eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leszno › OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 1 I NR 9 W LESZNIEOgłoszenie z dnia 2023-02-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 1 I NR 9 W LESZNIE

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Leszno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050445

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kazimierza Karasia 15

1.5.2.) Miejscowość: Leszno

1.5.3.) Kod pocztowy: 64-100

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.5.7.) Numer telefonu: 65 520 62 16

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: bpw@leszno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.leszno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NR 1 I NR 9 W LESZNIE

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-e8de93cb-a3cc-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00081052

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-03

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00060768/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 „Opracowanie dokumentacji projektowej dla szkół podstawowych nr 1 i nr 9 w Lesznie”

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Zamawiający, zgodnie z
Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji
oraz wymagań technicznych dla
dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. 2020 poz. 2452) określa niezbędne wymagania
sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl , tj.:
a) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
b) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2
GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux,
lub ich nowsze wersje,
c) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; Uwaga! od dnia 17 sierpnia 2021 r., ze względu
na zakończenie wspierania przeglądarki Internet Explorer przez firmę Microsoft, stosowanie
przeglądarki Internet Explorer nie będzie dopuszczalne,
d) włączona obsługa JavaScript,
e) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, f) szyfrowanie na platformazakupowa.pl
odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.
g) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas
(hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego
Urzędu Miar. 2. W celu skrócenia czasu udzielenia odpowiedzi na pytania preferuje się, aby
komunikacja między
zamawiającym
a wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane
za pośrednictwem platformazakupowa.pl i formularza „Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
3. Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się
datę ich przesłania za pośrednictwem platformazakupowa.pl poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość do
zamawiającego” po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do zamawiającego.
4. Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje za pośrednictwem
platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, zmiany specyfikacji, zmiany
terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny
wykonawca, będzie przekazywana za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego
wykonawcy.
5. Wykonawca jako podmiot profesjonalny ma obowiązek sprawdzania komunikatów i wiadomości
bezpośrednio na platformazakupowa.pl przesłanych przez zamawiającego, gdyż system powiadomień
może ulec awarii lub powiadomienie może trafić do folderu SPAM.
6.Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne Rozporządzeniem Rady
Ministrów
w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i
wymiany informacji
w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
1) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów: .pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym
wskazaniem na .pdf
2) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z
formatów:
a) .zip
b) .7Z
3) Wśród formatów powszechnych a nie występujących w rozporządzeniu występują: .rar .gif .bmp
.numbers .pages. Dokumenty złożone w takich plikach zostaną uznane za złożone nieskutecznie.
4) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym,
który wynosi max 10MB, oraz na ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp
służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): RODO (obowiązek informacyjny)Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. ws. ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ws. swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W, dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że: 1) Administrator danych
osobowych to Urząd Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta, ul. K. Karasia 15, 64-
100 Leszno;2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Wioletty Kaczmarek
(kontakt pod adresem e-mail: iod@leszno.pl);3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na
podstawie:• art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 10 RODO;• ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień
publicznych, dalej „ustawa Pzp” oraz aktów wykonawczych;• ustawy z dnia 06.09.2001r. o dostępie do
informacji publicznej;• ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych;• ustawy z dnia 14.07.1983r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu
związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy: IN.271.7.2023
prowadzonym w trybie podstawowym- art. 275 pkt 1) ustawy Pzp;5) Odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 18 i art. 74 ust. 1 ustawy Pzp; 6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,
zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie
zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas
trwania umowy;8) Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych
wynikają z ustawy Pzp; 9) W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą
podejmowane w sposób zautomatyzowany, zgodnie z art. 22 RODO;10) Posiada Pan prawo:• na
podstawie art. 15 RODO dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących(w przypadku
korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego, z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust
1-3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby występującej z żądaniem
wskazania dodatkowych informacji, mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego
postępowania o udzielenie zamówienia);• na podstawie art. 16 RODO do sprostowania Pani/Pana
danych osobowych (skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do
sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z
ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu postępowania i jego załączników);• na
podstawie art. 18 RODO żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z
zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej,
lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego); • do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, o której mowa w art. 77 RODO.11) Nie
przysługuje Pani/Panu prawo:• w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO do usunięcia danych
osobowych;• do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;• na podstawie art.
21 RODO sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zamawiający informuje o ograniczeniach stosowania
przepisów RODO, o których mowa w art. 19 ust 2 i 3 ustawy Pzp.1. Skorzystanie przez osobę, której
dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16
rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia
ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.
2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym
mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do
czasu zakończenia tego postępowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IN.271.7.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Część I - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1
w Lesznie”
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń oraz decyzji dla zadania pn.: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Lesznie” przy Al. Zygmunta Krasińskiego 2, działka nr ewid. 199 ark. m. 47 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
Zakres zadania obejmuje:
 przygotowanie dokumentacji (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego
i projektu technicznego) zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609);
 opracowanie mapy do celów projektowych;
 uzyskanie wszelkich koniecznych decyzji, uzgodnień i opinii;
 wykonanie projektów technicznych;
 opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych;
 opracowanie STWiORB;
 uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych wydawane przez konserwatora zabytków;
 pełnienie nadzoru autorskiego nad projektem do czasu zakończenia zadania, w tym aktualizację projektu technicznego;
 przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich do wykonanej dokumentacji w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia (szczegółowe warunki przeniesienia praw autorskich określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ).

