eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Słupsk › Remont 6 balkonów w budynku przy ul. Partyzantów 27 w SłupskuOgłoszenie z dnia 2023-02-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont 6 balkonów w budynku przy ul. Partyzantów 27 w Słupsku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Akademia Pomorska w Słupsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001459

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Arciszewskiego 22a

1.5.2.) Miejscowość: Słupsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.7.) Numer telefonu: 598405207

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@apsl.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.apsl.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont 6 balkonów w budynku przy ul. Partyzantów 27 w Słupsku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ece5b7c5-a5fd-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00082204

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054787/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Remont balkonów oraz częściowa naprawa elewacji w budynku przy ul. Partyzantów 27

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu;
oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą
powyższej Platformy.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W przedmiotowym postępowaniu
komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) platformy do obsługi postępowań przetargowych, dostępnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu;
oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe i przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą
powyższej Platformy.
Wykonawca składa ofertę wraz z załącznikami za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu.
Korzystanie z platformy zakupowej przez Wykonawcę jest bezpłatne.
Celem prawidłowego złożenia oferty Zamawiający zamieścił na stronie platformy zakupowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje plik pn. Pełna instrukcja tekstowa składania ofert, wysyłania wiadomości w
Ogłoszeniu o Zamówieniu (UE/PL).
Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje.
Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy elektronicznej pod rygorem nieważności i podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w postaci katalogu

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 3. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE
L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Pomorska w Słupsku, mająca siedzibę pod adresem: 76-200
Słupsk, ul. Arciszewskiego 22a;
b) Inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Pomorskiej w Słupsku jest Zenon Stanisławek, kontakt e-mail:
inspektor@apsl.edu.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o
udzielenie zamówienia publicznego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o przepisy PZP;
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje
niepodania określonych danych wynikają z PZP;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art.
22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): i) nie przysługuje Pani/Panu:
w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 05/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 23381408,00 PLN

