eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Myślibórz › Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remonterówOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remonterów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzi podmiot, któremu powierzono przeprowadzenie postępowania

1.2.) Nazwa zamawiającego: Powiat Myśliborski

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 210967320

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Północna 15

1.5.2.) Miejscowość: Myślibórz

1.5.3.) Kod pocztowy: 74-300

1.5.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: starostwo@powiatmysliborski.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bip.powiatmysliborski.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.11.) Dane podmiotu, któremu zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania.

Podmiot 1

1.11.1.) Nazwa podmiotu prowadzącego postępowanie: Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego

1.11.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5971734440

Adres podmiotu prowadzącego postępowanie:

1.11.3.) Ulica: Północna

1.11.4.) Miejscowość: Myślibórz

1.11.5.) Kod pocztowy: 74-300

1.11.6.) Województwo: zachodniopomorskie

1.11.7.) Kraj: Polska

1.11.8.) Lokalizacja NUTS 3: PL427 - Szczecinecko-pyrzycki

1.11.11.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@cuwmysliborz.pl

1.11.12.) Adres strony internetowej: https://bip.cuwmysliborz.pl/

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remonterów

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-7f0bee93-a60c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082329

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00037170/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.10 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową przy użyciu remonterów

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. W przedmiotowym postępowaniu Pełnomocnik Zamawiającego dopuszcza możliwość przekazywania sobie przez strony postępowania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji:
1) Elektronicznie na adres e-mail: sekretariat@cuwmysliborz.pl lub za pośrednictwem Platformy znajdującej się pod adresem: https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl w zakładce „Korespondencja”.
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, które wpłyną do Pełnomocnika Zamawiającego, uważa się za dokumenty złożone w terminie, jeśli ich czytelna treść dotrze do Pełnomocnika Zamawiającego przed upływem tego terminu (w godzinach pracy Pełnomocnika Zamawiającego, w dni robocze). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanym na adres e-mail Pełnomocnika Zamawiającego przyjmuje się datę dostarczenia wiadomości na adres
e-mail Pełnomocnika Zamawiającego. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich złożenia/wysłania na Platformie.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy, z zastrzeżeniem ust. 8 niniejszego Rozdziału;
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego; https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl lub https://oneplace.marketplanet.pl.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Pełnomocnik Zamawiającego zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej.
Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Pełnomocnikiem Zamawiającego a Wykonawcami,
w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4. Wykonawca może zwrócić się do Pełnomocnika Zamawiającego z wnioskiem
o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”: w celu zadania pytania, Wykonawca klika lewym przyciskiem myszy klawisz ZADAJ PYTANIE. Powoduje to otwarcie okna, w którym należy uzupełnić dane Wykonawcy, temat i treść/przedmiot pytania, po wypełnieniu wskazanych pól wraz z wymaganym kodem weryfikującym z obrazka Wykonawca klika klawisz POTWIERDŹ, wykonawca uzyskuje potwierdzenie wysłania pytania poprzez komunikat systemowy "Pytanie wysłane".
5. Pełnomocnik Zamawiającego udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek
o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Pełnomocnika Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert.
6. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Pełnomocnik Zamawiającego nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku przedłużenia terminu składania ofert.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej pozycji, Pełnomocnik Zamawiającego nie miał możliwości umieszczenia wszystkich wymaganych informacji. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119
z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Wspólnych Powiatu Myśliborskiego
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@cuwmysliborz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy P.Z.P.
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 P.Z.P. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy P.Z.P., związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą p.z.p. oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej pozycji, Pełnomocnik Zamawiającego nie miał możliwości umieszczenia wszystkich wymaganych informacji. Szczegółowe informacje znajdują się w rozdziale II SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: CUW.131.22.2023.KpK

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją i grysami remonterem drogowym. Zakres prac obejmuje wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych emulsją
i grysami przy użyciu remontera w miejscach wskazanych przez Zamawiającego. Do wykonania remontu nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami należy zastosować emulsję asfaltową kationową szybkorozpadową klasy C 65 BP3 PU/RC oraz grysów bazaltowych płukanych o frakcji 2-5 mm i 5-8 mm (frakcje 5-8 należy stosować przy większych głębokościach wyboju). Kationowa modyfikowana emulsja asfaltowa musi posiadać aktualną deklarację własności użytkowych o dopuszczeniu do stosowania na drogach i odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13808 lub równoważnej. Grysy bazaltowe płukane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN EN 13043 lub równoważnej oraz posiadać aktualną deklarację własności użytkowych Przedmiotowy remont nawierzchni bitumicznych należy wykonać samochodem- remonterem przystosowanym do oczyszczenia naprawionego miejsca i wbudowania grysów kamiennych otoczonych emulsją asfaltową pod ciśnieniem. Zamawiający nie dopuszcza wykonywania remontów przy użyciu skrapiarki i ręcznego rozsypywania grysów. Przewidywana szacunkowa ilość do wbudowania emulsji i grysów: 350 ton

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 122 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

2. Pełnomocnik Zamawiającego wyznacza następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) Zdolność techniczna lub zawodowa
a) Doświadczenie Wykonawcy

Minimalny poziom zdolności:
Warunek w rozumieniu Pełnomocnika Zamawiającego spełni Wykonawca, który nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na remoncie cząstkowym nawierzchni grysami i emulsją asfaltową lub masą bitumiczną na drogach publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 ze zm.) w zakresie co najmniej 245 ton wbudowanej emulsji i grysów lub masy bitumicznej .

