eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa stałego utrzymania czystości pomieszczeń Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury wraz z dostawą środków czystości i artykułów higienicznychOgłoszenie z dnia 2021-06-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00081158 z dnia 2021-06-12

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
˜Usługa stałego utrzymania czystości pomieszczeń Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury wraz z dostawą środków czystości i artykułów higienicznych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: ˜Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: ˜REGON 140151727

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ˜ul. Goplańska 42

1.5.2.) Miejscowość: ˜Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: ˜02-954

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: ˜22 896 0000

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ˜biuro@mteatr.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ˜www.mteatr.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

˜Usługa stałego utrzymania czystości pomieszczeń Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury wraz z dostawą środków czystości i artykułów higienicznych

2.4.) Identyfikator postępowania: ˜ocds-148610-28f9bcb4-cac7-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00081158

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-12

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: ˜2021/BZP 00008714/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 USŁUGA STAŁEGO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI POMIESZCZEŃ MAZOWIECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO IM. JANA KIEPURY WRAZ Z DOSTAWĄ ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

˜https://mteatr.nowybip.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: ˜W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu mini Portalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/), ePUAP (https://epuap.gov.pl/wps/portal) oraz poczty elektronicznej (pod adresem email: katarzyna.derdzikowska@mteatr.pl).

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: ˜Wymagania techniczne i organizacyjne sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).

3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty plików, które nie są ogólnie dostępne: ˜https://mteatr.nowybip.pl/

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ˜Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury z siedzibą w Warszawie (02-954) przy ul. Goplańskiej 42. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych pod adresem mailowym iod@mteatr.pl lub pisemnie na adres: 02- 954 Warszawa, ul. Goplańska 42 z dopiskiem „IOD”. Pani/Pana dane zawarte w ofercie i jej załącznikach będą przetwarzane w celu przeprowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wyboru Wykonawcy do zawarcia umowy. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda oferenta, wyrażana poprzez przystąpienie do postępowania, a także niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze jako jednostce sektora finansów publicznych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celu realizacji umowy, jeżeli oferta będzie najkorzystniejsza (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: zainteresowane podmioty i osoby, z uwagi na jawność postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora (tj. usługi IT i wsparcia technicznego, usługi archiwizacji, digitalizacji i niszczenia dokumentów, usługi doradcze, konsultingowe), które przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami, niezależni zewnętrzni usługodawcy, dostawcy, partnerzy, będący odrębnymi administratorami (m.in. usług pocztowych i operacyjnych), organy ochrony prawnej i instytucje publiczne upoważnione do tego na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a także przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. Przysługuje Pani/Panu: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2, telefon: (22) 531 03 00. Nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Zamawiający zwraca uwagę wykonawców, że w stosunku do wykonawców, a także w stosunku do ewentualnych podwykonawców lub podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby, obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 RODO również ma zastosowanie w związku z pozyskiwaniem przez nich danych osobowych od osób, których te dane dotyczą. W stosunku do wykonawców, podwykonawców lub podmiotów udostępniających wykonawcy swoje zasoby, zastosowanie będzie mieć także obowiązek informacyjny wynikający z treści art. 14 ust. 1-4 RODO, o ile pozyskają one dane osobowe pośrednio.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ˜TP/02/21

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 264000 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

˜Przedmiotem niniejszego zamówienia jest regularne świadczenie usług sprzątania w następujących obiektach pozostających w użytkowaniu Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury:a) pomieszczeniach obiektu biurowo-administracyjnego w Warszawie (02-954) przy ul. Goplańskiej 42,b) pomieszczeniach obiektu biurowo-administracyjnego w Warszawie (03-739) przy ul. Brzeskiej 12,c) pomieszczeniach obiektu kinowo-teatralnego „Kina Praha” w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 26 obejmujących: pomieszczenia, w których Zamawiający świadczy usługi kulturalne: kinowe (z dostępem do barku kawowego) oraz teatralne pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenia biurowe,Zamówienie obejmuje także zlecenia dodatkowe, wyłącznie na żądanie . Zamawiającego; dotyczy obiektu kinowo-teatralnego przy ul. Jagiellońskiej 26 Warszawie;Zamówienie obejmuje dostawę środków czystości, środków do dezynfekcji niezbędnych do realizacji usługi sprzątania oraz środków sanitarno-higienicznych (papier toaletowy, ręczniki papierowe, odświeżacze powietrza, kostki toaletowe, mydło w płynie itp.);Wykonawca zapewni niezbędny sprzęt do realizacji usługi sprzątania (odkurzacze, mopy, wiadra, szczotki, odkurzacze piorące itp.). Zamawiający udostępni Wykonawcy w każdym obiekcie pomieszczenia do przechowywania niezbędnego sprzętu;Wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem zaleceń w zakresie reżimu sanitarnego obowiązujących w obiektach Zamawiającego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2,Opis przedmiotu zamówienia, w tym charakterystyka obiektów oraz wykaz i częstotliwość wymaganych prac sprzątających zawiera ZAŁĄCZNIK NR 1 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90910000-9 - Usługi sprzątania

