eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Cegłów › Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Cegłów - wykonanie instalacji elektrycznychOgłoszenie z dnia 2021-06-14


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00082489 z dnia 2021-06-14

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
˜Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Cegłów - wykonanie instalacji elektrycznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Gmina Cegłów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 711582635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜T. Kościuszki 4

1.5.2.) Miejscowość: ˜Cegłów

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜05-319

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.7.) Numer telefonu: ˜25759 59 39

1.5.8.) Numer faksu: ˜25759 59 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜d.uchman@ceglow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜https://bip.ceglow.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

˜bip.ceglow.pl

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Cegłów - wykonanie instalacji elektrycznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-c3eb9c30-a147-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00082489

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-14

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00007478/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Rozbudowa Punktu Selektywnej zbiórki Odpadów Komunalnych w Cegłowie – roboty elektryczne

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

˜Projekt „Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Cegłów” Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0014/18-00 w ramach działania 2.2 Gospodarka Odpadami Komunalnymi, oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: ˜2021/BZP 00036100/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ˜IZP.271.2.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 416877,69 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Przedmiotem niniejszego zamówienia jest rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Gminie Cegłów, tj. wykonanie instalacji elektrycznych, które obejmuje wykonanie przyłącza elektrycznego oraz instalacji teletechnicznych zewnętrznych wraz podłączeniem budynku biurowo-socjalnego oraz wykonaniem instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik do SWZ oraz dostawą komputerów i akcesoriów

4.5.3.) Główny kod CPV: 45231600-1 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii komunikacyjnych

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 1

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 446490,00

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 490462,25

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 446490,00

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mały przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: ˜PUH WA-PIS Eugeniusz Walo

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜8251210242

7.3.3) Ulica: ˜Stanin 125

7.3.4) Miejscowość: ˜Stanin

7.3.5) Kod pocztowy: ˜21-422

7.3.6.) Województwo: lubelskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-06-02

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 446490,00

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

do 2021-07-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

2021-06-14 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o wyniku postępowania - - Roboty budowlane

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.