Zakres opracowania:
 wymiana pokrycia dachu z angobowanej dachówki karpiówki w kolorze naturalnym ceglanym układanej
w koronkę,
 wymiana opierzeń i orynnowania z blachy tytan-cynk,
 odtworzenie płotków śniegowych na połaciach dachu,
 przemurowanie kominów z cegły licowej w kolorze naturalnym ceglanym,
 remont skorodowanych elementów więźby dachowej,
 wykonanie projektu instalacji fotowoltaicznej na wewnętrznych połaciach dachu w dziedzińcu budynku,
 zszycie pękniętych fragmentów murów elewacji,
 remont szlachetnych tynków elewacyjnych oraz częściowe ich odtworzenie,
 oczyszczenie ceglanego cokołu z farby olejnej i wymiana skorodowanych cegieł i spoinowania na analogiczny materiał,
 wykonanie wtórnej izolacji fundamentów budynku,

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi oraz wytycznymi konserwatorskimi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Podstawą do projektowania jest inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku szkoły w formie elektronicznej, w formacie .pdf i .dwg, wykonana w grudniu 2021 r. przez firmę VERTEX Adam Siejkowski – Załącznik nr 10 do SWZ.

Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji nie posługiwać się nazwami własnymi.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pełnił nadzór autorski nad projektem do czasu zakończenia zadania, w tym na bieżąco aktualizował projekty techniczne.

Teren lokalizacji inwestycji leży w strefie zabytkowego założenia urbanistycznego miasta Leszna, a budynek szkoły został wpisany do rejestru zabytków pod nr rej.: 349/Wlkp/A z 27.06.2006. W związku z powyższym, wszelkie rozwiązania projektowe na każdym etapie inwestycji należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71245000-7 - Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową brutto (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]
gdzie:
Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty
2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniane będzie podany przez Wykonawcę w formularzu termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny kryterium (T) obrazuje poniższa tabela:


do 180 dni 0 punktów
do 160 dni 10 punktów
do 140 dni 20 punktów
do 130 dni 30 punktów
do 120 dni 40 punktów


UWAGA:
1) Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewskazana/niezaznaczenia w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje maksymalny termin realizacji zamówienia (tj. 180 dni), a tym samym w przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzymuje 0 pkt.
2) W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym więcej niż jednego deklarowanego terminu realizacji zamówienia reakcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował czas reakcji najdłuższy spośród oznaczonych przez Wykonawcę i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego terminu.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie
z powyższymi zasadami wg wzoru:
P = Pc + T
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SWZ.
2. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

2) Część II - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie – budynek A”
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na opracowaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień, zezwoleń oraz decyzji (jeżeli jest wymagane wg przepisów prawa) dla zadania „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie – budynek A” na działkach ark. mapy 5 dz.nr 128/1, 128/4, 139/4, 153/2, 54, 55/5 oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach przedmiotowego zadania inwestycyjnego.
1) Wykonanie audytu energetycznego dla jednego z budynków (budynek A) Szkoły Podstawowej nr 9 zlokalizowanego w Lesznie, przy ul. Ks. kard. St. Wyszyńskiego 57, wskazanego na mapie.
2) Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego (b. budowlana, b. sanitarna, b. elektryczna) dla zadania: „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie – budynek A”.
Projekt budowlany należy wykonać w oparciu o audyt energetyczny, który powinien spełniać następujące założenia do osiągnięcia po realizacji inwestycji:
• oszczędność energii: minimum 60%,
• redukcja PM10: minimum 60%,
• redukcja CO2: minimum 60%.

