eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Koszykowej 6A w Warszawie oraz nadzorowanie terenu wokół obiektu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.Ogłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Usługi
Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Koszykowej 6A w Warszawie oraz nadzorowanie terenu wokół obiektu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 010081380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 6a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-564

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: warszawa@warszawa.rio.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.warszawa.rio.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://miniportal.uzp.gov.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


nadzór i kontrola gospodarki finansowej

1.9.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 145822072

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Koszykowa 6a

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-564

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@osw.waw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.osw.waw.pl

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Koszykowej 6A w Warszawie oraz nadzorowanie terenu wokół obiektu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-676b85ff-7d32-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081123

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00041456/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Całodobowa bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Koszykowej 6a w Warszawie w 2023 roku

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00501551

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: BI.2611.4.2022

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.3.) Wartość zamówienia: 286160 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

bezpośrednia całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w budynku przy ul. Koszykowej 6A w Warszawie oraz nadzorowanie terenu wokół obiektu w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. (jeden pracownik w systemie całodobowym przez wszystkie dni tygodnia)

4.5.3.) Główny kod CPV: 79710000-4 - Usługi ochroniarskie

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 10

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 10

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 281653,27 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 332833,57 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 281653,27 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Biuro Ochrony Pantera Bogdan Grzelecki

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 5211553744

7.3.3) Ulica: Armii Ludowej 9 lok 2

7.3.4) Miejscowość: Warszawa

7.3.5) Kod pocztowy: 00-575

7.3.6.) Województwo: mazowieckie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-01-05

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 263115,60 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:

Od 2023-01-25 do 2023-12-31

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.