eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, TESTÓW KASETKOWYCH I LATEKSOWYCH ORAZ ZAMKNIĘTY SYSTEM DO POBIERANIA KRWI W TECHNICE PRÓŻNIOWEJ W PODZIALE NA ZADANIAOgłoszenie z dnia 2021-06-14


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082503 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
˜DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, TESTÓW KASETKOWYCH I LATEKSOWYCH ORAZ ZAMKNIĘTY SYSTEM DO POBIERANIA KRWI W TECHNICE PRÓŻNIOWEJ W PODZIALE NA ZADANIA

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - WAWER

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 013076183

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜ul. Józefa Strusia 4/8

1.5.2.) Miejscowość: ˜Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜04-564

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: ˜225900931

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜julita.skonieczna@zoz-wawer.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜zoz-wawer.waw.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜DOSTAWA ODCZYNNIKÓW BIOCHEMICZNYCH WRAZ Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORA, TESTÓW KASETKOWYCH I LATEKSOWYCH ORAZ ZAMKNIĘTY SYSTEM DO POBIERANIA KRWI W TECHNICE PRÓŻNIOWEJ W PODZIALE NA ZADANIA

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-c4c46cb5-cceb-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082503

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00003384/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora biochemicznego

1.2.4 Dostawa systemu próżniowego wraz z dzierżawą czytnika do OB, testów lateksowych, kasetkowych i drobnego sprzętu laboratoryjnego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

˜https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜1 Postępowanie prowadzone jest na elektronicznej Platformie Zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer (zwaną dalej jako Platforma Zakupowa, Platforma lub System) i pod nazwą niniejszego postępowania. 2 Na stronie Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl, w stopce znajdują się odnośniki do regulaminu Platformy Zakupowej, instrukcji dla Wykonawców oraz – kontakt do Centrum Wsparcia Klienta, gdzie Wykonawca może uzyskać pomoc techniczną. 3 Wykonawca, przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, bezpłatnie rejestruje się lub loguje, a w przypadku posiadania konta na Platformie Zakupowej, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie oraz uznaje go za wiążący. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiadanie konta na Platformie jest dobrowolne, a złożenie oferty w przetargu jest możliwe bez posiadania konta.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜W sytuacjach awaryjnych, np. w przypadku braku działania Platformy Zakupowej, Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający informuje, że nie będzie komunikował się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty, oświadczenia, podmiotowe środki dowodowe oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwo, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320). Szczegółowe informacje zawarto w Rozdziale 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ˜Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanym dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:1 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Wawer.2 Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych sprawuje inspektor ochrony danych osobowych. Adres: ul. J. Strusia 4/8, 04-564 Warszawa, e-mail: iodo@zoz-wawer.waw.pl. 3 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na: „Dostawa odczynników biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora, testów kasetkowych i lateksowych oraz zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej w podziale na zadania” – sprawa nr SZPZLO/Z-27/2021.4 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18, 19 oraz art. 74-76 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwana dalej „ustawa Pzp”.5 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 i ust. 4 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.6 Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.7 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): ˜1. Posiada Pani/Pan:1 na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,2 na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ,3 na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ,4 prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.2 Przysługuje pani/Panu:1 w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,2 prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO,3 na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b, c i f RODO.3 Na mocy art. 19 ust. 3 ustawy Pzp, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku, gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 RODO, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Zamawiający nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO.4 Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia.5 Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z umową.6 Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ˜SZPZLO/Z-27/2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do wykonywania oznaczeń biochemicznych wraz z dzierżawą analizatora do ich wykonywania

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

38434000-6 - Analizatory

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ˜Porównaniu będzie podlegała suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Własności techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

˜Porównaniu będzie podlegała suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Dostawa testów kasetkowych i lateksowych

4.2.6.) Główny kod CPV: 33696500-0 - Odczynniki laboratoryjne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ˜Porównaniu będzie podlegała suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach.Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

˜Porównaniu będzie podlegała suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach.Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów.Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Zamknięty system do pobierania krwi w technice próżniowej wraz z akcesoriami pomocniczym

4.2.6.) Główny kod CPV: 33141300-3 - Urządzenia do nakłuwania żył, pobierania krwi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ˜Porównaniu będzie podlegała suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Własności techniczne

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:

˜Porównaniu będzie podlegała suma punktów uzyskanych we wszystkich kryteriach. Maksymalnie można uzyskać 100 punktów. W celu obliczenia punktów wyniki poszczególnych działań matematycznych będą zaokrąglane do dwóch miejsc po przecinku lub z większą dokładnością, jeśli przy zastosowaniu wymienionego zaokrąglenia nie występuje różnica w ilości przyznanych punktów. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ i uzyskała najwyższą ilość punktów w oparciu o podane kryteria wyboru.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ˜1 Oświadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ),2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,3 Zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności,4 Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

