eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Orły › Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA ORŁY

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 650900358

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Przemyska 3

1.5.2.) Miejscowość: Orły

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-716

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@ugorly.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gminaorly.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-28451468-8707-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081135

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00040100/09/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.12.) Nazwa projektu lub programu:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU, Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00519916

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: OAF.II.271.36.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 245412,15 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego z oprogramowaniem i usługami wdrożeniowymi dla Gminy Orły w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”, w tym:
• Serwery z systemami operacyjnymi i oprogramowaniem do wirtualizacji – 2 szt.
• Macierz dyskowa - 1 szt.
• Serwerowy zasilacz awaryjny - 1 szt.
• Urządzenie NAS (backup) - 1 szt.
• Przełączniki sieciowe - 3 szt.
• Urządzenie UTM - 1 szt.
• Usługi wdrożeniowe.

4.5.3.) Główny kod CPV: 48820000-2 - Serwery

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

30233000-1 - Urządzenia do przechowywania i odczytu danych

31682530-4 - Awaryjne urządzenia energetyczne

32420000-3 - Urządzenia sieciowe

48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48422000-2 - Zestawy pakietów oprogramowania

48600000-4 - Pakiety oprogramowania dla baz danych i operacyjne

48900000-7 - Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

oferta wykonawcy jest ofertą z najniższą ceną, która opiewa na kwotę 343 938,75 zł znacznie przewyższając
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której obecnie po analizie finansowej nie może zwiększyć do ceny oferty z najniższą ceną

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 343938,75 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 343938,75 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.