Uwaga:
Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” należy rozumieć jako czynności obejmujące różne zabiegi techniczne wykonywane na bieżąco, związane
z usuwaniem uszkodzeń zagrażających bezpieczeństwu ruchu, jak również zabiegi o małym zakresie (obejmujące małe powierzchnie) hamujące proces powiększania się powstałych uszkodzeń bądź ich skutków. Pojęcie „remont cząstkowy nawierzchni” mieści się w ogólnym pojęciu „utrzymanie nawierzchni”, a to
z kolei jest objęte ogólniejszym pojęciem „utrzymanie dróg”.
W przypadku, gdy wykonawca wykazuje się doświadczeniem nabytym przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie tj. w ramach Konsorcjum, Pełnomocnik Zamawiającego będzie weryfikował rzeczywisty (faktyczny i realny) udział tego wykonawcy w realizacji prac (zadań) objętych tym zamówieniem.b) Potencjał techniczny.
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jednym remonterem służącym do remontów nawierzchni bitumicznych emulsją i grysami przez cały okres realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wypełniony formularz oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ,
2) kosztorys ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1a do SWZ,
3) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
z postępowania – zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SWZ
4) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu – zgodnie z Załącznikiem nr 2a do SWZ,
5) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania składane na podstawie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego – Załącznik nr 2b do SWZ,
6) dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentacji wykonawców tj. (1) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru,
(2) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli
w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów rejestrowych.
7) oświadczenie wykonawcy o poleganiu na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, według wzoru zawartego w załączniku nr 2a do SWZ;
Uwaga! Część załącznika nr 2a do SWZ dotyczącą polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby wypełnia się tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
8) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu;
Uwaga! Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
9) oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wskazujące, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
Uwaga! Ww. oświadczenie należy wypełnić w przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SWZ,
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli będzie go spełniał jeden
z Wykonawców składających ofertę.
UWAGA: jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz winien dotyczyć tylko tych robót budowlanych (zakresu prac), w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
2) dowody określające, czy roboty budowlane (określone w wykazie robót) zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest
w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;
3) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją
o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem nr 4 do SWZ.
W przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wykaz. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeśli będzie go spełniał jeden
z Wykonawców składających ofertę.
4) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275),
z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 7 do SWZ;
5) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić na podstawie art. 455 ustawy pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, polegających na:
1) zmianie terminu wykonania Przedmiotu Umowy;
3. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy może nastąpić:
1) w przypadku powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów, w związku
z występowaniem COVID-19 lub innego zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, co Wykonawca jest w stanie potwierdzić za pomocą stosownych środków dowodowych (np. oświadczenia, dokumenty),
2) w sytuacji, gdy w okresie realizacji Przedmiotu Umowy nastąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne, przez które rozumie się:
- wystąpienie średniej dobowej temperatury niższej niż – (minus) 30C przez okres trzech kolejnych dni,
- wystąpienie średniej dobowej temperatury wyższej niż + (plus) 26°C przez okres trzech kolejnych dni,
- opady atmosferyczne (śnieg, deszcz, grad) trwające co najmniej 3 dni.
Średnią temperaturę Wykonawca ustala w ten sposób, że dokonuje pomiaru
o godz. 7.00 i 15.00 dokonując odpowiednich wpisów do dziennika budowy. Średnia z tych pomiarów będzie średnią dziennej temperatury. Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry – uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych w ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów.
O wystąpieniu opadów atmosferycznych (śnieg, deszcz, grad) lub zjawiska uznanego za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych
z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy),
w szczególności średniej temperatury dobowej;
Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę stosownego wniosku oraz dokumentów wskazujących, że zachowanie wymogów technologicznych w danych warunkach atmosferycznych jest niemożliwe (informacja o stanie pogody z Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej),
3) w sytuacji, gdy wystąpi konieczność lub wola Zamawiającego wykonania robót dodatkowych nieobjętych Przedmiotem Umowy, których realizacja ma wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy,
4) w przypadku wystąpienia innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożnością terminowego realizowania robót np. wstrzymania przez Zamawiającego lub organy administracji publicznej (w tym orzeczeniem sądu) prac objętych Umową,
w szczególności z powodu zagrożenia życia lub zdrowia na budowie lub prac archeologicznych;
5) w sytuacji zmiany obowiązujących przepisów, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie postanowień Umowy do aktualnego stanu prawnego,
6) z powodu Siły wyższej rozumianej jako pożar, powódź, huragan, eksplozję, awarie energetyczne, wojnę, operacje wojskowe, rozruchy, niepokoje społeczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji publicznej, a także inne nadzwyczajne zjawiska losowe i przyrodnicze, wszystkie z nich pozostające poza kontrolą Stron, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
a jeżeli możliwe były do przewidzenia nie można było im zapobiec.
- Przedłużenie terminów wykonania zamówienia z przyczyn wskazanych w pkt. 1-6, może nastąpić wyłącznie o czas trwania przeszkody.
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszej pozycji Pełnomocnik Zamawiającego nie miał możliwości mieszczenia szczegółowych informacji. Szczegółowe informacje znajdują się w § 13 załącznika nr 5 do SWZ- wzór umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://cuwmysliborz.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-23

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.