Ponadto, przy realizacji prac projektowych należy uwzględnić:
• przebudowę schodów zewnętrznych, wybudowanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy wejściu głównym do budynku, wyposażenie pozostałych wejść w dzwonek dla osób niepełnosprawnych,
• wymiana stolarki zewnętrznej okiennej i drzwiowej na stolarkę nowej generacji,
• ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
• ocieplenie stropodachu,
• wymiana instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania (c.o.) obiektu oraz wymiana odbiorników ciepła (grzejników) wraz z montażem przygrzejnikowych zaworów termostatycznych z funkcją adaptacyjną i optymalizującą
• wymiana instalacji wewnętrznej ciepłej wody użytkowej obiektu tj. wymianie istniejącego orurowania instalacji (wraz z wykonaniem izolacji termicznej rurociągów)
• modernizacja oświetlenia wewnętrznego poprzez wymianę opraw i źródeł światła na energooszczędne (typu LED)
z dostosowaniem natężenia oświetlenia do aktualnych wymagań,
• montaż odnawialnych źródeł energii tj. montaż baterii paneli fotowoltaicznych,
• montaż monitoringu zewnętrznego,
• przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od przyłącza do budynku, celem poprawy drożności.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca pełnił nadzór autorski nad projektem do czasu zakończenia zadania, w tym na bieżąco aktualizował projekty techniczne.

Zamawiający wymaga, aby w dokumentacji nie posługiwał się nazwami własnymi.

Przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmuje:
a) Wykonanie audytu energetycznego,
b) Wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego (projektu zagospodarowania terenu, projektu architektoniczno-budowlanego i projektu technicznego zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 ze zmianami),
c) Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
d) Opracowanie informacji BIOZ,
e) Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiarów wszystkich branż (w formacie *.xls),
f) Sporządzenie map do celów projektowych,
g) Uzyskanie wymaganych uzgodnień, opinii i decyzji - jeżeli przepisy prawa tego wymagają,
h) Zamawiający wymaga przeniesienia na Zamawiającego praw autorskich do wykonanej dokumentacji w ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia. Szczegółowe warunki przeniesienia praw autorskich określa wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.
i) Zamawiający wymaga uwzględnienia w ramach oferty jednokrotnej bezpłatnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich i przedmiarów, niezbędnych do przygotowania postepowania w oparciu o ustawę prawo zamówień publicznych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71222000-0 - Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni

71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania

71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 180 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: . Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich znaczeniem:
1) Najniższa cena ofertowa brutto – waga kryterium to 60 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniana będzie cena ofertowa brutto, podana przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Maksymalną liczbę punktów otrzyma oferta z najniższą ceną ofertową brutto (60 pkt). Pozostałe oferty zostaną ocenione wg następującego wzoru:
Pc = (Cn/Cb) x 60 [pkt]
gdzie:
Pc – oznacza punkty w kryterium „Najniższa cena ofertowa brutto”
Cn – oznacza najniższą oferowaną cenę brutto spośród ofert niepodlegających odrzuceniu
Cb – oznacza cenę brutto badanej oferty
2) Termin wykonania przedmiotu zamówienia – waga kryterium to 40 pkt.
W przedmiotowym kryterium oceniane będzie podany przez Wykonawcę w formularzu termin wykonania przedmiotu zamówienia.

Sposób dokonania oceny kryterium (T) obrazuje poniższa tabela:


do 180 dni 0 punktów
do 160 dni 10 punktów
do 140 dni 20 punktów
do 130 dni 30 punktów
do 120 dni 40 punktów