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90900000-6 - Usługi w zakresie sprzątania i odkażania

90911300-9 - Usługi czyszczenia okien

90919200-4 - Usługi sprzątania biur

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: ˜12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: ˜KRYTERIUM OCENY OFERT I WAGACena brutto oferty 50%Częstotliwość wykonywania wybranych usług 20%Doświadczenie w sprzątaniu pomieszczeń w obiektach instytucji kultury 30%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Cena

4.3.6.) Waga: 50

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜Doświadczenie w sprzątaniu pomieszczeń w obiektach instytucji kultury

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ˜częstotliwość wykonywania wybranych usług

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

˜SYTUACJA EKONOMICZNA LUB FINANSOWAOpis wymagań w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej:a) w celu spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę opłaconej obowiązkowej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 300 000,00 zł.b) w celu spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga również przedstawienia przez Wykonawcę informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem Wykonawca posiadał na swoim rachunku bankowym służącym do prowadzenia działalności gospodarczej środki pieniężne w kwocie nie niższej niż 250 000,00 zł;ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA -DOŚWIADCZENIE WYKONAWCYOpis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – doświadczenie Wykonawcy:W celu spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy niż ten okres – wówczas w okresie prowadzenia działalności - wykonywał lub wykonuje minimum dwie usługi sprzątania pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej* o wartości nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto każda oraz załączenia dowodu potwierdzającego należyte wykonanie usługi, np. referencje – należy wypełnić ZAŁĄCZNIK NR 5 do SWZ – Wykaz wykonanych usług;*Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,Opis wymagań w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej - kwalifikacje zawodowe osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:W celu spełniania powyższego warunku Zamawiający wymaga, aby ilość osób przewidzianych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu zamówienia nie była mniejsza niż sześć osób w tym minimum pięć osób świadczących usługi sprzątania oraz minimum jedna osoba nadzorująca osoby świadczące usługi sprzątania, a także nadzorująca bezpośrednio realizację umowy (koordynator). Zamawiający wymaga, by każda z osób przewidzianych do realizacji zamówienia spełniała wymagania wskazane w rozdziale III pkt. 2 SWZ. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, – należy wypełnić ZAŁĄCZNIK NR 6 do SWZ – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: ˜oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 Pzp. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

˜Wykaz wykonanych/wykonywanych usług, dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi, np. referencje – ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

˜Zamawiający zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp. przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych:1) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ,2) polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o wartości minimum 300 000,00 zł wraz z dowodem opłacenia ostatniej składki,3) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej, że w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem Wykonawca posiadał na swoim rachunku bankowym służącym do prowadzenia działalności gospodarczej środki pieniężne w kwocie nie niższej niż 250 000,00 zł

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

˜W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zobowiązani są oni wykazać spełnienie poniższych warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób:1) warunek dotyczący uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w art. 112 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane;2) w odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;3) W przypadku, o którym mowa w pkt 1 i 2, Wykonawcy wspólnie ubiegający sięo udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.3) Oferta winna być podpisana przez każdego z Wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.6) Wykonawców obowiązują postanowienia pkt VIII "Warunki udziału w postępowaniu” ust. 3 pkt. 6 w sprawie dokumentów wymaganych w przypadku składania oferty wspólnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