4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 108440 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest Robota budowlana polegająca na remoncie 6 sztuk balkonów
w budynku Akademii Pomorskiej przy ul. Partyzantów w Słupsku.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, na którą składają się projekt
budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
(STWiORB) – dalej dokumentacja projektowa. Kosztorys nakładczy ma charakter pomocniczy.
3. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia nie obejmuje prac budowlanych, które zostały już wykonane przez
Zamawiającego, a są ujęte w dokumentacji projektowej, ekspertyzie technicznej i specyfikacji oraz w decyzji nr 138/2022
m.in. ich opis znajduje się:
- strona 5 -PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU;
- strona 4 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT pkt 1.5. ZALECENIA I WNIOSKI
KOŃCOWE
- strona 4- Ekspertyza Techniczna pkt 5, ppkt 5.2 Zalecenia i wnioski końcowe cyt:
"W pokoju nr 23 wystąpiło zalanie sufitu spowodowane przeciekami przez uszkodzone pokrycie dachu.
Po wykonaniu odkrywki okazało się że niosąca część attyki belka stalowa jest zupełnie skorodowana co doprowadziło do
całkowitej utraty nośności. Nie chcąc powiększać zakresu robót niezbędne jest przywrócenie nośności w tym rejonie stropu.
W miejscu obok skorodowanego dwuteownika NP100 należy wbudować walcowany ceownik NP-100 (ewentualnie większy)
Przestrzeń ponad tym ceownikiem należy starannie wypełnić zaprawa cementową. W celu ustabilizowanie nowego
ceownika jednym końcem należy go oprzeć na górnej półce podciągu z dwuteownika 200
i montażowo przyspawać. Drugi koniec ceownika należy osadzić w przygotowanym gnieździe na poduszce betonowej.
Pozwoli to na skuteczne przeniesienie obciążeń od ścianki attyki".
W kosztorysie nakładczym zakres prac związany w usunięciem zacieków w pokoju nr 23
i wzmocnieniem stropu poprzez wbudowanie ceownika nie został ujęty .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 5 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami
i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniał spełnianie kryteriów:
1) cena (wartość brutto) - 60%
2) okres gwarancji - 40%
2. Sposób oceny ofert według przyjętych kryteriów (1%=1pkt):
1) Kryterium ceny będzie obliczone za pomocą następującego wzoru:
Pc = (Cn : Co) x 60
gdzie:
Pc – ilość punktów za cenę (max. 60)
Cn – cena najniższa wśród ofert badanych (nie podlegających odrzuceniu) - w PLN
Co – cena danego Wykonawcy - w PLN
2) Kryterium okres gwarancji będzie oceniał okres gwarancji w następujący sposób:
Pg = (Og - 36)/24 x 40
gdzie:
Pg - ilość punktów za okres gwarancji (max. 40)
Og – okres gwarancji danego Wykonawcy – w miesiącach
36 – minimalny, wymagany okres gwarancji w miesiącach
24 – oceniany okres gwarancji
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 36 miesięcy.
Okres gwarancji oceniany będzie w zakresie od 36 do 60 miesięcy – (24 m-ce).
Okres gwarancji należy podać w Formularzu Ofertowym. W przypadku podania rozbieżnych okresów gwarancji w innej części oferty
lub dokumentach załączonych do oferty Zamawiający za prawidłowy przyjmie okres gwarancji podany w Formularzu Ofertowym.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji krótszego niż 36 miesięcy oferta zostanie odrzucona. W przypadku nie wpisania w
Formularzu Ofertowym okresu gwarancji Zamawiający uzna, iż Wykonawca oświadcza, że okres gwarancji wynosi 36 miesięcy. W
przypadku podania okresu gwarancji dłuższego niż 60 miesięcy Zamawiający przyjmie na potrzeby przyznania punktów w ramach
przedmiotowego kryterium okres 60 miesięcy.
3) Ocena końcowa = Pc + Pg
Suma punktów otrzymanych przez ofertę w kryterium 1 i 2 będzie wynikiem otrzymanym przez daną ofertę. Wynik zostanie
zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami zaokrąglania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Minimalny poziom zdolności:
a) Minimalne warunki dotyczące doświadczenia i kwalifikacji osób skierowanych do realizacji zamówienia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, iż na etapie realizacji zamówienia, będzie dysponował
osobą, która będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, spełniających poniższe wymagania:
Kierownik budowy
Ilość osób: min 1
Doświadczenie i kwalifikacje:
• minimum 3 lata doświadczenia jako Kierownik budowy,
• minimum 2 lata doświadczenia w zakresie konserwacji zabytków nieruchomych lub stosowne uprawnienia konserwatorskie
przy zabytkach nieruchomych wydane przez wojewódzkiego konserwatora zabytków lub potwierdzenie udziału w robotach
prowadzonych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków, poprzez odbyty staż, praktykę.
• posiada aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez
ograniczeń w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie muszą posiadać uprawnienia
budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i
Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a
ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również
wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach
odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
Zamawiający uzna za spełnione wymagania w zakresie posiadania uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie wymienionych powyżej, jeżeli przedstawione osoby będą posiadały uprawnienia tożsame
wydane w państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
Wykonawca będzie obowiązany zaangażować w ramach zawartej umowy na wykonanie przedmiotowego zamówienia oraz
umówionego wynagrodzenia również inne wymagane przepisami prawa osoby, o ile okaże się to konieczne dla realizacji
przedmiotowego zamówienia.
Zamawiający dopuszcza zmianę osób biorących udział w wykonaniu niniejszego zamówienia (imiennie wskazanych w
ofercie), która może nastąpić za zgodą Zamawiającego, na pisemny wniosek Wykonawcy lub na żądanie Zamawiającego,
wskazujący powody i konieczność dokonania takiej zmiany, a przedstawiony do zmiany we wniosku kandydat na to
stanowisko musi spełniać odpowiednio warunki udziału w niniejszym postępowaniu.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a)oświadczenia wykonawcy
o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie
wskazanym przez zamawiającego;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)oświadczenia wykonawcy o
aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 PZP, w zakresie wskazanym przez
zamawiającego;
b) wykazu osób (potwierdzający spełnienie warunku, o którym mowa w Dz. VII ust. 1 pkt 4a), skierowanych przez wykonawcę do
realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług lub kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz
informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1 500,00 (słownie: jeden tysiąc
pięćset 00/100 złotych);
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania
ofertą.
4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
5. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku PEKAO nr rachunku 49 1240 3770 1111 0000
4497 0275 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania, nazwa Wykonawcy”.
UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci
elektronicznej