UWAGA:
1) Zamawiający zastrzega, że w przypadku niewskazana/niezaznaczenia w formularzu oferty terminu realizacji zamówienia Zamawiający uzna, iż Wykonawca deklaruje maksymalny termin realizacji zamówienia (tj. 180 dni), a tym samym w przedmiotowym kryterium Wykonawca otrzymuje 0 pkt.
2) W przypadku zaznaczenia przez Wykonawcę w formularzu ofertowym więcej niż jednego deklarowanego terminu realizacji zamówienia reakcji, Zamawiający uzna, że Wykonawca zaoferował czas reakcji najdłuższy spośród oznaczonych przez Wykonawcę i oceni ofertę z uwzględnieniem takiego terminu.
Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta uzyska największą ilość punktów (P) obliczonych zgodnie
z powyższymi zasadami wg wzoru:
P = Pc + T
i odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie – Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej SWZ.
2. Na podstawie powyższych kryteriów zostanie sporządzone zbiorcze zestawienie oceny ofert. Punkty będą liczone
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa suma liczby punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie, oraz w niniejszej SWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę
w kryterium o najwyższej wadze.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin wykonania przedmiotu zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

Dla części I:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej budynku, dla którego została wydana decyzja na prowadzenie robót budowlanych w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną dokumentację rozumie się dokumentację wykonaną
w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie
i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi:
A. osobą pełniącą funkcję Projektanta branży architektonicznej – Koordynatora zespołu projektantów, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
- uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w wykonywaniu dokumentacji projektowej architektoniczno-budowlanej budynku, dla którego została wydana decyzja na prowadzenie robót budowlanych w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

Osobami pełniącymi funkcje Projektantów branżowych, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży elektrycznej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Dla części II:
Wykonawca spełni warunek dotyczący zdolności zawodowej jeżeli wykaże, że:
a) wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wykonaniu pełnobranżowej dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku, w zakres której wchodziło zaprojektowanie co najmniej dwóch z instalacji wodociągowej/ kanalizacyjnej/ c.o./wentylacyjnej/ elektrycznej.
Ponadto Zamawiający zastrzega, iż przez jedną dokumentację rozumie się dokumentację wykonaną
w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.
UWAGA:
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z wyrokiem TSUE z 04.05.2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt, Wykonawca samodzielnie składający ofertę w postępowaniu, w celu potwierdzenia spełnienia warunku udziału
w postępowaniu dotyczącego doświadczenia zawodowego, może polegać na zasobach w postaci doświadczenia grupy Wykonawców (Konsorcjum), której był członkiem przy realizacji innego zamówienia, jeżeli faktycznie
i konkretnie uczestniczył w jego realizacji.

b) dysponuje następującymi osobami skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za projektowanie oraz kierowanie robotami budowlanymi:
A. Osobą pełniącą funkcję Projektanta branży architektonicznej – Koordynatora zespołu projektantów, posiadającą następujące doświadczenie i kwalifikacje zawodowe:
- uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń;
B. Osobami pełniącymi funkcje Projektantów branżowych, posiadającymi następujące kwalifikacje zawodowe:
-osobę pełniącą funkcję Projektanta branży konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń;
- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży elektrycznej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
- osobę pełniącą funkcję Projektanta branży sanitarnej, posiadającą następujące kwalifikacje zawodowe: uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających s brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:

a) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp skorzysta z dokumentów znajdujących się w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu, o którym mowa w Rozdziale 6 ust 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.

16. Dokumenty podmiotów zagranicznych:
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 2) lit. a) SWZ:
a) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
- nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on
w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury– wystawione nie wcześniej niż 3 miesięcy przed ich złożeniem.
2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów,
o których mowa w ust. 16 pkt. 1) lit. a) powyżej, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust 1 pkt 1, 2 i 4, art. 109 ust 1 pkt 1, 2 lit a i b oraz pkt 3 ustawy Pzp, zastępuje się je odpowiednio w całości lub części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy,
ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy.
Dokumenty, o których mowa w zdaniach poprzedzających powinny być wystawione w terminach odpowiednich dla dokumentów wymienionych w ust. 16 pkt. 1) lit. a) powyżej.

Dokumenty podmiotów trzecich:
1) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w Rozdziale 7 ust. 7 pkt 2) lit. a) SWZ, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.
2) Zamawiający, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia podmiotu udostępniającego zasoby z udziału
w postępowaniu na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, skorzysta z dokumentów znajdujących się
w ogólnodostępnych i bezpłatnych bazach danych pod warunkiem wskazania przez Wykonawcę w oświadczeniu,
o którym mowa w Rozdziale 7 ust. 1 SWZ (Załącznik nr 2 do SWZ), danych umożliwiających dostęp do tych dokumentów.
3) W przypadku podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapisy ust. 16 stosuje się odpowiednio.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, które wymaga Zamawiający tj.:
1) W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności zawodowej określonego w Rozdziale 5 ust. 2 pkt 4) SWZ:
a) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz
z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (Załącznik nr 6 do SWZ);

b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy (Załącznik nr 7 do SWZ).