˜1. Zmiany w zakresie istotnych postanowień Umowy mogą być dokonywane w zakresie: 1) zmiany sposobu wykonania przedmiotu Umowy: a) spowodowanej uzasadnionymi przyczynami leżącymi po stronie Zamawiającego, które sprawiają, że przedmiot Umowy należy wykonać w inny sposób aniżeli pierwotnie to przewidział Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia i w Umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy jest korzystna dla Zamawiającego; b) wskutek zmiany przepisów bezwzględnie obowiązujących mających zastosowanie przy wykonaniu Umowy; - w zakresie dostosowania Umowy do tych zmian. c) zmniejszenia zakresu przedmiotu Umowy, w przypadku wystąpienia zmiany okoliczności powodującej, że: realizacja części Przedmiotu Umowy nie jest zasadna na skutek zmiany powierzchni objętej usługa sprzątania, lub realizacja części Przedmiotu Umowy nie jest możliwa, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, d) zmiany terminu wykonania Umowy lub terminów płatności w przypadku: e) wstrzymania przez Zamawiającego realizacji przedmiotu Umowy, nie wynikającego z winy Wykonawcy, f) wyrażenia zgody przez Zamawiającego na skrócenie terminu realizacji przedmiotu Umowy, g) jeżeli Wykonawca zgłosi przeszkodę w realizacji zadania zawinioną przez Zamawiającego; d) wstrzymania/przerwania wykonania przedmiotu Umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub będących następstwem zaistnienia siły wyższej (siła wyższa - zdarzenie lub połączenie zdarzeń obiektywnie niezależnych od Stron, które zasadniczo i istotnie utrudniają wykonywanie części lub całości zobowiązań wynikających z Umowy, których Strony nie mogły przewidzieć i którym nie mogły zapobiec ani ich przezwyciężyć i im przeciwdziałać poprzez działanie z należytą starannością ogólnie przewidzianą dla cywilnoprawnych stosunków zobowiązaniowych) lub innych zdarzeń lub obiektywnych przeszkód o zbliżonym charakterze (tj. niezależnych do woli Stron umowy), których rozmiaru i intensywności nie można - pomimo zachowania należytej staranności - przewidzieć w dniu zawarcia Umowy, o ile ich wystąpienie będzie miało rzeczywisty wpływ na terminowość realizacji Umowy; h) gdy kwota przeznaczona przez Zamawiającego na realizację niniejszej Umowy nie została wykorzystana, zaś Wykonawca realizował Umowę prawidłowo, terminowo i z najwyższą starannością, i zobowiąże się zapewnić nie pogorszony standard jej dalszego wykonywania, termin realizacji może być przedłużony do 1 miesiąca, nie dłużej jednak niż do zrealizowania usług odpowiadających maksymalnemu wynagrodzeniu, o którym mowa w wartości Umowy wskazanej w § 5 ust. 1 Umowy powyżej; 2. Ponadto Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmiany postanowień Umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku VAT. 3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 powyżej, nie mogą spowodować zwiększenia całkowitej maksymalnej wartości wynagrodzenia brutto. 4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszej Umowy oraz za wyjątkiem w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt b, każda zmiana Umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie lub elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym, pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-06-23 14:00

8.2.) Miejsce składania ofert: ˜skrzynka podawcza ePUAP: /MTEATR/SkrytkaESP

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-06-23 14:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

˜1. Zamawiający przewiduje obowiązek odbycia przez Wykonawcę wizji lokalnej w każdej z trzech lokalizacji tj.: jednej w obiekcie biurowo administracyjnym w Warszawie (02-954) przy ul. Goplańskiej 42, jednej w obiekcie biurowo administracyjnym w Warszawie (03-739) przy ul. Brzeskiej 12 oraz jednej w obiekcie kinowo teatralnym „Kina Praha” w Warszawie (03-719) przy ul. Jagiellońskiej 26.2. Terminy i zasady udziału w wizji lokalnej:a) Zamawiający udostępnia Wykonawcom obiekt przy ul. Jagiellońskiej 26 w dniu 16 czerwca 2021 r. w godz. 9:00-16:00; b) Zamawiający udostępnia Wykonawcom obiekt przy ul. Brzeskiej 12 w dniu 17 czerwca 2021 r. w godz. 9:00-16:00;c) Zamawiający udostępnia Wykonawcom obiekt przy ul. Goplańskiej 42 w dniu 18 czerwca 2021 r. w godz. 9:00-16:00;d) zgłoszenia w zakresie przeprowadzenia wizji lokalnej należy przesyłać na adres e-mail: katarzyna.derdzikowska@mteatr.pl - najpóźniej do dnia 15 czerwca do godz. 14.00.e) Zamawiający ustala harmonogram przeprowadzenia wizji w poszczególnych obiektach, o czym poinformuje Wykonawców drogą mailową do dnia 15 czerwca do godz. 16.00.f) ze względu na sytuację pandemiczną Zamawiający ogranicza ilość osób biorących udział w wizji lokalnej do maksymalnie dwóch przedstawicieli danego Wykonawcy,g) wejście na teren obiektu możliwe będzie wyłącznie w maseczce ochronnej oraz po uprzednim sprawdzeniu temperatury przed wejściem do obiektu, dezynfekcji rąk (środek do dezynfekcji zapewnia Zamawiający) oraz wpisaniu się każdego przedstawiciela Wykonawcy do książki wejść i wyjść wraz z wypełnieniem oświadczenia covidowego;h) po przeprowadzonej wizji zostanie sporządzony protokół potwierdzający odbycie wizji lokalnej według wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ – Protokół z odbycia wizji lokalnej.3. Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp odrzuceniu będzie podlegać oferta, która zostanie złożona bez odbycia wizji lokalnej.
2021-06-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Usługi

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.