˜Do oferty winny być dołączone wszystkie oświadczenia i dokumenty wskazane w niniejszej SWZ, w szczególności:Zestawienie parametrów granicznych dla zadania nr 1 – załącznik 1.1Zestawienie parametrów granicznych dla zadania nr 3 – załącznik 1.3 załączniki do Formularza oferty składane wraz z ofertą i niepodlegające uzupełnieniu. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że ich treść, a także opis kolumn i wierszy odpowiadać będzie formularzom, określonym przez Zamawiającego w załącznikach do SWZ. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Platformy Zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zoz_wawer pod nazwą niniejszego postępowania, za pomocą Formularza składania oferty lub wniosku. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności, tj. podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

˜Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 4865,00 zł,w tym dla:zadania nr 1 - 3500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych), zadania nr 2 – 65 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć złotych), zadania nr 3 – 1300 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta złotych).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

˜Wykonawcy występujący wspólnie – Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia: 1 W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,2 Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,3 jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców,4 Wykonawcy występujący wspólnie, wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,5 poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie nie mogą podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp, ale muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane w SWZ (w stosunku do każdego konsorcjanta bada się te przesłanki oddzielnie), z tym, że ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, zdolności techniczne lub zawodowe oceniane będą łącznie,6 warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje roboty budowlane, dostawy lub usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane,7 w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane,8 wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie (wg wzoru lub na formularzu stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ), z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy,9 spełnienie warunków określonych w niniejszej SWZ zostanie ocenione na podstawie podmiotowych środków dowodowych wymienionych poniżej,10 ocena będzie dokonana binarnie, zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

˜Zamawiający, zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w zakresie: 1) zmiany ceny w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany cen urzędowych lub wprowadzenia odczynników na listę cen urzędowych – zobowiązuje Wykonawcę w każdym momencie realizacji umowy do wystąpienia do Zamawiającego z pisemną informacją o mającej nastąpić zmianie cen, przy czym zmiana cen odczynników nie może być wyższa niż cena urzędowa i cena, za jaką Zamawiający może nabyć odczynniki zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi,2) zmiany ceny w związku ze zmianą cen jednostkowych w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową, pod warunkiem, iż Wykonawca z odpowiednim wyprzedzeniem (co najmniej 14 dni), zawiadomi Zamawiającego na piśmie, załączając stosowne dokumenty wystawione przez producenta odczynników stwierdzające ten fakt,3) wydłużenia terminu realizacji umowy w zakresie dostaw odczynników, o którym mowa w §2 ust. 2 z zastrzeżeniem nie wyczerpania wartości umowy, o której mowa w §4 ust. 2 niniejszej umowy,4) wydłużenia terminu realizacji umowy w zakresie dzierżawy analizatora w przypadku określonym w pkt 3, z zastrzeżeniem zwiększenia wartości umowy o iloczyn ilości miesięcy przedłużenia umowy i kosztu miesięcznej dzierżawy analizatora, o którym mowa w §2 ust. 4 niniejszej umowy,5) przedmiotowym, tj. zastąpienia produktu objętego umową odpowiednikiem w przypadku:a) zaprzestania wytwarzania produktu objętego umową,b) wygaśnięcia świadectwa rejestracji odczynników,c) niższej ceny odpowiednika,zmiana, o której mowa w pkt 4) będzie dopuszczalna pod warunkiem, iż odpowiednik będzie oparty na tej samej substancji aktywnej, znajduje zastosowanie w tych samych wskazaniach co odczynnik objęty umową i przy cenie nie wyższej niż cena odczynnika objętego umową,6) wycofania przez producenta któregokolwiek z produktów określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy (zaprzestania dystrybucji lub produkcji, w tym czasowego zaprzestania); Strony zastrzegają możliwość zmiany umowy w zakresie produktu wycofanego, o ile Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego zamiennik produktu o tych samych właściwościach i składzie w cenie nie wyższej niż ta, która została określona w umowie za wycofany produkt,7) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego,b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne,d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2019 r. poz. 1074 i 1572)- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.2. Obniżenie ceny jednostkowej towaru nie wymaga formy pisemnej i jest obowiązkowe w przypadku zmiany cen u producenta, wskaźnika kursu euro, cen urzędowych, itp. Jednocześnie Wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zamawiającego o każdej takiej zmianie poprzez pocztę elektroniczną.3. Zmiana warunków Umowy wymaga formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem ust. 2.4. Strony mogą dokonać zmiany umowy w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 2 b-c), pkt 3 i ust. 3 ustawy Pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ˜platformazakupowa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-07-22

2021-06-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.