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Dokumenty, które należy złożyć:

1) Formularz oferty – Załącznik nr 1 do SWZ,

2. Dokumenty składane wraz z ofertą:

1) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 2 do SWZ,
2) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału (oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) - Załącznik nr 3 do SWZ (w sytuacji, kiedy Wykonawca
w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby),
3) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (w sytuacji, kiedy Wykonawca w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby) – Załącznik nr 4 do SWZ,
4) Oświadczenie dot. rodzajów usług wykonywanych przez poszczególne podmioty występujące wspólnie (w przypadku oferty składanej wspólnie przez Wykonawców) – Załącznik nr 5 do SWZ,
5) Oświadczenie dotyczące wykorzystania pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych, używanych przy wykonywaniu tego zadania – Załącznik nr 9 do SWZ,
6) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik lub pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Wymagana forma:
Oświadczenia i dokumenty, o których mowa powyżej należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4) W przypadku, o którym mowa w pkt 3) powyżej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy (Załącznik nr 5 do SWZ).
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający, poza możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach:
1) zmiana sposobu wykonania:
1.1) niezależna od Wykonawcy konieczność zrealizowania Przedmiotu Umowy według innych założeń niż wskazane w SWZ wraz załącznikami;
1.2) konieczność wykonania prac projektowych, które nie wynikają z opisu przedmiotu zamówienia w SWZ,
a które z przyczyn od Wykonawcy niezależnych stały się niezbędne dla prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy;
1.3) wynikająca z działań organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji, w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję lub wynikająca z przeprowadzonych konsultacji społecznych;
1.4) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na wykonanie Przedmiotu Umowy;
1.5) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego;
1.6) wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od stron Umowy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności;
1.7) wynikająca z konieczności koordynacji prac projektowych wykonywanych w ramach niniejszej umowy lub zastosowania odmiennych, od wynikających z SWZ lub przyjętych przez Wykonawcę, rozwiązań projektowych, w związku z pracami lub innymi czynnościami prowadzonymi przez inne podmioty,
1.8) okoliczności związane z ogłoszeniem lub trwaniem stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 1 pkt 2) możliwa jest
w szczególności zmiana sposobu wykonania, zakresu prac objętych umową, zmiana terminów zakończenia Przedmiotu Umowy, zmiana sposobu rozliczania wynagrodzenia lub zmiana wysokości wynagrodzenia.
3) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy prac projektowych;
4) zmiana wynagrodzenia umownego, w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy, przy czym rezygnacja ta może dotyczyć nie więcej niż 70% przedmiotu Umowy;
5) dopuszczalna prawem zmiana stron Umowy lub oznaczenia stron Umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

obejmujące, zgodnie z art. 96 ustawy: - aspekty srodowiskowe

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1.Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
a) akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie
zamieszczonym na stronie internetowej pod linkiem w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za
wiążący,
b) zapoznał i stosuje się do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem.
2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za złożenie oferty w sposób niezgodny z
Instrukcją korzystania
z platformazakupowa.pl, w szczególności za sytuację, gdy zamawiający zapozna się z treścią
oferty przed upływem terminu składania ofert (np. złożenie oferty w zakładce „Wyślij wiadomość
do zamawiającego”). Taka oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę handlową i
nie będzie brana pod uwagę w przedmiotowym postępowaniu ponieważ nie został spełniony
obowiązek narzucony w art. 221 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
3. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z platformazakupowa.pl dotyczące w
szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformazakupowa.pl
znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
Wniosek należy złożyć, zgodnie
z zapisami niniejszego Rozdziału SWZ, za pośrednictwem platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/um_leszno za pomocą formularza “Wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni
przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego
nie później niż na
4 dni przed upływem terminu składania ofert.
6. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w
ust. 13, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający udostępni, bez ujawniania źródła zapytania, za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.
8. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SWZ.
9. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ. Dokonaną
zmianę treści SWZ Zamawiający udostępni za pośrednictwem
platformazakupowa.pl, w sekcji „Komunikaty”.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.