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego składają jeden lub kilka dokumentów tak, aby
wspólnie udokumentować spełnianie warunków podmiotowych, brak podstaw do wykluczenia oraz dotyczących przedmiotu
zamówienia. Wymagane oświadczenia należy złożyć w sposób wyraźnie wskazujący, iż oświadczenie składają wszyscy
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego.
Nadto, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Stosowne pełnomocnictwo musi zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub podpisem zaufanym, lub podpisem osobistym.
Wspólnicy spółki cywilnej traktowani są jak wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem nieważności.
2. Zmiana umowy nastąpić może w następujących sytuacjach:
1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług;
2) w przypadku wystąpienia okoliczności bezwzględnie od Wykonawcy niezależnych, powodujących, że nie jest możliwe
dochowanie terminów określonych w umowie. Okoliczności, o których mowa powyżej muszą być przez Wykonawcę
udowodnione na piśmie przekazanym Zamawiającemu na co najmniej 7 dni przed danym terminem, określonym w zawartej
umowie. Zmiana terminu nie może przekraczać 75% terminu realizacji wskazanego w umowie. W takim przypadku termin
może zostać odpowiednio przedłużony o czas, jaki jest niezbędny dla wykonania obowiązku umownego;
3) w przypadku gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca w wyniku
połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego
przedsiębiorstwa, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy.
3. Zmiana umowy nastąpić może z inicjatywy Zamawiającego lub Wykonawcy poprzez przedstawienie drugiej Stronie
propozycji zmian w formie pisemnej, które powinny zawierać:
1) opis zmiany,
2) uzasadnienie zmiany.
4. Wykonawca każdorazowo zobligowany jest do wskazania do zaistniałych propozycji, o których mowa w ust. 3:
1) kosztu zmiany oraz jego wpływu na wysokość wynagrodzenia – w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
2) czasu wykonania zmiany oraz wpływu zmiany na termin realizacji Umowy.
5. Zamawiający przewiduje także możliwość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy
w następujących sytuacjach:
1) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych, jeżeli konieczność wprowadzenia tych zmian pojawiła się dopiero
w trakcie realizacji Umowy. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi kosztorysem różnicowym,
2) gdy nastąpi konieczność rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części Przedmiotu Umowy. Zmiany mogą dotyczyć
zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie robót.
6. W okresie stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, strony zobowiązują się do niezwłocznego,
wzajemnego informowania się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem COVID-19 na należyte wykonanie
umowy. Potwierdzają ten wpływ dołączając oświadczenia lub dokumenty.
7. Po stwierdzeniu, że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19, o których mowa powyżej wpływają na należyte
wykonanie umowy, strony niezwłocznie przystępują do rozpoczęcia procesu zmiany umowy zgodnie z art. 15r ustawy z dnia
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.).
8. Warunkiem wprowadzenia zmian do Umowy będzie potwierdzenie powstałych okoliczności
w formie opisowej i właściwie umotywowanej (protokół wraz z uzasadnieniem) przez powołaną przez Zamawiającego
komisję techniczną.
9. Zmiana Umowy musi być poprzedzona protokołem konieczności, podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę.
10. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych umowy oraz zmian
będących następstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych.
11. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem art. 455 PZP jest niedopuszczalna

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-21 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/apsl_edu

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-21 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-22

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.