. 99 Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania produktów zawarte m.in. w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Tak więc posługiwanie się nazwami produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego produktu, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

30213000-5 - Komputery osobiste

30237450-8 - Tablety graficzne

30231320-6 - Monitory dotykowe

32322000-6 - Urządzenia multimedialne

32351200-0 - Ekrany

32342412-3 - Głośniki

32324600-6 - Telewizory cyfrowe

32421000-0 - Okablowanie sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z działem XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest (odpowiednio dla danej części: 1-2) dostawa sprzętu
i oprogramowania opisanego w szczegółowej specyfikacji technicznej (zwanej dalej SST i stanowiącej załączniki nr 3 i nr 4 do SWZ) oraz rozładunek i wniesienie we wskazane przez Zamawiającego miejsce tj. Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, ul. Wyspiańskiego 10, 32-602 Oświęcim). Sprzęt i oprogramowanie przeznaczone jest dla placówek oświatowych Powiatu Oświęcimskiego tj. dla:
Część 2:
• Powiatowego Zespołu Nr 2 Szkół Ogólnokształcących, Mistrzostwa Sportowego i Technicznych im. Ignacego Łukasiewicza w Oświęcimiu,
• Powiatowego Centrum Kształcenia Technicznego i Branżowego w Oświęcimiu,
• Powiatowego Zespołu Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Komisji Edukacji Narodowej
w Oświęcimiu,
• Powiatowego Zespołu Nr 6 Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. prof. Kazimierza Bielenina
w Brzeszczach,
• Powiatowego Zespołu Nr 10 Szkół Mechaniczno- Elektrycznych im. Mikołaja Kopernika w Kętach,
• Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Zofii Posmysz w Oświęcimiu.
2. Realizacja zamówienia przez Wykonawcę obejmuje również dostarczenie wraz transportem przedmiotu zamówienia:
• nośników instalacyjnych oprogramowania (jeżeli dotyczy),
• instrukcji obsługi w języku polskim/angielskim oraz dokumentacji oprogramowania w języku polskim/angielskim lub innej równoważnej publikacji w języku polskim/angielskim,
• indywidualnych kart gwarancyjnych dla urządzeń (jeżeli producent wymaga tego do uznania gwarancji).
3. Obowiązkiem Wykonawcy jest poinformowanie zamawiającego (pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o terminie dostawy na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym terminem dostawy. W sytuacji, gdy termin ten nie będzie dogodny dla Zamawiającego wskaże on inny termin, nie później niż 2 dni robocze po terminie wskazanym przez Wykonawcę.
4. Zaoferowany sprzęt/oprogramowanie musi odpowiednio:
• być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, komplety i nieużywany przed dniem dostarczenia,
z wyłączeniem używania niezbędnego dla przeprowadzenia testu ich poprawnej pracy,
• być fabrycznie nowe, nieuszkodzone, kompletne, nieużywane i nigdy nie aktywowane ani nie integrowane z żadnym kontem, którego właścicielem nie jest Zamawiający, objęte licencjami czasowo nieograniczonymi uprawniającymi Zamawiającego do korzystania z oprogramowania zgodnie z celem umowy,
• pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucji producenta przeznaczonego na teren Unii Europejskiej, a korzystanie przez Zamawiającego z dostarczonego produktu nie może stanowić naruszenia majątkowych praw autorskich osób trzecich,
• posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym być opatrzony w/w stosownymi certyfikatami. W przypadku braku oznakowania sprzętu certyfikatami, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy dostarczenia stosownych certyfikatów.
Warunki realizacji zamówienia określają odpowiednio: szczegółowe specyfikacje techniczne przedmiotu zamówienia oraz projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy, stanowiące załączniki do SWZ.
Jeżeli dokumenty zamówienia wskazywałyby znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego Wykonawcę (Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco precyzyjny i zrozumiały sposób) oraz mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów Zamawiający, zgodnie z art. 99 Pzp, dopuszcza składanie produktów równoważnych. Wszelkie produkty pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać oferowane produkty, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dotyczący minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania produktów zawarte m.in. w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, na stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania.
Tak więc posługiwanie się nazwami produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający wskazując oznaczenie konkretnego produktu, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne
o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 30200000-1 - Urządzenia komputerowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

30213100-6 - Komputery przenośne

32413100-2 - Rutery sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 40 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z działem XIII SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (art. 58 ust. 1 Pzp).
2. W przypadku o którym mowa powyżej, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego oraz załączają do oferty odpowiednie pełnomocnictwo.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wg załącznika nr 5 do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Realizacja zamówienia dofinansowana jest ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata
2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje:
Część 1
Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.6 Cyfryzacja szkół prowadzących kształcenie ogólne. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Małopolska Tarcza Antykryzysowa – Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych Grant 1. Montaż finansowy zadania grantowego: udział środków finansowych z UE – 85%, udział środków finansowych z BP - 15 %.
Część 2
Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Podziałanie 10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów, małopolska chmura edukacyjna – komponent dotyczący przedmiotów zawodowych. Zamówienie realizowane w ramach projektu: Modernizacja kształcenia zawodowego
w Małopolsce II w komponencie dotyczącym Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarach zawodowych. Udział środków finansowych pochodzących z UE – 85%, udział środków finansowych
z BP- 5%, udział środków finansowych z JST- 10 %.
Okres realizacji zamówienia: do 40 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy (dla każdej z części zamówienia).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.